nieuws

De Grave: pas midden dit jaar meer duidelijkheid over uvi’s

Archief

De regering kan niet vóór medio dit jaar een antwoord geven op de vraag of uitvoeringsinstellingen van de sociale verzekeringen (uvi’s) de wettelijke normen omtrent het gebruik van adresgegevens naleven.

Het wachten is op de uitkomsten van een onderzoek dat momenteel door het College van toezicht sociale verzekeringen (CTSV) wordt ingesteld. Dit blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris De Grave op schriftelijke vragen van drie Eerste-Kamerleden van het CDA.
Voor genoemd onderzoek is vorig jaar door de bewindsman opdracht gegeven naar aanleiding van berichten in de pers over oneigenlijk, commercieel gebruik van (adres)gegevens. De Grave: “Indien de uitvoeringsinstellingen de gegevens die zij voor hun wettelijke taken verkrijgen, zouden gebruiken voor commerciële doeleinden, zou dat in strijd zijn met de doelstellingen van de ontvlechtingsoperatie en met de wettelijke normen omtrent het gebruik van gegevens.”
‘Doelbinding’
De Grave wijst er voorts op dat in het kader van het wetsvoorstel Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, dat momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling is, de wettelijke normen zijn aangescherpt door het opnemen van een expliciete ‘doelbindingsbepaling’. De huidige OSV (Organisatiewet sociale verzekeringen) stelt uitsluitend grenzen aan de verstrekking van gegevens door de uvi’s aan derden.
De nieuwe doelbindingsbepaling voegt hieraan toe dat de uvi’s de gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij bij of krachtens wet anders is bepaald. “Hiermee is gegarandeerd dat de uvi’s de gegevens slechts onder strikte, bij wet geregelde voorwaarden voor andere, bijvoorbeeld commerciële doeleinden mogen gebruiken.”
Overwegingen
Op basis van het onderzoek van het CTSV zal het kabinet beoordelen of het nodig is om aanvullende regels te stellen. Indien dit wenselijk of noodzakelijk zal blijken, zal het kabinet verschillende overwegingen in onderlinge samenhang in ogenschouw nemen, bijvoorbeeld:
het belang van een adequate privacybescherming en een rechtmatig gebruik van gegevens;de noodzaak om concurrentievervalsing tegen te gaan;het bevorderen van een doelmatige uitvoering en het voorkomen van een stijging van de administratieve lastendruk van werkgevers.De Grave stelt, “dat het niet mogelijk is een voorschot te nemen op de uitkomsten van deze discussie. Het kabinet zal, zodra het onderzoek van het CTSV beschikbaar is, een standpunt terzake innemen en het parlement hiervan in kennis stellen. Naar verwachting zal dit medio 1997 gebeuren.”

Reageer op dit artikel