nieuws

De ziektekostenpremies in 1995

Archief

De ziektekostenpremies in 1995

De ontwikkeling van de premies bij de particuliere ziektekostenverzekeraars vertoont een gevarieerd beeld, met weinig echte uitschieters. Diverse maatschappijen maken met hun courante tarieven een pas op de plaats of hebben in enkele gevallen zelfs tot een (al dan niet partiële) premieverlaging besloten. Het opvallendste element is wellicht het feit dat Nuts als enige haar nominale AWBZ-premie handhaaft op het peil van 1994, terwijl alle andere maatschappijen tot een daling hebben besloten. Kanttekening: de nominale premie voor de AWBZ geldt in 1995 uitsluitend voor verzekerden van 18 jaar en ouder.
De Amersfoortse laat de premies van haar individuele ziektekostenverzekeringen per 1 januari ongemoeid. Motivering: de relatief gunstige kostenontwikkeling over 1994 en de ramingen voor 1995 (+1,3%). De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 144 naar f 112,20. Amev besloot de premies van haar ziektekostenverzekeringen ongewijzigd te laten, behoudens enkele aanpassingen in het Budget Jong-produkt. In deze verzekering:
– komt er een premieleeftijdsstap bij, te weten 45 jaar en ouder. Deze premies zijn (per 1 januari 1995) gelijk aan de huidige premies voor 40 jaar en ouder;- worden de premies voor volwassenen tot 45 jaar met 5% verlaagd;- is de toetredingsleeftijd verhoogd tot 50 jaar (was: tot 45 jaar). De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 141 naar f 114. Het Anker maakt met haar premies pas op de plaats, na de voor 1994 uitgevoerde ‘inhaalmanoevre’ (verhogingen van 9%). De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 140,40 naar f 112,20. Anova (voorheen RZMN/A&O) heeft de basispremies van haar particuliere polissen niet gewijzigd. Bij de aanvullende verzekering is sprake van een uitbreiding van de dekking, welke gepaard gaat met een stijging van de maandpremie voor volwassenen van f 4,90 naar f 5,85. De premies voor de antroposofische- resp. tandheelkundige dekking worden niet veranderd. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 149,40 naar f 112,20. Anoz verhoogt de premies van haar Select Polis met 6,6% en die voor de tandheelkundige dekking met 4,5%. De nominale jaarpremie AWBZ zakt van f 149,40 naar f 112,20. Avéro Zorg is sinds begin dit jaar de nieuwe vlag van de ziektekostenportefeuilles van Avéro, Enzico en Vezeno. Van de onlangs geïntroduceerde Personal Polis worden de premies per 1 januari niet aangepast. Bij het andere ‘speerpuntprodukt’, de No Claim Polis, ligt de vervaldatum op 1 mei (hierbij werden de premies dit jaar met f 2 per persoon per maand verhoogd). Van de overige ziektekostenprodukten van Avéro Zorg worden de premies per januari met 3% verhoogd. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 144 naar f 114. CZ handhaaft de premies voor haar particuliere polissen op het huidige peil. De nominale jaarpremie AWBZ loopt terug tot f 112,20. DVZ komt per 1 januari met een nieuwe polis: de Variant Zorg Polis. De premies van de bestaande verzekeringen worden met 3% tot 4,65% verhoogd (de variatie heeft te maken met de eigen- risicobedragen). De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 149,40 naar f 112,20. FBTO heeft al via advertenties in dagbladen getamboereerd, dat er bij haar geen premieverhoging wordt toegepast. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 149,40 naar f 112,20. De Friesland Particulier, de Friese tak van het uiteenvallende Noorderkruis (de vroegere VGNN), verhoogt de premies met 4%. De nominale jaarpremie AWBZ gaat van f 149,40 naar f 112,20. Geové beraadde zich nog over de vraag of (en zo ja, op welk tijdstip) zij de premies in 1995 zal verhogen. De nominale jaarpremie AWBZ, die nu f 147,60 bedraagt, wordt verlaagd naar f 120,60. Goudse had eind september al laten weten, dat de premies van de Ziektekosten Privé Polis niet zouden worden aangepast. Voor de overige produkten geldt een stijging van in beginsel 3%. De studenten- en de buitenlandpolis worden 5% duurder, de premie van de specifieke Alternatieve Geneeswijzen Polis gaat 7% omhoog. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 149,40 naar f 120. Hooge Huys is in mei dit jaar weer actief geworden op de ziektekostenmarkt. De premies van de destijds geïntroduceerde produkten worden per 1 januari niet aangepast. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 147,60 naar f 120,60. Interpolis heeft onlangs de trom geroerd met het besluit dat zij – als een van de weinigen in de markt – per 1 januari 1995 de ziektekostenpremies zal verlagen. Voor de Zorg Plus Polis bedraagt de verlaging 3%, voor de overige Pakketpolissen 1% en voor de aanvullende verzekeringen 3%. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 144 naar f 112,20. Koolhaas handhaaft het huidige peil van haar ziektekostenpremies in elk geval tot 1 april. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 147,60 tot f 120,60. Levob verhoogt de premies met gemiddeld 5%. