nieuws

Delta Lloyd wil Digitaal Domein uitbreiden tot 1.200 kernrelaties

Archief

Delta Lloyd wil Digitaal Domein uitbreiden tot 1.200 kernrelaties

Delta Lloyd neemt eind deze maart een besluit over de definitieve implementatie van haar intranet Digitaal Domein (DDD), het elektronische communicatienet voor tussenpersonen. De maatschappij noemt DDD een succes.
Aan de praktijkproef die nu bijna een jaar loopt, is door een toenemende groep tussenpersonen deelgenomen. Aanvankelijk begonnen met circa vijftig kantoren is dit aantal uitgebreid naar 125 kantoren. Sinds kort is dat aantal weer verdubbeld tot 250 kantoren. Bij de presentatie van de jaarcijfers gaf voorzitter van de raad van bestuur mr. J.E. Jansen te kennen “een positief gevoel” te hebben over voortzetting van DDD.
Op termijn wil Delta Lloyd haar intranet aanbieden aan in totaal 1.200 assurantiekantoren die zich tot de kernrelaties van de maatschappij mogen rekenen. “Bij deze kantoren is Delta Lloyd een van de drie primaire verzekeraars”, zei Jansen, die aangaf dat de maatschappij zesduizend tussenpersonen in de boeken heeft staan. “Maar het is praktisch onmogelijk om met hen allemaal op dezelfde manier samen te werken.”
Recordwinst
De omzet van Delta Lloyd steeg vorig jaar tot f 5.179 (4.860) mln, waarvan f 3.088 (2.852) mln aan premies en f 2.068 (1.990) mln aan beleggingsopbrengsten. De bedrijfskosten bedroegen f 782,2 (706,5) mln, waarvan f 385,6 (337,3) mln provisies. De brutowinst nam toe tot f 491 (399) mln. De nettowinst beliep f 327,9 (294,5) mln, “een recordwinst in de geschiedenis van ons concern”, aldus de maatschappij.
Het resultaat werd ‘gedrukt’ door een buitengewone last van f 49 mln (na aftrek belastingen f 31,8 mln) ten gunste van de voorziening voor aanpassing van de informatiesystemen in verband met de introductie van de euro en automatiseringsmutaties met het oog op de eeuwwisseling. “Onderzoek heeft uitgewezen dat voor de automatiseringsproblemen in verband met het jaar 2000 f 13 mln nodig zal zijn. De kosten van de euro zijn geschat op een drievoud daarvan. Hiermee denken we dan wel uit te komen”, aldus bestuurslid drs C.H. Tesselhoff.
Levenbedrijf
Dit jaar verwacht Delta Lloyd uit te groeien tot een van de marktleiders in de levenbranche. Deze visie baseert de maatschappij op een onderzoek onder het intermediair dat zou hebben aangegeven dat Delta Lloyd beter presteert dan de gemiddelde marktpartij.
Het levenbedrijf is volgens de maatschappij totaal getransformeerd. De marketing- en verkooporganisatie is vernieuwd en afgestemd op een gesegmenteerd aantal tussenpersonen. Voor de buitendienst is een systeem ontwikkeld, waarbij niet langer de omzet maar de netto winstmarge-bijdrage bepalend is voor de hoogte van het variabele deel (30%-40%) van de beloning. Mede door wijzigingen in de automatisering is de productiviteit fors gestegen, bevestigt de raad van bestuur. “We hebben de overtuiging dat ons levenbedrijf aan een geheel nieuwe fase is begonnen.”
De bruto premies namen toe met 11% naar f 2.004,4 (1.809,1) mln, waarvan f 1.975,5 (1.778,5) mln voor eigen rekening. De periodieke premies uit individuele verzekeringen groeiden naar f 667,7 (610,2) mln, waarvan f 170 (127,3) mln voor rekening en risico van polishouders. Aan individuele koopsomposten kwam er f 427,5 (340,2) mln binnen, waarvan f 86,1 (39,8) mln voor rekening en risico van polishouders.
Het collectieve levenbedrijf ontving aan periodieke premies f 622,1 (610,2) mln, waarvan f 258,4 (260,5) mln voor rekening en risico van polishouders. De collectieve koopsommen beliepen f 287,1 (208,5) mln, waarvan f 125,1 (106,9) mln voor rekening en risico van polishouders.
De bedrijfskosten namen toe tot f 294,6 (259,2) mln, waarvan f 215,2 (173,8) mln aan acquisitiekosten. Aan kortingen werd f 522,5 (529,6) mln verstrekt, waarvan f 215,6 (203,0) mln aan winstdeling. Het technisch resultaat groeide fors naar f 288,0 (237,5) mln. Het brutoresultaat steeg naar f 363 (304) mln, een groei van ruim 19%.
Het bedrag aan verstrekte hypotheken steeg met 15%. De hypotheekportefeuille nam daarentegen af met bijna 6% tot f 3.396 (3.561) mln.
Schadebedrijf
Het premie-inkomen van het schadebedrijf groeide naar f 1.083,1 (1.042,9) mln, waarvan voor eigen rekening f 1.032,4 (982,3) mln. De bedrijfskosten beliepen f 374,7 (353,7) mln, waarvan f 294,0 (300,1) mln aan acquisitiekosten. Het technisch resultaat bedroeg f 46,0 (35,1) mln.
