nieuws

De levensloop in internationale situaties

Archief

Omdat de levensloopregeling in internationaal verband geen wijdverbreid fenomeen is, leven er in de (internationale) praktijk nog de nodige onduidelijkheden. In dit artikel wordt ingegaan op de fiscale behandeling van de levensloopregeling in internationale situaties.

Door Alfred Lagendijk en Thomas Drost
Deelname aan de levensloopregeling is een wettelijk recht, dat is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. Op grond van deze wet heeft een werknemer die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft of publiekrechtelijk is aangesteld, het recht op deelname aan de levensloopregeling. Deelname staat dus open voor zowel uitgezonden werknemers waarbij de Nederlandse arbeidsovereenkomst in stand blijft, als buitenlandse werknemers die in Nederland op basis van een arbeidsovereenkomst (tijdelijk) werkzaam zijn.
Allereerst wordt de kwalificatie van de levensloopregeling in internationale situaties beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de situatie en fiscale behandeling van de levensloopregeling voor Nederlandse werknemers die (tijdelijk) werkzaam zijn in het buitenland, waarna wordt stilgestaan bij buitenlandse werknemers die (tijdelijk) werkzaam zijn in Nederland. Afsluitend hebben wij enkele slotoverwegingen.
Kwalificatie
De levensloopregeling is niet alleen nationaal (nog) geen wijdverbreid fenomeen, ook in internationale situaties komt de levensloopregeling of een vergelijkbare regeling niet veel voor. Dit maakt de kwalificatie van levensloopuitkeringen in internationale situaties gecompliceerd.
De levensloopuitkering kan onder het arbeidsartikel van een internationaal belastingverdrag vallen. In dat geval is de werkstaat heffingsbevoegd over de uitkering. De levensloopuitkering zal waarschijnlijk worden belast als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, en de werkgever zal loonbelasting over de uitkeringen moeten inhouden.
De levensloopuitkering kan in sommige gevallen echter ook onder het pensioenartikel van een internationaal belastingverdrag vallen. De volgende twee situaties moeten dan worden onderscheiden:

  • 1 De levensloopuitkering vindt plaats in een periode direct voorafgaand aan het pensioen en de dienstbetrekking blijft in stand. Dan zal veelal de woonstaat heffingsbevoegd worden over de uitkering. In beginsel blijft de Nederlandse werkgever inhoudingsplichtig voor de loonbelasting; @OPS1 = 2 De levensloopuitkering vindt plaats in een periode direct voorafgaand aan of gedurende het pensioen en de dienstbetrekking is beëindigd. In dat geval wordt de uitkering gezien als een afkoop en het levenslooptegoed wordt in één keer belast in de werkstaat.

In het buitenland
Bij tijdelijke werkzaamheid in het buitenland zal de Nederlandse arbeidsovereenkomst veelal in stand blijven. Het wettelijke recht op deelname aan de levensloopregeling blijft dan ook bestaan. Ook zal het inkomen van deze werknemer meestal in Nederland belast blijven.
De fiscaal ondersteunde levensloopopbouw kan slechts over het in Nederland belastbare inkomen geschieden. Over inkomen dat in het buitenland wordt genoten, kan dus geen levensloopopbouw plaatsvinden. Vaak zal er echter in Nederland tijdens de buitenlandse periode geen inkomen worden genoten. Er is dan dus geen grondslag, waarover in de levensloopregeling kan worden gestort.
Buitenlandse werknemers
Als het Nederlandse arbeidsrecht op de arbeidsovereenkomst van toepassing is, staat deelname aan de levensloopregeling ook open voor (tijdelijk) in Nederland werkzame buitenlandse werknemers. Zoals hierboven omschreven kan dit echter leiden tot fiscaaltechnisch gecompliceerde situaties.
Voor wat betreft de eventuele werkgeversbijdrage kan de werkgever echter wel onderscheid maken tussen de buitenlandse en Nederlandse werknemer. De werkgever kan ervoor kiezen om de bijdrage niet in de levensloopregeling te storten, maar uit te betalen als belast loon. Zo kan een werkgever trachten sturing te geven aan wel of geen deelname aan de levensloopregeling van haar buitenlandse werknemers.
Fiscale behandeling
Normaal gesproken zijn in een volledig Nederlandse situatie de werknemersbijdragen fiscaal aftrekbaar en zijn de werkgeversbijdragen niet belast als loon, zolang deze binnen de fiscale grenzen vallen.
Ondanks dat in gevallen van uitzending van Nederlandse werknemers naar het buitenland de Nederlandse dienstbetrekking in stand blijft en de werknemer dus recht blijft houden op deelname in de levensloopregeling, is in veruit de meeste gevallen het Nederlandse inkomen nihil. Dit betekent dat de grondslag waarover de levensloopopbouw wordt berekend ook nihil is. Eventuele werkgeversbijdragen worden beschouwd als loon. Vanuit praktisch oogpunt ligt het voor de hand deelname van Nederlandse werknemers die tijdelijk in het buitenland werkzaam zijn tijdelijk stop te zetten.
Buitenlandse werknemers die zijn te kwalificeren als werknemer volgens de Wet Arbeid en Zorg hebben recht op deelname aan de levensloopregeling. De werknemersstortingen en eventuele werkgeversbijdragen worden vervolgens op reguliere wijze fiscaal behandeld. Bij vertrek uit Nederland en opname van het levensloopverlof kan voor de werkgever een fiscaal-technisch gecompliceerde situatie ontstaan. Doordat in internationale belastingverdragen geen regels zijn opgenomen met betrekking tot de levensloopregeling, zal elke situatie afzonderlijk moeten worden beoordeeld of het onder het zogenaamde arbeidsartikel dan wel het pensioenartikel van een internationaal belastingverdrag valt.
Deelnemen?
Aangezien de levensloopregeling een Nederlandse regeling is en er derhalve in internationale belastingverdragen niets over is geregeld, zal in de praktijk moeten blijken hoe in internationale situaties de levensloopopbouw en de latere levensloopuitkeringen fiscaal zullen worden behandeld. Zoals hierboven beschreven, zal dit van geval tot geval kunnen verschillen. Verder is het uiteraard nog maar de vraag in hoeverre Nederlandse werknemers (tijdelijk) werkzaam in het buitenland en buitenlandse werknemers (tijdelijk) werkzaam in Nederland zullen deelnemen aan de levensloopregeling, gezien de praktische problemen.
Pensions & Actuarial Services van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs.

Reageer op dit artikel