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 144 naar f 114. Nationale-Nederlanden zal de premies voor de individuele zorgverzekeringen in 1995 niet verhogen. Ook voor collectieve contracten met een premievolume kleiner dan f 75.000 wordt de premie niet aangepast. Bij contracten boven die grens, zullen de premies, afhankelijk van de resultaten, zonodig worden aangepast. De nominale jaarpremie AWBZ (nu f 144) wordt f 112,20. Noorderkruis wordt als zodanig opgeheven. Zie De Friesland Particulier en RZG. Nuts had het intermediair al eind oktober geïnformeerd, dat de premie voor haar Zeker Beter Polis voor 1995 in principe niet zou wijzigen. “Wel wordt er door een wijziging in de administratie een nieuwe premietabel gebruikt. Als gevolg daarvan kunnen er, afhankelijk van de combinatie leeftijd, eigen risico en klasseverpleging, verschillen optreden ten opzichte van de huidige premietabel.” In de tarieven 80, 82 en 85 worden de premies met ongeveer 5% verhoogd. De premies in de tarieven 31 en 35 worden niet gewijzigd. De nominale jaarpremie AWBZ wordt gehandhaafd op f 149,40. NVS brengt geen wijziging aan in de zogeheten sluit-tarieven. Bij de gesloten bestanden gaan de premies met gemiddeld 3% omhoog. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 139,20 naar f 112,20. Ohra voert een iets gewijzigde premiestructuur in bij haar actuele Ziektekosten Polis, die een Voordeel-, Basis- en Luxe-Variant kent. Deze structuurwijziging heeft gemiddeld een neutraal effect, aldus een woordvoerder. Bij de overige polissen gaan de premies met ongeveer 4% omhoog. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 148,80 naar f 116,40. OLM Het Groene Land vertoont een gedifferentieerd beeld. Voor verzekerden tot 35 jaar is er geen premieverhoging. Boven die leeftijd varieert de stijging van 2 tot 5%. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 149,40 naar f 112,20. ONVZ handhaaft de premies van haar nieuwe produkten (Topfit, Optifit, Benfit en Tandplus Polis) op het niveau van 1994. Eveneens ongewijzigd blijven de tarieven van Selekt, Tandartskosten en Aanvullende Klasse Polis. De premies van Toppakket, Toprubrieken, Mediko, Trend en Studenten Polis worden met gemiddeld 3% verhoogd. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 144 naar f 112,20. Oostnederland verhoogt de premies met gemiddeld 2%. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 149,40 naar f 112,20. Rijnmond heeft besloten de premies van de Extra Zorg- en de Zorg Polis ongewijzigd te laten. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 140,40 naar f 120. RZG, de Groningse tak van de voormalige VGNN (en tot 1 januari RZG/Noorderkruis geheten), verhoogt de basispremies voor volwassenen met 6,25%. De kinderpremie, die nu nog f 32,95 bedraagt, wordt met f 5 verhoogd. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 149,40 naar f 112,20. Stad Rotterdam laat de premies van de Maximum Plus en de Maximum Voordeel ongemoeid. De andere tarieven stijgen met gemiddeld 2,3%. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 144 naar f 112,20. UAP zal de premies van haar courante Eigen Stijl-polis niet verhogen. Bij de overige individuele verzekeringen varieert de stijging van 2,5 tot 2,9%, waarbij wordt aangetekend dat de premie voor de tandartsdekking niet wordt gewijzigd. De nominale jaarpremie AWBZ wordt verlaagd van f 149,40 naar f 112,20. Univé verhoogt de premies met 4%, waarbij ten aanzien van de courante produkten (Basis-, Uitgebreid- en Toppakket) een uitbreiding van de vergoedingen geldt, zoals Sportmedisch Adviescentrum, Del Ferro-stottertherapie. De nominale jaarpremie AWBZ, die dit jaar f 154,80 bedroeg, is voor 1995 vastgesteld op f 112,20. VGZ behoort tot de maatschappijen waarbij de premies met beperkte plussen en minnen worden aangepast. Waar de premie hoger uitvalt, gaat het om een stijging van 1%. Voorts heeft VGZ besloten om de betaling van kinderpremie te beperken tot maximaal 2 (was 3). De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 149,40 naar f 112,20. ZHV verhoogt het tarief van de Prima Premie Polis met 3%. De andere produkten blijven in prijs gelijk. De nominale jaarpremie AWBZ, die nu f 149,40 bedraagt, wordt f 112,20. Zilveren Kruis verandert de premies niet en verlaagt de nominale jaarpremie AWBZ van f 149,40 naar f 112,20. Zwolsche Algemeene verhoogt de premies, variërend van 3% (Vast Eigen Risico Tarief) tot 5% (Keuze Eigen Risico Tarief, Gedeeltelijke verzekering, Aanvullende 2e klasse verzekering), met als uitschieter 7,5% (Entree Leeftijd Tarief). De premies van het onlangs geïntroduceerde Premie Keuze Tarief blijven ongewijzigd. De nominale jaarpremie AWBZ daalt van f 138 naar f 114.Wettelijke bijdragen ziektekostenverzekering 1995 Leeftijdcategorie
0-19 jaar 20-64 jaar 65 jaar en ouder MOOZ-bijdrage jaarbedrag maandbedrag f 55,80 f 4,65 f 111,60 f 9,30 f 89,28 f 7,44 WTZ-bijdrage jaarbedrag maandbedrag f 207,00 f 17,25 f 414,00 f 34,50 f 331,20 f 27,60
Maandpremies van de standaard(pakket)polissen
De hieronder weergegeven maandpremies zijn exclusief de wettelijke bijdragen en de nominale AWBZ-premie: Standaardpolis: 18-64 jaar f 137,80 65 jaar en ouder f 148,00 Standaardpakketpolis: 0-17 jaar f 89,30 18-64 jaar f 178,60 65 jaar en ouder f 148,00 Studenten standaardpakket: jonger dan 20 jaar f 35,00 ouder dan 20 jaar f 13,10

Reageer op dit artikel