nieuws

Dichten ANW-gat: pensioenfondsen moeten wachten op wijziging PSW

Archief

Staatssecretaris Linschoten wil pensioenfondsen voor het verzekeren van het ANW-gat niet toestaan om vooruit te lopen op de wijziging van de PSW.

Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van de Tweede Kamerleden Schimmel en Bakker (beide D66).
De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen had de staatssecretaris gevraagd om op de wetswijziging te mogen anticiperen.
Thans mogen pensioenfondsen collectieve pensioenvoorzieningen uitvoeren op voorwaarde dat de werkgever minstens 50% van de premie betaalt. Door de wijziging van de PSW, ondermeer in de vorm van invoering van een definitie van het begrip ‘pensioentoezegging’ zal deze 50%-eis vervallen. Linschoten wil de wijziging van de wet op 1 juli gerealiseerd hebben.
Blijkens zijn antwoorden is Linschoten het met de vragenstellers erover eens dat in het huidige overleg tussen sociale partners over nieuwe flexibele cao’s flexibele afspraken moeten kunnen worden gemaakt over onder meer de reparatie van het ANW-gat.
De reparaties door pensioenfondsen moeten gebaseerd kunnen zijn op de individuele keuze van de deelnemers van het fonds en moeten dan ook voor eigen rekening van de deelnemers kunnen komen, is Linschoten van mening mèt de vragenstellers, maar hij voegt eraan toe: “maar sociale partners bepalen zelf hoe zij een dergelijke regeling vorm en inhoud geven”. De pensioenfondsen mogen dus niet uit eigen beweging en naar eigen inzichten het ANW-gat gaan verzekeren voor rekening van deelnemers van het fonds.
Linschoten gaat ervan uit dat het voorstel tot wijziging van de PSW snel door de Kamer gaat “gezien de wenselijke inwerkingtreding vóór 1 juli a.s.”, de datum waarop ook de ANW van kracht wordt.
De voorgestelde wetswijziging ligt voor advies bij de Raad van State. Pas na ontvangst van het advies kan het voorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel