nieuws

Dekkingsuitbreidingen als lopend vuurtje door aov’s

Archief

In de aov-markt worden de dekkingsvoorwaarden in hoog tempo uitgebreid. Behalve de inktvlekwerking van het criterium ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ worden alom franje-uitbreidingen geïntroduceerd en nagevolgd.

Het Hooge Huys introduceerde in november jl. een serie van vier nieuwe aov-produkten. De maatschappij heeft nu al tot een reeks uitbreidingen moeten besluiten.
In de Ondernemers-Aov heeft Hooge Huys nu ook bij Rubriek B voor het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid gekozen (was: passend beroep), zonder daarvoor een meerpremie te berekenen. Onder beroepsarbeidsongeschiktheid verstaat de maatschappij: “ongeschiktheid voor het verrichten van de werkzaamheden in het eigen beroep of werkzaamheden binnen de eigen onderneming, die redelijkerwijs van betrokkene kunnen worden verlangd”. De maatschappij hanteert hierbij de volgende randvoorwaarden:
– de regeling geldt uitsluitend voor de in het tarievenboek gepubliceerde beroepen. Bij niet vermelde beroepen geldt, dat van geval tot geval wordt beoordeeld of beroepsarbeidsongeschiktheid ook voor Rubriek B kan worden gehanteerd;- indien de kandidaat-verzekerde jonger dan 30 jaar is, geldt de regeling uitsluitend indien betrokkene ten minste 5 jaar zijn actuele beroep uitoefent. Perioden in het huidige vakgebied in loondienstverhouding worden daarbij meegeteld. Voor kandidaten die nog geen 5 jaar werkzaam zijn in hun actuele beroep geldt het criterium ‘passend beroep’;- arbeidsongeschikte verzekerden die inkomensvormende arbeid gaan verrichten buiten de eigen beroepssfeer, dienen dit te melden. Na melding wordt het nieuwe beroep op de polis aangetekend. Bij inkomstenderving ten opzichte van het oorspronkelijke beroep wordt een inkomenssuppletieregeling toegepast. Bij deze regeling wordt onder andere rekening gehouden met de verhouding tussen inkomen en verzekerd inkomen, voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid.Andere wijzigingen
De Ondernemers-Aov van Hooge Huys kent de mogelijkheid om voor rubriek B, in plaats van maatschappijbeoordeling, te kiezen voor de aaw-volgclausule. De premietoeslag van 15% die voor deze optie werd berekend, is vervallen.
Voor het recht op periodieke non-selectieve verhoging van de verzekerde bedragen (optiebepaling) gold een premietoeslag van 5%. Deze opslag is vervallen. Het periodiek verhogingsrecht is nu gratis en standaard opgenomen in de algemene voorwaarden. Het verhogingsrecht geldt voortaan zolang de verzekerde nog geen 50 jaar is (was 45 jaar).
Zwangerschap
Voorts heeft Hooge Huys het advies van het Verbond van Verzekeraars ten aanzien van zwangerschap overgenomen. Indien verzekerde door complicaties tijdens de zwangerschap of bij de bevalling arbeidsongeschikt wordt, zal voortaan ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden uitgekeerd.
De Amersfoortse
Als voorhoedespeler in de aov-markt heeft De Amersfoortse vorige week “een tweetal bijzonder aantrekkelijke produktvernieuwingen” bekend gemaakt.
De maatschappij wijst er op, dat voor een groot aantal beroepen vanouds beperkingen in de eindleeftijd worden gehanteerd. “Dat is vanuit verzekeringstechnisch oogpunt beschouwd ook volkomen terecht”, voegt zij er voor de goede orde aan toe. De Amersfoortse heeft nu evenwel de mogelijkheid gecreëerd (tegen premieopslag) om toch eindleeftijd 65 te bieden, als de arbeidsongeschiktheid vóór de 45-jarige leeftijd optreedt. “Wordt verzekerde op bijvoorbeeld 40-jarige leeftijd arbeidsongeschikt, dan keren wij bij voortdurende arbeidsongeschiktheid uit tot de eindleeftijd van 65 jaar. Is verzekerde op 45-jarige leeftijd nog arbeidsgeschikt, dan wordt op dat moment de eindleeftijd verlaagd naar het voor dat beroep gangbare niveau van 60 of 55 jaar.
Beroepsklasse-indeling
Daarnaast is de maatschappij tot de conclusie gekomen, dat de beroepsklasse-indeling aan herziening toe was. Een aantal beroepen blijkt in een te hoge klasse ingedeeld, een aantal andere in een te lage.
“Concreet betekent dit, dat wij besloten hebben om voor nieuwe verzekeringen met ingang van heden voor een aantal beroepen de klasse-indeling wijzigen”, berichtte De Amersfoortse medio vorige week aan het intermediair. De belangrijkste wijziging houdt in, dat vrijwel alle volledig administratieve en leidinggevende beroepen worden ingedeeld in klasse 1. “De ervaring leert, dat er bijvoorbeeld geen verschil is in het verzekeringstechnisch risico van een administratieconsulent (was al klasse 1) en een administrateur/boekhouder (klasse 2 oud, klasse 1 nieuw). Wij menen met deze aanpassing van onze beroepenlijst recht te doen aan de feitelijke kans op het risico van arbeidsongeschiktheid voor de betreffende beroepen.”
Nationale-Nederlanden
Ook Nationale-Nederlanden is overgestapt op het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid om daarmee tegemoet te komen “aan wensen die in de markt leven”.
“Het begrip arbeidsongeschiktheid staat de laatste tijd regelmatig ter discussie. Vaak wordt daarbij een (te) zwaar accent gelegd op het verschil tussen gangbare en passende arbeid enerzijds en beroepsarbeidsongeschiktheid anderzijds. In de praktijk blijkt de schaderegeling aov lang niet zo zwart/wit te zijn”, aldus NN. De maatschappij betoogt, dat door haar altijd actief wordt ingespeeld op de persoonlijke omstandigheden en de leeftijd van de cliënt. “Wij hanteren als uitgangspunt, dat een zieke ondernemer er alles aan zal doen om weer snel aan de slag te kunnen. Het ruimste arbeidsongeschiktheidscriterium dient daarbij niet altijd het belang van de ondernemer.”

Reageer op dit artikel