nieuws

‘Dga-clausule biedt wel degelijk bescherming bij faillissement’

Archief

Zwitserleven heeft een clausule ontwikkeld die de positie van het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (dga) bij een faillissement moet beschermen. Pensioenspecialist Theo Gommer betwijfelt het nut van zo’n clausule (zie AM 23, pag. 5). Judith Zuurbier van Zwitserleven beargumenteert waarom de dga-clausule wél werkt.

“In het artikel onder de kop ‘intermediair ziet ‘misbruik’ van Pensioenwet door verzekeraars’ in AM van 14 december 2007, zegt Theo Gommer dat het bieden van een dga-clausule in pensioenpolissen, zoals Zwitserleven doet, onvoldoende bescherming bij faillissement geeft. Zwitserleven is het niet eens met deze zienswijze. De dga-clausule op de loonbelastingpolis biedt bescherming bij faillissement. De dga kan zich voor zijn bescherming baseren op drie artikelen:
1 Artikel 18 lid 1 van de Wet op de loonbelasting 1964 bepaalt dat pensioenaanspraken niet kunnen worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel tot zekerheid kunnen worden overgedragen. Dit is alleen anders indien dat in of krachtens de Pensioenwet is bepaald. Tijdens de parlementaire behandeling van de Pensioenwet is herhaaldelijk bepaald dat de komst van de Pensioenwet geen wijzigingen brengt in de positie van de dga bij faillissement. De pensioenregeling van de dga wordt dus beschermd door de Wet op de loonbelasting 1964. Wij verwijzen in onze dga-clausule expliciet naar de afkoopverbodsbepaling van de Wet op de loonbelasting 1964 en niet naar de afkoopverbodsbepaling van de Pensioenwet. Afkoop door de curator is daarom niet zonder meer mogelijk.
2 Verder biedt artikel 7:986 BW de dga bescherming. Tijdens de parlementaire behandeling van de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet is de vraag gesteld of de pensioenverzekering van de dga onder de werking van artikel 7:986 BW valt. Minister De Geus beantwoordde deze vraag bevestigend. Ons is niet bekend dat de huidige minister van Sociale Zaken hier nu anders over denkt. De curator kan dus niet tot afkoop overgaan, zonder toestemming van de verzekeringnemer.
3 Daarnaast biedt artikel 22a van de Faillissementswet de dga de nodige bescherming. De curator mag niet tot afkoop van een levensverzekering overgaan voor zover de begunstigde of de verzekeringnemer daardoor onredelijk benadeeld wordt. De rechter-commissaris zal expliciet toestemming moeten geven voor de afkoop. Deze zal de toestemming pas geven na het zorgvuldig tegen elkaar afwegen van alle relevante feiten en omstandigheden. Afgewogen wordt onder meer aan de ene kant een (geringe) poliswaarde bij afkoop en het verdwijnen van de oudedagsvoorziening van de dga tegenover de belangen van de schuldeisers. Het is natuurlijk wel zo dat zich omstandigheden kunnen voordoen waardoor in een specifiek geval de belangen van de schuldeisers prevaleren boven de oudedagsvoorziening van de dga. Maar wij achten die kans klein.

Tot slot: in onze dga-clausule verwijzen wij naar artikel 1 van de Pensioenwet, omdat daarin de definitie van de dga is opgenomen. De pensioenverzekering met dga-clausule en de dga zelf vallen niet onder de Pensioenwet. De dga heeft een vergelijkbare bescherming op grond van de hierboven aangehaalde artikelen.”

Reageer op dit artikel