nieuws

‘De andere kant van het verhaal over faillissement van Eureb’

Archief

In het afgelopen nummer van Assurantie Magazine beschuldigt curator mr. Amory het bedrijf Expertise 2000 van onrechtmatig handelen. Directeur en mede-oprichter van Expertise 2000, Martin Peeters, zou zich ten onrechte voordoen als koper van het gefailleerde Eureb Expertise. Met onderstaande ingezonden brief geeft Peeters zijn visie op de gebeurtenissen rond het failliete Eureb.

“Wij, Martin Peeters en Wim van Benthem zijn respectievelijk op 9 mei 1979 en op 1 mei 1985 in dienst getreden bij het expertisbureau Bodeva. In 1996 is een deel van Bodeva, te weten de afdeling autoschade-expertise waarvan wij deel uitmaken, overgenomen door Eureb Expertise. Van rechtswege zijn daarmee onze arbeidsovereenkomsten op Eureb Expertise overgegaan.
Vervolgens is in 1997 het onderdeel waar wij op dat moment werkzaam zijn, ondergebracht bij ‘Expertise Groep Nederland’. Onduidelijk is vervolgens de vraag wie onze juridische werkgever is. Opvallend is namelijk dat bij de Kamer van Koophandel bij Eureb Expertise vermeld staat: “op 3 november 1997 is bij deze Kamer de registratie van de onderneming beëindigd, laatstelijk stond ingeschreven (…)”. In de zakelijke presentatie en op het briefpapier is echter altijd melding gemaakt van Expertise Groep Nederland. Er bestaat derhalve juridische onduidelijkheid waaronder de afdeling autoschade-expertise te Weurt (bij Nijmegen) precies valt.
Onvoldoende ondersteuning
Wij beschikken beiden over langdurige ervaring als (hoofd) experts. Ik, Martin Peeters, had als kantoorbeheerder de dagelijks leiding over de medewerkers van de vestiging te Weurt (bij Nijmegen). Sinds de overname door Eureb Expertise c.q. Expertise Groep Nederland heb ik in deze hoedanigheid van kantoorbeheerder mij regelmatig beklaagd over het feit dat er onvoldoende ondersteunend personeel is om tijdig de expertiserapporten tot stand te brengen. Herhaaldelijk is daarover bij de directie geklaagd zonder dat er adequate maatregelen werden getroffen. Voorts heb ik onder meer moeten constateren dat de directie maatregelen nam tot ontslag van een van mijn medewerkers zonder daarover van te voren met mij als kantoorbeheerder te overleggen.
Op 30 oktober 1997 vindt onverwachts, zonder nadere aankondiging, een gesprek plaats met de directeur, de heer Van der Plas, waarbij ook nog de heer Otto Smits aanwezig is. De reden en de functie van de heer Smits daarbij is niet duidelijk.
Achteraf moet worden geconcludeerd dat dit onverwachte gesprek de bedoeling heeft van een soort functioneringsgesprek. Ten tijde van dit gesprek wordt mij een aantal verwijten gemaakt waaronder het feit dat tussenrapporten te lang uitblijven en dat het aantal opdrachten vermindert. Ik heb naar aanleiding daarvan wederom mijn ongenoegen kenbaar gemaakt over de onvoldoende administratieve ondersteuning en de maatregelen welke van bovenaf zonder enig overleg met mij werden getroffen.
Non-actief
Dit gesprek is vervolgens voor de directie aanleiding om mij op 3 november 1997 met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen. In een kort-gedingprocedure ten overstaan van de kantonrechter te Nijmegen wordt vervolgens in rechte afgedwongen de opheffing van de op non-actiefstelling. De kantonrechter vindt de op non-actiefstelling dermate onrechtmatig dat de kantonrechter terstond uitspraak doet en de opheffing van de schorsing beveelt. Het is zeer uitzonderlijk dat een (kanton)rechter ter plekke onmiddellijk een uitspraak doet. Dit geeft aan hoe onjuist de op non-actiefstelling is geweest van de zijde van Eureb Expertise.
Vervolgens wordt het faillissement van Eureb Expertise uitgesproken. Voor mij is dit aanleiding om met de curator in overleg te willen treden om na te gaan of ik het bedrijf te Weurt kan overnemen. De curator blijkt zeer moeilijk bereikbaar te zijn en vervolgens laat de curator mij weten dat dit out of the question is. De curator blijkt vervolgens in gesprek te zijn met Expertise Groep Nederland en verkoopt Eureb dan ook aan dit bedrijf. Het is natuurlijk wel zeer wrang dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het faillissement van Eureb Expertise vervolgens tijdens faillissement dit bedrijf op haar beurt weer opkopen om daarmee op wel erg gemakkelijke wijze zich te ontdoen van personeel. In de praktijk wordt dit ook wel een ‘doorstart na faillissement’ genoemd. Voor zowel Wim van Benthem als mijzelf is het uiteraard zeer ingrijpend dat na een dergelijk lang dienstverband de arbeidsovereenkomsten worden beëindigd en zelfs niet eens de bereidheid bij de curator bestaat om te onderzoeken of en in hoeverre wij het bedrijf kunnen overnemen. De curator had ten minste moeten onderzoeken of er niet andere geschikte overnemers waren.
Infaam
Wij hebben vervolgens besloten tot de oprichting van een eigen bedrijf, en wel Expertise 2000. In het kader van dit nieuwe bedrijf bezoeken wij alle mogelijke potentiële opdrachtgevers. Volstrekt onjuist is dat voormalige klanten van Eureb benaderd worden onder het voorwendsel dat wij het failliete expertisebureau hebben gekocht. Dergelijke uitlatingen zijn nimmer gedaan. Wij hebben ons niet op onjuiste wijze uitgelaten over de aanleiding van de oprichting van ons eigen bureau en doen daarbij geen onjuiste mededelingen over Eureb Expertise. Wij betwisten dan ook de stellingen van de curator dat wij onrechtmatig handelen.
Het wrange in het geheel is het feit dat wij ernstig gedupeerd zijn tengevolge van het faillissement van Eureb Expertise waar de heer Otto Smits zelf een hand in heeft gehad en thans op deze wijze onterecht worden beschuldigd met de kennelijke bedoeling op infame wijze een concurrent uit de markt te weren.”
Martin Peeters en Wim van Benthem, Expertise 2000.

Reageer op dit artikel