nieuws

Delta Lloyd: laatste ‘slachtoffers’ van reorganisatie naar projectbureau

Archief

Een kleine 50 medewerkers van Delta Lloyd worden per 1 oktober a.s. overgenomen door Projectbureau Alpha in Hoofddorp, onderdeel van het outplacement-bureau BCR in Amsterdam. De werknemers zullen op flexibele tijdstippen variabele werkzaamheden gaan verrichten voor één of meer bedrijven in de verzekeringsbranche.

Als gevolg van de reorganisatie bij Delta Lloyd zijn de laatste jaren 200 medewerkers uit vrije wil (met vertrekpremie) opgestapt en zijn 180 medewerkers met vervroegd pensioen gegaan. Medewerkers die niet meer in aanmerking kwamen voor een arbeidsplaats, zijn overgeplaatst naar het intern (arbeids)bureau Delta Lloyd Transfer, waarin wordt samengewerkt door een outplacementbureau en uitzendbureau. Sinds de start per 1 januari vorig jaar heeft Delta Lloyd Transfer 300 medewerkers begeleidt bij het vinden van werk, zowel binnen als buiten de maatschappij. Voor circa 50 medewerkers was (nog) geen nieuwe baan gevonden.
Deze groep medewerkers treedt nu komende in dienst van Alpha. Zij gaan daar werken volgens het ‘DetaFex-concept’: mensen aan het werk houden om te voorkomen dat hun ‘waarde’ voor de arbeidsmarkt verder afneemt.
Het aantal medewerkers bij Delta Lloyd is gedaald van 2.840 eind 1993 naar 2.396 eind 1994.
Banen weg, werk blijft
In een brief aan de 50 medewerkers schrijft directeur S.M.N. Ebbing van Delta Lloyd, dat banen verdwijnen, maar dat het werk blijft liggen. “Werkgevers vragen in toenemende mate om flexibele werknemers die op verschillende tijdstippen verschillende werkzaamheden verrichten”, stelt Ebbing. “Voor een individu is het moeilijk werk te vinden, te meer als dat niet wordt aangeboden in de vorm van een baan voor onbepaalde tijd. Dit vraagt voor mensen die willen werken meer risico door bijvoorbeeld in een tijdelijke baan te stappen of om twee banen tegelijkertijd te nemen.”
Volgens Ebbing wordt de koppeling van werkgevers aan werknemers steeds moeilijker. Naast de werkgever en werknemer, is de hulp van een derde partij, die van de ‘werkverdeler’, onontbeerlijk geworden bij het zoeken naar passend werk, aldus Ebbing.
Deze ‘werkverdeler’ is het Projectbureau Alpha, die de betrokken 50 (ex-)werknemers van Delta Lloyd in dienst heeft genomen. Zij zijn in groepsessies en in individuele gesprekken geïnformeerd en hun adhesie gegeven aan de plannen. Met dezae medewerkers wordt een een intake-gesprek gevoerd, waarin zaken aan de komen als motivatie, sterke en zwakke punten, wensen en verlangens, en werkomstandigheden en werkinhoud.
Arbeidsvoorwaarden
Bij indienstreding worden de arbeidsvoorwaarden van Delta Lloyd vrijwel geheel gehandhaafd tot 1 oktober 1997. Alleen het (basis)salaris wordt verlaagd tot 90% van het bij Delta Lloyd verdiende loon, maar wordt aangevuld tot 100% als de werknemer voldoende inzetbaar is geweest.
Na 1 juli 1997 lopen de primaire arbeidsvoorwaarden ongewijzigd door. De secundaire arbeidswaarvoorden (13e maand, vergoeding verhuiskosten en reiskosten, ziektekostenverzekering, korting hypotheekrente, vakantiedagen, en atv) worden dan nog voor 3 jaar voortgezet. De tertiaire arbeidsvoorwaarden (korting op levens- en schadeverzekeringen, winstgratificatie, spaarloon- en premiespaarregeling, studiekosten, en risicoverzekering) worden na 1 jaar afgebouwd.
De medewerkers die niet overgaan naar Projectbureau Alpha worden uiterlijk 1 juli volgend jaar ontslagen, tenzij ze 25 of meer dienstjaren hebben. In dat geval wordt voor hen het Sociaal Plan met nog eens 1,5 jaar verlengd. Bij vrijwillig vertrek per 1 oktober a.s. biedt Delta Lloyd als bedrag ineens: het salaris tot 1 juli 1996 en daarover het vakantiegeld, 13e maand en winstgratificatie, de resterende vertrekpremie of een suppletie-uitkering op het nieuwe (lagere) loon.

Reageer op dit artikel