nieuws

De Amersfoortse ziet weinig brood in Pemba

Archief

De Amersfoortse verwacht nauwelijks profijt te zullen trekken uit de nieuwe wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Sterker nog, de maatschappij vreest een nachtmerrie: heel veel offerte-aanvragen maar geen enkele gesloten post.

Bestuursvoorzitter Jacques van Ek en bestuurslid Martin Kerkhof uitten hun klaagzang na afloop van de presentatie van overigens fraaie jaarcijfers van De Amersfoortse. Volgens Van Ek is de wet Pemba een politiek compromis en derhalve een gedrocht. “Er wordt slechts een prikkel voor de publieke uitvoerders beoogd. Werkelijke kansen doen zich voor particuliere verzekeraars nauwelijks voor.”
De voornaamste reden zit in het verschil van financiering tussen het publieke en private stelsel. De publieke aanbieders hanteren het omslagstelsel, terwijl de particuliere verzekeraars verplicht zijn het rentedekkingssysteem te hanteren. “Het duurt zeker negen jaar voordat we die achterstand hebben ingehaald en concurrerende premies kunnen bieden”, weet Van Ek.
Een tweede reden is volgens Van Ek dat van ‘uitstappers’ (bedrijven die uit het publieke stelsel stappen) een bankgarantie of borgtochtverzekering wordt verlangd. “Dat kost bedrijven 1% van de loonsom. En daarnaast moeten ze nog meebetalen aan de kosten van het publieke stelsel”, verzucht de Amersfoortse-topman. “Je begrijpt, bedrijven zullen niet uit het publieke stelsel stappen. En ze hebben daarin gelijk.”
De Amersfoortse vreest wel dat werkgevers gaan shoppen. “Het nachtmerrie-scenario is dat heel veel offertes worden aangevraagd maar dat nauwelijks een contract wordt gesloten. Het is aan het intermediair om dat te voorkomen. Zij zullen werkgevers goed moeten voorlichten.”
Als bedrijven al een verzekering voor het tweede tot en met zesde arbeidsongeschiktheidsjaar sluiten bij De Amersfoortse, dan doemt een volgend probleem op. De claimbeoordeling blijft in handen van de huidige uitvoeringsinstellingen (uvi’s). “Het vaststellen van eventuele schades moeten we dus verplicht aan een ander overlaten; in dit geval nog de concurrent ook”, klinkt het vertwijfeld uit de mond van Van Ek.
Kerkhof vult hem aan: “Pas vanaf het jaar 2000 mogen wij zelf een uvi oprichten. Wij studeren op die mogelijkheid en ik acht de kans groot dat we daartoe daadwerkelijk besluiten.”
Kansen
De Amersfoortse wil niet louter negatieve geluiden laten horen. “We laten niet na het intermediair te wijzen op de mogelijkheden die de wet Pemba desondanks biedt”, aldus Van Ek. Hij ziet twee kansen voor het Pemba-product. De eerste mogelijkheid is de verzekering op te nemen in een employee-benefitspakket, waarin ook een ziektewet-, wao-gat- en zorgverzekering zijn opgenomen.
De tweede mogelijkheid is het sluiten van mantelcontracten met bepaalde bedrijfstakken. Volgens Kerkhof is De Amersfoortse daar druk mee bezig. “De bedoeling is dat we individuele bedrijven binnen zo’n mantelcontracten de gemiddelde sectorpremie laten betalen. Dat heeft twee voordelen: je neemt het solidariteitsprincipe uit het oude publieke stelsel over en je voorkomt enorme premieschommelingen per werkgever.”
De Amersfoortse hoopt, met hulp van enkele makelaars, een aantal van dergelijke mantelcontracten te sluiten met koepelorganisaties. Van Ek: “Vervolgens kan het intermediair op lokaal niveau met individuele werkgevers de verzekering afsluiten.”
Ziektewet
In tegenstelling tot de lage Pemba-verwachtingen heeft de privatisering van de Ziektewet vorig jaar wel zijn vruchten afgeworpen. Op jaarbasis realiseerde De Amersfoortse een productie van f 100 mln met de Verzuimverzekering, waarvan in 1996 f 71,5 mln is geboekt. In acht maanden tijd bracht de maatschappij 165.000 offertes uit. Uiteindelijk sloten 26.000 bedrijven een verzekering.
Volgens Van Ek bezit De Amersfoortse een marktaandeel van zo’n 10%. “We schatten de huidige markt op jaarbasis in op f 1 mld premie. Wij hebben daarvan 10% binnengehaald. Op termijn verwachten we een groei van de totale markt tot f 1,5 mld premie.” Daarmee zou volgens hem eenderde van de markt verzekerd zijn. “Grote bedrijven, met meer dan vijftig werknemers, dragen het risico zelf.”
