nieuws

De Amersfoortse waakt over innovatief imago

Archief

De Amersfoortse waakt over innovatief imago

Nog voordat de Achmea Groep daadwerkelijk met haar Proveniersplan (zie AM nr 8, pag. 1) op de markt is gekomen, heeft De Amersfoortse haar imago van innovatieve maatschappij willen onderstrepen door de aankondiging dat haar in 1992 geïntroduceerde Thuiszorgverzekering deze zomer ook in een natura-variant op de markt komt.
In de huidige verzekering komt er een bedrag op tafel indien de verzekerde een aantal dagelijkse handelingen niet meer kan vervullen. Vanaf eind augustus kan bij De Amersfoortse daadwerkelijke dienstverlening worden geclaimd, onthulde drs J.C. van Ek, voorzitter van de raad van bestuur, vorige week bij de presentatie van het jaarverslag 1994.
De maatschappij sluit hiertoe contracten af met thuiszorg-organisaties, zoals de NTN-groep, die 23 regiokantoren met 2.300 zorgverleners telt.
Combinaties
Een belangrijke trend, zowel in de bedrijvensfeer als in de particulieren-markt, is het bieden van combinaties van verzekeringen. In het bedrijfsleven maken de employee-benefits furore, in de particulierenmarkt slaan de pakketverzekeringen aan.
De Amersfoortse voert de ‘Domino’-pakketverzekering, waarin 15 verschillende particuliere verzekeringen kunnen worden ondergebracht. Recentelijk zijn ziektekosten- en ongevallenverzekeringen aan het pakket-assortiment toegevoegd. Eind dit jaar zullen er ook eenvoudige levenprodukten in worden opgenomen. Vorig jaar sloot De Amersfoortse 2.500 pakketpolissen, waarbij de betrokken particulier gemiddeld drie verzekeringen nam.
Schadebedrijf
De belangrijkste branche van De Amersfoortse in het schadebedrijf is ‘Ongevallen en Ziekte’. De groei beliep 17% tot een totaal van f 414,3 mln.
In het aov-segment steeg het premie-inkomen met 21,1% tot f 291 mln. Daarvan gold f 90 mln wao-gatverzekeringen, hetgeen een stijging van f 20 mln ten opzichte van 1993 betekende. Overigens zijn per 1 januari 1995 de wao-gatpremies met gemiddeld 10% verlaagd; de feitelijke omvang van de daling verschilt per bedrijf, al naar gelang de relevante ontwikkelingen bij zo’n onderneming. Er is in veel publicaties twijfel uitgesproken over het nut van de wao-gatverzekering. Dit naar aanleiding van de effecten van de strengere (her)keuringseisen. Van Ek: “Maar we moeten niet vergeten, dat van het voormalige bestand van 900.000 wao-ers er ongeveer 300.000 eigenlijk werklozen waren. Voor de betrokkenen pakt dat bij de herkeuring dramatisch uit, maar het was wel de bedoeling van de politiek”. “Er is nog steeds sprake van invalidering en daarom blijft een wao-gatverzekering zinvol. Wij schatten dat nu 75% van de bedrijven het wao-gat verzekerd heeft.”
Ziektewet
Aan Ziektewetgat-premies boekte De Amersfoortse, via de joint-venture Detam Risk, een bedrag van f 12,8 mln. “Die produktie is, net als bij andere verzekeraars, achtergebleven bij de verwachtingen”, aldus Van Ek. “Veel bedrijven, vooral de kleinere, kijken de kat uit de boom.” Er was verwacht, dat 40% van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf het Ziektewetgat zou verzekeren, maar het is vooralsnog blijven steken bij 15%.
M.J.L. Kerkhof, lid van de raad van bestuur, denkt dat het totale marktvolume momenteel op ongeveer f 50 mln ligt, waarvan drie bedrijven 80 à 90% in handen hebben. Dat zijn behalve De Amersfoortse: Teamzorg (Amev) en Centraal Beheer. De eventuele volledige privatisering van de Ziektewet per 1 januari 1996 – het parlement moet er zich nog over uitspreken – zal de vraag uiteraard aanzienlijk doen toenemen.
Ziektekosten
