nieuws

De Amersfoortse vernieuwt Top Zorg

Archief

Het nieuwe vlaggeschip van De Amersfoortse op het gebied van de ziektekostenverzekering heet Top Zorg ’95, de vervanger van de Top Zorg-polis. Het nieuwe produkt omvat diverse dekkingen die verder gaan dan de puur medische zaken.

Zo is voorzien in vergoeding van de kosten van gezinshulp (maximaal f 500 per jaar) als de verzorgende partner langer dan drie dagen voor rekening van De Amersfoortse in het ziekenhuis is opgenomen.
Er is ook dekking voor aanvullende thuisverpleging: maximaal 100 dagen per kalenderjaar tot maximaal f 350 per etmaal. De polis kent geen eigen risico bij kosten als direct gevolg van een ongeval en evenmin bij kosten van kraamzorg.
Kraamzorg
Voor wat betreft die kraamzorg kent Top Zorg ’95 verstrekking in natura of een kraamuitkering van f 2.400. Als een verzekerde voor kraamzorg minder dagen ‘verbruikt’ dan waar zij recht op heeft, volgt een compensatie voor de niet-verbruikte dagen.
Een compensatievergoeding wordt ook verstrekt bij ziekenhuisopname in een lagere klasse dan waarvoor men verzekerd is (f 50 per dag).
Tandartskosten
Tandheelkundige behandelingen worden voor verzekerden tot 18 jaar vergoed tot maximaal f 750. Voor volwassenen bedraagt de dekking maximaal f 500 per jaar.
Gebitsregulatie wordt voor jongere verzekerden volledig vergoed, voor 18-plussers geldt een maximum van f 2.500 per verzekerde gedurende de looptijd van de polis. Bij parodontologie kan 75% van de kosten worden gedeclareerd. Ook behandelingen in privéklinieken en herstellingsoorden zijn gedekt, evenals die van plastische chirurgie. De eigen bijdragen conform de AWBZ voor hulpmiddelen en psychiatrische hulp worden vergoed tot maximaal f 750 per jaar per verzekerde.
Tariefstelling
In de tariefstelling van Top Zorg ’95 ligt een belangrijke grens bij de leeftijd van 45 jaar. Beneden die grens geldt een leeftijdgebonden premiestructuur, boven de 45 jaar geldt een gelijkblijvende premie.
Indien de verzekeringnemer overlijdt, zal voor de overige meeverzekerden tot één jaar na het overlijden geen premie verschuldigd zijn.
Gemengd collectief
De Amersfoortse biedt nu overigens ook de mogelijkheid van gemengde collectiviteiten (dus zowel toegankelijk voor particulier- als ziekenfondsverzekerden).
Bij collectiviteiten accepteert de maatschappij groepen vanaf 25 gezinnen zonder selectie; vanaf 15 gezinnen is “een summiere validiteitsverklaring” al voldoende.

Reageer op dit artikel