nieuws

De Goudse wil versnelde groei van levenbedrijf

Archief

“We willen met het levenbedrijf sneller groeien dan autonoom mogelijk is.” Die ambitie heeft De Goudse-bestuurder Erno Kleijnenberg geuit bij de toelichting op de jaarcijfers.

De ‘strategische oriëntatie van het levenbedrijf’, waarover in het jaarverslag wordt gerept, betekent derhalve overnames of vergaande samenwerking. “Maar het aantal overnamekandidaten is beperkt”, beseft Kleijnenberg. Bij samenwerking moet gedacht worden aan constructies zoals die tussen Univé en Zwitserleven. “Dat is een goed voorbeeld.”
Autonoom moet de groei onder meer voortvloeien uit de vorig jaar aangekondigde samenwerking met Effektenbank Van der Hoop, in wie De Goudse een 10%-belang heeft genomen. “We werken hard aan de verbetering van onze beleggingsverzekeringen. Daar willen we nog dit jaar nieuwe vormen van lanceren en nieuwe fondsen aan koppelen”, zo licht Kleijnenberg toe.
Uit de jaarcijfers blijkt dat de unit-linkedproductie wel een injectie kan gebruiken. De levensverzekeringen met beleggingseenheden zijn goed voor f 2,8 (1,4) mln aan periodieke premies en f 5,0 (4,7) mln aan koopsommen.
Het totale premie-inkomen Leven steeg met 15% tot bijna f 155 mln. De koopsomproductie kwam uit op f 78,6 (66,3) mln, terwijl de periodieke premies toenamen tot f 76,1 (67,9) mln. Uit collectiviteiten haalt de Goudse in totaal f 26,9 (22,9) mln.
Het resultaat van het levenbedrijf van De Goudse verbeterde behoorlijk van f 8,7 mln naar f 13,0 mln.
Zorg
De zorgverzekeringen leverden voor de derde achtereenvolgende keer een negatieve bijdrage aan het resultaat. Saneringen (lees: forse premieverhogingen) in de collectieve portefeuille ten spijt, zakte het resultaat voor belastingen dieper in het rood: f -5,2 (-1,5) mln. Een navordering over een AWBZ-afrekening uit 1992 droeg met f 1,4 mln bij aan het zorgverlies.
De ziektewetverzekeringen (zowel stop-loss als conventioneel) werden in 1997 door De Goudse nog als ‘gunstig’ bestempeld “dankzij een scherp en gedetailleerd acceptatiebeleid”. Vorig jaar is evenwel ook De Goudse met een licht negatief resultaat geconfronteerd, waardoor in januari de tarieven en voorwaarden zijn aangepast. De ziektewetportefeuille is wél gegroeid.
Schade
Het schadebedrijf kende alleen problemen in de branches Brand en Motorrijtuigen. Bij een gelijkblijvend premie-inkomen (f 52,6 mln) zakte het technisch resultaat Brand tot f 2,0 (2,9) mln. Het resultaat Motorrijtuigen daalde door een negatief casco-resultaat tot f 2,6 (3,7) mln, bij f 37 (34) mln brutopremie.
Ongevallen/ziekte was wederom de meest lucratieve branche. Bij f 120 (97) mln brutopremie werd een resultaat van f 10,1 (7,8) mln behaald. Uit overige branches resulteerde f 10,0 (7,0) mln bij een premie-inkomen van f 105 (103) mln.
Uit schadeverzekeringen haalde De Goudse in totaal f 315 (287) mln brutopremie. Daarvan is f 213 (294) mln afkomstig uit ons land.
Endsleigh
De totale groepsomzet van De Goudse overschrijdt de grens van één miljard, omdat ook de provisie-opbrengsten van buitenlandse volmachtbedrijven worden meegeteld. De Goudse is hiermee actief in Engeland, Duitsland, België, Denemarken en Zweden; de ambitie leeft om met volmachtbedrijven ook actief te worden in Frankrijk en Spanje.
Het belangrijkste volmachtbedrijf is Endsleigh, voor 86% eigendom van De Goudse. Bij een premie-inkomen van f 354 (357) mln – waarvan zo’n 5% voor risico van De Goudse wordt gesloten – verdiende Endsleigh f 124,6 (119,8) mln provisie. De Engelse dochter was goed voor een resultaat van f 10,4 (9,8) mln.
Nettowinst
De Goudse heeft over 1998 een nettowinst geboekt van f 32,2 (28,9) mln. Daarmee is de winst voor de twaalfde achtereenvolgende maal gestegen.
Overigens maakte De Goudse in een eerder stadium over 1997 een winst van f 31,6 mln bekend, maar dat cijfer is door een stelselwijziging met f 2,7 mln neerwaarts bijgesteld. Belangrijkste verandering is dat rendementsverschillen uit transacties met vastrentende waarden voortaan over de looptijd van die contracten worden verdeeld, in plaats van direct verantwoord in de winst- en verliesrekening.
De Goudse 1998 1997 groepsomzet 1.087 1.044 brutopremie schade 315 287 brutopremie leven 155 134 brutopremie zorg 161 163 techn. resultaat schade 24,7 21,4 techn. resultaat leven 13,0 8,7 techn. resultaat zorg -6,4 -2,4 groepsresultaat 48,3 45,0 nettowinst 32,2 28,9 aantal medewerkers 1.400 1.358 wv. in Nederland 491 488 Taartidee:
Schadepremies De Goudse ongevallen/ziekte 38% motorrijtuigen 12% brand 17% overig 33%

Reageer op dit artikel