Het premie-inkomen ziektekosten is vorig jaar toegenomen met 8,2% tot f 123,3 mln. De Amersfoortse bespeurt bij het intermediair een duidelijke opleving van de animo voor deze branche, die tijdens het bewind van staatssecretaris Simons hard achteruit ging. De introductie van haar employee benefits-formule, het Amersfoortse PersoneelsPlan, heeft hierbij ook voor een impuls gezorgd.
De winstgevendheid in de individuele ziektekostenverzekering bleef op een goed niveau, maar stond in het collectieve segment onder druk.
Motorrijtuigen
Het premie-inkomen motorrijtuigen steeg met 11% tot f 68,8 mln, en het technisch resultaat verbeterde van f -1,5 mln naar f 4,4 mln. “Vóór kosten en interest zaten we vorig jaar op de nullijn, terwijl de markt gemiddeld op -6% zat. Maar hoewel ik nog niet te veel over het lopende jaar kwijt wil, kan ik wel zeggen dat we in het eerste kwartaal toch weer op de min-lijn zitten”, aldus Van Ek.
Levenbedrijf
Een stijging van de brutopremie (incl. koopsommen) met 3,9% tot f 269,0 mln stemt de maatschappij tot tevredenheid. Immers, als uitvloeisel van de opheffing van het structuurbeleid van de overheid, was in 1993 de produktie van enkele bank-pools beëindigd. Dit wegvallen van omzet (met in 1994 nog een effect van f 18 mln) kon worden gecompenseerd door de produktie van nieuwe levensverzekeringen.
Uitgedrukt in verzekerd kapitaal, nam de produktie met 8,6% toe tot f 902,0 mln. Vooral pensioenverzekeringen en de hausse in hypotheken droegen aan deze groei bij. Voor het eerst sinds de invoering van de Brede Herwaardering (1992) was er aan het eind van 1994 weer een toenemende interesse in fiscale-aftrekverzekeringen te constateren.
Herverzekeraar in Ierland opgericht
De Amersfoortse heeft eind 1994 in Dublin een eigen herverzekeraar opgericht: De Amersfoortse Reinsurance Ltd. Het besluit om dit bedrijf in Ierland te vestigen, is mede door fiscale redenen ingegeven. De Amersfoortse Re richt zich primair op het herverzekeren van risico’s die binnen het eigen concern worden aangegaan. Er zal maximaal 40% herverzekering voor derden kunnen plaatsvinden. Het startkapitaal van f 15 mln is inmiddels verhoogd tot f 20 mln. Deze uitbreiding is opgebracht door de Neue Rück in Genève, een dochter van de Münchener Rück, die daarmee een 25%-belang in De Amersfoortse Re heeft verworven.
Natura-uitvaartverzekering
De Amersfoortse/UKV Uitvaartkostenverzekering had vorig jaar een premie-inkomen van f 6,6 mln, een stijging van 15,6% ten opzichte van 1993. Inclusief de overname van de portefeuille van de uitvaartvereniging Gooi- en Eemland nam de produktie met 30,5% toe. Zonder deze overname waren de 500 tussenpersonen die voor UKV posten aanbrengen, goed voor een produktiestijging van 5,7%. Eind 1994 telde 41.500 polissen, een groei van 14,5%. Het exploitatieresultaat kwam, net als in 1993, uit op ongeveer vier ton, maar dit bedrag ging nagenoeg op aan de betaling van goodwill voor de overgenomen portefeuille, zodat UKV vorig jaar quitte speelde. Met het oog op de komende Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf werd de onderneming bij de jongste jaarwisseling omgezet van BV in NV. De Amersfoortse 1994 1993 ————————————- (bedragen in f mln) omzet 959,9 867,6 brutopremie schade 519,7 450,7 brutopremie leven 269,0 258,8 beleggingsopbrengsten 171,2 158,1 netto winst 45,8 39,4 eigen vermogen 271,5 238,5 premies schadebranches: w.v. Ong. en Ziekte 406,5 348,2 Motorrijtuigen 68,8 62,0 Brand 23,6 22,7 Transport 6,1 5,4 Overige Varia 6,4 6,2 Tot. brancheresultaat 59,1 37,7 w.v. Ong. en Ziekte 57,8 41,4 Motorrijtuigen 0,3 -4,8 Brand -0,4 -0,3 Transport 0,7 0,7 Overige Varia 0,6 0,7 aantal medewerkers 530 521

Reageer op dit artikel