Bij de WAO-gatverzekeringen blijkt andermaal dat de startpremies uit 1993 veel te hoog zijn geweest. Op basis van experience rating (premievaststelling op basis van feitelijke schadecijfers) stelde De Amersfoortse de premie voor de WAO-gatdekking vorig jaar met 18% bij. Ook dit jaar volgt nog een kleine correctie, waardoor de premie ten opzichte van 1993 met 40% is gedaald. Het premie-inkomen voor de WAO-gatverzekeringen beliep vorig jaar f 65 mln, tegen f 90 mln in 1993.
Volgens Kerkhof valt de particuliere verzekeraars niets te verwijten. “We hebben de premies in 1993 echt niet bewust veel te hoog vastgesteld. We hebben ons gebaseerd op de voorhanden zijnde statistieken.” Dat die premies achteraf veel te hoog blijken te zijn, ligt volgens Kerkhof vooral aan de maatregelen die sinds 1993 genomen zijn om de instroom in de WAO te beperken en de uitstroom te bevorderen. “Omdat het instroomcijfer momenteel weer een stijgende lijn laat zien, is een verdere premiereductie niet waarschijnlijk. De premie zal eerder gaan stijgen.”
Specialist
Het premievolume voor ziektekostenverzekeringen steeg ook, met 11% naar f 137,5 mln. De samenwerking met zorgverzekeraar OZ uit Breda was hier mede voor verantwoordelijk. Toch is Van Ek niet tevreden over de zorgportefeuille. “Het resultaat is marginaal. Premieverhogingen, van minstens 3%, kunnen niet uitblijven.”
Ongevallen & ziekte is hét specialisme van inkomensverzekeraar De Amersfoortse. Tachtig procent van de schadepremies behoort deze branche toe: f 492 (421) mln van het totaal van f 612 (541) mln. Het technisch resultaat van het schadebedrijf is zonodig nog afhankelijker van deze branche. Ongevallen & Ziekte boekte een resultaat van f 58,2 (55,5) mln, tegen een totaal schaderesultaat van f 60,2 (58,9) mln.
De branche motorrijtuigen – premie-inkomen f 83 (80) mln – is alweer enige tijd winstgevend voor De Amersfoortse. Maar met een resultaat van f 2,1 (1,3) mln is volgens Van Ek de top bereikt. “De premies zakken weer naar een onrendabel niveau. We merken de verscherpte concurrentie aan een toename van het aantal royementen.”
Leven
Het levenbedrijf boekte vorig jaar ruim 5% meer premie: f 324 (307) mln. De groei was te danken aan pensioen- en ANW-hiaatverzekeringen. Van de nieuwe productie bevond 40% zich in de pensioensfeer. Bij de ANW-polissen werd voor f 900 mln aan kapitaal verzekerd, waarbij een bescheiden premie-inkomen van f 1,5 mln hoort.
Van Ek ziet op deze markt kansen voor het intermediair. “De pensioenfondsen hebben de markt in eerste instantie afgeroomd via tijdelijke voorzieningen. Die contracten gaan nu aflopen. Mensen moeten dus zelf voor een oplossing gaan zorgen. Uit onderzoek blijkt dat pas 30% van de eigenlijke doelgroep een ANW-voorziening heeft getroffen.”
Martin Kerkhof (l) en Jacques van Ek (r) zijn content met de ontwikkelingen van De Amersfoortse. De Amersfoortse (in f mln) omzet 1.163 1.044 brutopremies 936 848 bedrijfskosten 149 129 brutoresultaat 101 84 nettowinst 62 53 eigen vermogen 386 322 solvabiliteit aanwezig 374 324 vereist 154 139 Levensverzekeringen brutopremies 324 307 wv. koopsommen 65 78 periodiek 259 229 bedrijfskosten 54 48 resultaat 22 18 Schadeverzekeringen bruto premies 612 541 wv. ongeval/ziekte 492 421 auto 83 80 transport 6 7 brand 25 26 overige varia 6 7 bedrijfskosten 95 80 techn. resultaat 60 59 wv. ongeval/ziekte 58 56 auto 2 1 transport 0 1 brand -1 0 overige varia 1 1 resultaat 85 77 aantal medewerkers 552 540
PersoneelsPlan
De Amersfoortse heeft binnen het PersoneelsPlan, het employee-benefitspakket, de activiteiten op het gebied van reïntegratie verder uitgebreid. De verzekeraar zal zich, in samenwerking met arbodiensten, nadrukkelijker met ziekteverzuim in het eerste jaar gaan bemoeien. “Na drie maanden ziekte komt de arbeidsdeskundige op bezoek”, licht bestuurslid Martin Kerkhof toe. Reïntegratie moet verder bevorderd worden door middel van de arbeidsbemiddeling van uitzendbureau Unique.
Voorts is aan het ANW+ Plan in het kader van het PersoneelsPlan kwantumkorting toegekend. Bij minstens drie producten wordt de ANW-premie met 3% gereduceerd, bij vier producten met 4% en bij vijf of meer producten met 5%.
Op dit moment heeft De Amersfoortse tweehonderd EB-pakketten verkocht. Daarbij hoort een jaarlijks premie-inkomen van f 10 mln.

Reageer op dit artikel