nieuws

Directe koppeling aan inkomensdaling in nieuwe ‘Blijf Wonen-Aov’

Archief

van Aegon

Aegon heeft een nieuwe woonlasten-aov. Deze verzekering keert uit bij iedere daling van het inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid vanaf 15%. “Daarmee onderscheidt deze polis zich van andere verzekeringen, die pas uitkeren bij hogere percentages en waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid bepalend is voor de hoogte van de uitkering”, aldus Aegon.
De maatschappij wijst er op, dat haar ‘Blijf Wonen-Aov’ de woonlasten compenseert “in gelijke verhouding met de mate van inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid”. In de polisvoorwaarden is het als volgt gedefinieerd (art. 2.1): “Deze verzekering verleent dekking in geval van daling van het inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Uitgekeerd wordt een bedrag gelijk aan een percentage van de verzekerde jaarrente, welke overeenkomt met het percentage van de daling van het inkomen. De daling van het inkomen wordt bepaald door het verschil in inkomen één jaar voorafgaand aan en gedurende arbeidsongeschiktheid vast te stellen.” Uitkeringen op grond van individuele inkomensdervingsverzekeringen, zoals een aov en een wao-gatverzekering worden buiten beschouwing gelaten.
Jaarlast
Het te verzekeren bedrag is de bruto hypotheeklast of huurlast op jaarbasis, maximaal f 36.000 en minimaal f 2.500.
Na de eigen-risicotermijn van 365 dagen wordt er uitgekeerd, zodra het inkomen wordt verminderd als gevolg van arbeidsongeschiktheid, met als ondergrens de 15% die ook in de sociale wetgeving (wao/aaw) wordt aangehouden. Indien de verzekerde als gevolg van arbeidsongeschiktheid werkloos wordt en een ww-uitkering ontvangt zal een daaruit voortvloeiende verdere inkomensverlaging leiden tot een verhoging van de uitkering. Bij overlijden van de verzekerde wordt de uitkering nog twee maanden voortgezet.
Tarief
De hoogte van de premie voor de ‘Blijf-Wonen Aov’ is gekoppeld aan de hoogte van het inkomen, de leeftijd en het beroep.
Ten aanzien van het inkomen is er onderscheid in de categorieën t/m f 50.000 resp. f 75.000, f 100.000 en f 125.000. Bij hogere inkomens moet het tarief worden aangevraagd. Bij acceptatie geldt als minimum-leeftijd 25 jaar en als maximum 50 jaar. Als maximale einddatum geldt de 65ste verjaardag.
Het tarief kent vijf beroepsklassen, waarbij de premies voor de klassen 2 t/m 5 resp. 150%, 200%, 250% en 300% van het tarief van klasse 1 zijn. Premie-indicatie: voor iemand van 35 jaar in beroepsklasse 1, met een inkomen tussen f 75.000 en f 100.000 en die kiest voor de eindleeftijd 65 jaar, bedraagt de bruto jaarpremie per f 1.000 woonlasten: f 63,32.
Aegon promoot de nieuwe aov onder meer met een stripboekje waarin het nut van een dergelijke polis op speelse wijze wordt weergegeven.

Reageer op dit artikel