nieuws

Delta Lloyd ziet na drie jaar winst weer groeien

Archief

Terwijl de reorganisatie zijn laatste fase ingaat, kan Delta Lloyd terugkijken op een goed 1994. Voor het eerst in drie jaar is er weer een winststijging geboekt (16,6%) terwijl de omzet met 5,2% groeide. Hoewel ook voor Delta Lloyd de branche motorrijtuigen verder in de rode cijfers dook, zorgden alle andere branches, met uitzondering van het bankbedrijf, voor een positief bedrijfsresultaat.

De positieve ontwikkeling van het resultaat bij met name de branches Medische varia en Brand stemmen het Delta Lloyd bestuur tot tevredenheid. De omvang van de aov-portefeuille groeide boven verwachting en ook het resultaat was hier bevredigend.
De inboedel- en opstalportefeuille bleef wat aantal posten betreft vrijwel op het niveau van 1993. Het resultaat bij inboedelverzekeringen verslechterde licht, maar was bij opstal bevredigend. Het aantal grote branden is in de verslagperiode sterk teruggelopen. De resultaten van de bedrijfsmatige brandtekening zijn gunstig.
Het negatieve resultaat van de beroeps- en aansprakelijkheidsverzekeringen heeft zich ten opzichte van 1993 gestabiliseerd. De verwachtingen voor de toekomst zijn echter niet positief. De maatschappelijke ontwikkelingen in de richting van meer en hogere aansprakelijkheidclaims zullen het resultaat verder onder druk zetten, zo meldt het jaarverslag.
De omvang van de autoportefeuille nam in 1994 toe, waardoor het marktaandeel groeide, terwijl de ontwikkeling van de schadelast zorgelijk bleef. Door meer preventie en het ingevoerde eigen risico bij casco-schades wil Delta Lloyd een positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de schadelast.
Minder koopsommen
De marktpositie van Delta Lloyd voor individuele levensverzekeringen staat onder druk. Er vond een verschuiving plaats van polissen waarvoor een premie ineens wordt betaald (koopsompolissen) naar polissen met een periodieke premie. Hierdoor daalde het premie-inkomen Leven individueel. Wel staan spaarregelingen van bedrijven en daaraan gekoppelde verzekeringen met een spaarelement in de belangstelling, zo meldt het jaarverslag.
Het collectieve bedrijf maakte wel een premiegroei door. Dit is met name te danken aan het sluiten van een aantal grote eigen-beheer fondsen.
Bank onder druk
Het jaar 1994 was voor Delta Lloyd Bank in financieel opzicht niet gemakkelijk. De aard van de activiteiten maakt dat de bank sterk afhankelijk is van de rentemarge en het klimaat van de effectenbeurs. De dalende baten uit interest en provisie-inkomsten uit effecten resulteerden in een lagere winst dan over 1993.
Minder managers
De cultuurverandering die Delta Lloyd doormaakt en onderdeel uitmaakt van de reorganisatie, wordt gekenmerkt door ‘gedelegeerd leiderschap’. Dit heeft geleid tot een zorgvuldig selectieproces in de keuze van de managers. Het aantal managementlagen is met 2 à 3 verminderd. Het opnieuw solliciteren naar een functie en een grondige (her)scholing maakten onderdeel uit van het veranderingsproces.
Kostenontwikkeling
Terwijl de reorganisatiekosten in 1994 f 73,9 mln bedroegen (na belastingen f 48 mln) was het effect van de reorganisatie op de algemene kostenontwikkeling in 1994 goed zichtbaar. Het kostenniveau daalde relatief gezien (van 9,3% van de omzet tot 8,6% van de omzet), maar ook in absolute zin (van f 419 mln naar f 408 mln).
De reorganisatiekosten, die volledig in 1994 zijn genomen en dus niet meer op de resultaten van 1995 zullen drukken, bestaan voor een belangrijk deel uit regelingen die met medewerkers zijn overeengekomen in het kader van het Sociaal Plan. Tevens zijn er kosten gemaakt voor adviseurs en personeelstrainingen om beter in teams te werken. Vanaf de aanvang van de reorganisatie in 1993 is het totaal aantal medewerkers gedaald van 2840 tot 2396 eind 1994.
Toekomstverwachtingen
In 1995 moeten verder de vruchten worden geplukt van de reorganisatie, zo meldt het jaarverslag. Het aantal medewerkers moet verder dalen en efficiency-verbeteringen moeten leiden tot een vergroting van de omzet.
Bij levensverzekeringen heeft de gematigde loonkostenontwikkeling een dempende werking op de autonome groei van de premies van vooral de pensioenverzekeringen. Bij schade zal de onvermijdelijke verhoging van de autopremies het resultaat hopelijk naar een aanvaardbaar niveau brengen, aldus Delta Lloyd. Delta Lloyd 1994 1993 omzet 4.748 4.515 premie-inkomen 2.969 2.827 netto resultaat 199 171 Levensverzekeringen premie-inkomen 1.993 1.943 w.v. individueel 930 1.001 collectief 1.064 943 brancheresultaat 227 216 reorganisatiekosten -48 -26 Schadeverzekeringen premie-inkomen 976 884 w.v. brand 355 335 auto 320 277 med.varia 78 69 overige varia 147 133 transport 75 70 brancheresultaat 13 -39 w.v. brand 9 -19 auto -24 -20 med.varia 32 19 overige varia 4 1 transport 5 -3 reorganisatiekosten -26 -31 Bankbedrijf inkomsten 81 89 bedrijfsresultaat -1 -0,3 Volmachtbedrijf provisie-omzet 12 12 bruto winst 1 2 *in miljoenen guldens

Reageer op dit artikel