nieuws

Discriminatie van huurders?

Archief

Het Verbond van Verzekeraars verwijt het kabinet te disrimineren tussen huurders en kopers van woningen, ten gunste van de laatste groep. Alleen zij hebben namelijk recht op een fiscaal gefacilieerde kapitaalverzekering. Vermeend en Zalm zijn het daar niet mee eens.

In een begeleidend schrijven bij de introductie van de jongste belastingplannen verdedigen de bewindslieden van Financiën hun keuze als volgt.
“Ten eerste is een kapitaalverzekering eigen woning een levensverzekering; van veel andere spaarvormen kan dat niet worden gezegd. Het levensverzekeringskarakter is in dezen van belang, omdat daarmee bereikt wordt dat bij vooroverlijden de erfgenamen niet achterblijven met een (gedeelte van de) hypotheekschuld. Hiermee vervult deze kapitaalverzekering een maatschappelijk doel.”
“Een tweede belangrijk verschil is dat het vermogen dat als premie op een kapitaalverzekering is gestort en de oprenting van dat vermogen, niet vrij beschikbaar is. Dit vermogen komt pas vrij op momenten waarop het maatschappelijk bezien gebruikelijk is om de hypothecaire geldlening af te lossen. De kapitaalverzekering eigen woning is daarmee een meer geëigende spaarvorm voor aflossing van de hypothecaire geldlening dan andere spaarvormen. Bovendien zou de vrije beschikbaarheid van vermogen bij andere spaarvormen, wil deze gekoppeld worden aan de hypothecaire geldlening, een aanmerkelijk ingewikkeldere wetgeving tot gevolg hebben. Het eenmalige karakter van de uitkering en het kenmerk van het gebonden sparen een wettelijke regeling mogelijk maakt die betrekkelijk eenvoudig controleerbaar is.”
“De kapitaalverzekering is daarmee een product dat voor alle betrokkenen (belastingplichtige, banken, verzekeraars) goed hanteerbaar is als instrument voor de aflossing van de financiering van de eigen woning. Het is in dit kader tekenend dat de kapitaalverzekering door de markt zelf al jaren gebruikt wordt als een van de belangrijkste instrumenten voor de aflossing van de hypothecaire geldlening.”
“In het voorgaande ligt besloten dat in dezen naar onze mening geen sprake is van ongeoorloofde discriminatie. Het kabinetsbeleid, neergelegd in het Regeerakkoord, is gericht op een evenwichtige behandeling tussen huurders en eigenaar-bewoners van woningen. In dat kader past het om de huidige fiscale behandeling van de eigen woning in het nieuwe belastingstelsel voort te zetten. Dat wil zeggen toepassing van het eigenwoningforfait in samenhang met de (hypotheek)rente-aftrek en de kapitaalverzekering eigen woning in box I.”

Reageer op dit artikel