Het gezondmaken van de verliesgevende autotekening is ten koste gegaan van de omzet. Premieniveau en risico zijn meer op elkaar afgestemd en premies zijn verder gedifferentieerd naar regio. Zo kregen verzekerden in Amsterdam en omstreken een hogere autopremie opgelegd vanwege een slechter risicoprofiel. “Die stijging kon oplopen tot maximaal 25%”, zei Jansen. Voor de samenwerking met het intermediair heeft dat, ondanks berichten in de media, geen gevolgen gehad. Jansen: “De grootste mond hadden enkele kantoren met de slechtste schadestatistieken. Van hen hebben we maar al te graag afscheid genomen.”
De te verwachten hogere schadelast als gevolg van de invoering van volledige risico-aansprakelijkheid voor autobestuurders moet tijdig worden gecompenseerd door een adequate premiestijging vindt Delta Lloyd, die voorstander is van een verplichte verkeerspolis voor elke auto-inzittende.
Zorgelijk
De toenemende stijging van schadeclaims op het gebied van aansprakelijkheid acht de maatschappij zorgelijk. Vooral aansprakelijkheid voor milieu- en beroepsziekten moet beter beheersbaar worden.
Door gedifferentieerde product- en prijsconcepten in te voeren, zal de aansprakelijkheidsverzekering op langere termijn rendabel moeten worden gemaakt. De portefeuille nam toe met 5%, maar het technisch resultaat kelderde tot f -9,1 (+1,9) mln.
In de sector landbouwverzekeringen kreeg Delta Lloyd verlies als gevolg van een relatief groot aantal schades. Premieverhogingen zijn inmiddels voorbereid om de winstgevendheid te verbeteren. Het zelfstandig opererende Landbouwbedrijf is geïntegreerd in het overige schadebedrijf; de vestiging in Zwolle blijft gespecialiseerd in deze branche.
De raad van bestuur, v.l.n.r.: Anbeek van der Meijden, Jansen, en Tesselhoff.
Overcapaciteit in co-assurantiemarkt
De premiestelling in de co-assurantiemarkt staat in diverse sectoren onder druk als gevolg van grote overcapaciteit bij verzekeraars. De mede daardoor toenemende concurrentie heeft Delta Lloyd ertoe gebracht één beurskanaal tot stand te brengen. Het eigen co-assurantiebedrijf, het assuradeurenbedrijf Schermer, en de afdeling voor internationale verzekeringen zijn geïntegreerd, zowel in Amsterdam als in Rotterdam.
Het volmachtbedrijf B. Franco Mendes, gespecialiseerd in fraude- en berovingsverzekeringen, blijft zelfstandig. Omzet en resultaat bleven op een bevredigend niveau, aldus Delta Lloyd.
Dochterbedrijven
Delta Lloyd Bank boekte vorig jaar f 23,2 mln (+39%) aan inkomsten, waarvan f 9,5 (7,3) mln aan rente en f 10,4 (7,8) mln aan provisies. De totale lasten namen toe met 25%. Per saldo beliep de nettowinst f 5,8 (2,8) mln. Het beheer van de beleggingsfondsen wordt samengevoegd met die van de moedermaatschappij en toevertrouwd aan de nieuwe eenheid Delta Lloyd Vermogensbeheer.
De loondienstorganisatie Noord-Braband in Waalwijk boekte vorig jaar een premie-inkomen van f 79,5 (73,1) mln, een stijging van 8,8% ten opzichte van een jaar eerder. Het nettoresultaat nam toe tot f 6,3 4,4) mln. Een nieuw bedrijfsinformatiesysteem wordt ontwikkeld om de ‘klassieke’ loondienstorganisatie om te turnen tot een organisatie die van van diverse verkooptechnieken gebruik maakt.
Het spaarkasbedrijf Nationaal Spaarfonds boekte vorig jaar een produktie van f 280,4 (258,8) mln. Het nettoresultaat steeg licht naar f 4,5 (3,9) mln. Het nominale spaarkapitaal groeide met bijna 13% tot f 1,8 (1,6) mld. Het spaartegoed nam toe tot f 699,9 (612,1) mln. Het verzekerde spaarkapitaal nam toe met 16% tot f 3,6 (3,1) mld. Delta Lloyd 1996 1995 (in f mln) omzet 5.179 4.860 w.v. brutopremie 3.088 2.852 kosten (incl. provisie) 782 707 buitengewoon resultaat -32 – nettoresultaat 328 295 Levensverzekeringen brutopremie 2.004 1.809 w.v. individueel 1.095 950 collectief 909 859 koopsommen 715 549 technisch resultaat 288 238 brancheresultaat 363 304 Schadeverzekeringen bruto premie 1.083 1.043 w.v. ongevallen/ziekte 91 77 motorrijtuigen wa 215 194 motorrijtuigen casco 164 163 brand 410 409 transport 74 78 aansprakelijkheid 110 105 overige varia 19 18 brancheresultaat 65 52 technisch resultaat 46 35 w.v. ongevallen/ziekte 17 17 motorrijtuigen wa -21 -35 motorrijtuigen casco 26 13 brand 24 28 transport 9 9 aansprakelijkheid -9 2 overige varia 1 1 Volmachtbedrijf provisie-omzet 9 10 brutowinst 4 2 Bankbedrijf inkomsten 27 20 bedrijfsresultaat 5 2 Medewerkers 2.284 2.281

Reageer op dit artikel