nieuws

Dessing (VGZ): ‘We kunnen nu al dingen in de zorg veranderen’

Archief

Dessing (VGZ): ‘We kunnen nu al dingen in de zorg veranderen’

Niet alle gewenste veranderingen in de gezondheidszorg hoeven te wachten op officiële plannen of nieuwe wetten, zoals voor de uniforme basisverzekering ziektekosten. Zorgverzekeraars zouden nu al in zekere mate kunnen inspelen op de preferenties van de klanten. “We moeten niet langer een bevoogdende houding etaleren”, stelde Boudewijn Dessing, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar VGZ, bij de presentatie van de jaarcijfers 2000.
In de discussie over de toekomst van de zorg in Nederland ligt het accent jammer genoeg wat eenzijdig op de vorming van een basisverzekering, vindt Dessing. “Daardoor gaat die discussie meer over het middel dan over het doel. De verzekering is ‘slechts’ een onderdeel van het totale zorgstelsel”, aldus Dessing.
In het Haagse journalistencentrum Nieuwspoort legde hij de nadruk op de communicatie en interacties tussen de drie partijen in de zorg: de zorgvrager, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. “Om het functioneren van de zorgdriehoek te verbeteren, is een andere besturing nodig. In het oude concept beheerste de overheid – via planning en regels – alles wat in de zorg gebeurde. Dit concept past niet meer bij de realiteit van vandaag. In die realiteit staat de zorgconsument centraal. Die is goed geïnformeerd en wil zelf keuzes kunnen maken. Dat kan alleen als marktwerking de plaats inneemt van overheidssturing.”
Preferente leveranciers
VGZ vindt dat het tijd is om te gaan differentiëren in zorginkoop. De maatschappij stelt, dat de condities waaronder verzekerde zorg ter beschikking wordt gesteld, achterhaald zijn. “In de huidige praktijk komt het erop neer dat zorgverzekeraars alle zorg van nagenoeg alle aanbieders onder dezelfde voorwaarden inkopen en betalen. Deze benadering doet geen recht aan de diversiteit van het aanbod en de verschillen in kwaliteit van het gebodene.”
VGZ ziet voorlopig het meest in een uniforme polis met een in beginsel gelijke dekking. “Deze polis zou echter anders moeten gaan werken voor een verzekerde die kiest voor een door VGZ geselecteerde aanbieder, dan voor een verzekerde die een andere aanbieder wil. De keuze van de verzekerde moet gestimuleerd worden door financiële prikkels, door prikkels in de sfeer van service én door inzicht in kwaliteit en doelmatigheid van het specifieke zorgproduct.” Die financiële prikkels kunnen bestaan uit bijvoorbeeld differentiatie in premie, eigen bijdrage of eigen risico.
VGZ erkent dat dit concept van preferente zorgleveranciers lastig te realiseren is binnen de wettelijke geregelde verzekeringen van vandaag. De maatschappij wil graag op dit gebied een experiment uitvoeren en zal zich daarvoor aanmelden indien het ministerie en het College voor Zorgverzekering hiervoor ruimte scheppen.
Boudewijn Dessing: “Verzekerde bij keuzes stimuleren met financiële prikkels”.
VGZ blijft in de groei
Bij zorgverzekeraar VGZ is vorig jaar het totale inkomen uit premies en bijdragen (pooling, MOOZ, AWBZ en ziekenfondskas) gestegen tot f 4.381 (4.037) mln. De totale omzetverantwoordelijkheid, dit is inclusief de functie van VGZ als zorgkantoor (uitvoerder van de AWBZ) bedroeg f 8,04 (7,43) mld. Het zogeheten groepsresultaat kwam uit op f 103,7 (98,9) mln.
Het (verdiende) premie-inkomen uit particuliere verzekeringen is met ruim 10% gestegen tot f 933 (845) mln. Het technisch resultaat verbeterde tot f -17,9 (-42,3) mln, het bedrijfsresultaat bleef op hetzelfde niveau als in 1999: f 54,1 (57,2) mln.
Het aantal particulier verzekerden steeg in 2000 per saldo met 13.000 naar 452.000. VGZ deed vooral goede zaken in de sfeer van de collectiviteiten: 75.000 nieuwe verzekerden. Als gevolg van de ‘zelfstandigenmaatregel’ moesten 40.000 particulier verzekerden van VGZ overstappen naar het ziekenfonds. De meesten van hen (circa 30.000) bleven onder VGZ-dak. Doordat het aantal ziekenfondsverzekerden bij VGZ toenam tot 1,28 (1,24) mln, telde groep aan het einde van het afgelopen jaar in totaal 1,73 (1,68) mln verzekerden.
Samenwerking VGZ met IAK
VGZ is met het Eindhovense assurantiebedrijf IAK, dat onderdeel uitmaakt van het AXA-concern, een samenwerkingsverband aangegaan. Deze samenwerking kent twee aspecten, meldt VGZ in het jaarverslag 2000. Enerzijds fungeert IAK als intermediair met een volmacht, anderzijds is IAK door VGZ in staat gesteld om, met ingang van 1 januari 2001, zijn administratie te voeren op de systemen van VGZ. Dit wordt in het lopende jaar uitgebouwd, zodat ook de administratie van ziekenfondsverzekerden kan worden gedaan. “VGZ is bijzonder ingenomen met deze alliantie, omdat zij voor beide partijen voordelen oplevert”, aldus de maatschappij in het jaarverslag.

Reageer op dit artikel