nieuws

DAS biedt ook incassobijstand

Archief

DAS geeft sinds deze week op de uitgebreide bedrijfspolis een dekking voor incassoproblemen. “We zijn de enige rechtsbijstandverzekeraar in ons land met zo’n dekking”, zegt DAS-directeur Eric Pouw.

Uit een onderzoek dat DAS heeft laten houden, blijkt dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) elk jaar een bedrag van zeker f 5 miljard als oninbaar afschrijft. Dat is ruim 7% van het totale bedrijfsresultaat vóór belasting. Uit dit onderzoek blijkt voorts dat bijna de helft van alle rekeningen die het mkb verstuurt niet binnen de betreffende betalingstermijn wordt voldaan. Jaarlijks wordt minstens zo’n f 20 miljard te laat betaald.
“Het is duidelijk”, zegt Eric Pouw, “dat de facturen een probleem vormen voor het mkb. Minstens twee van de drie uitstaande facturen kunnen worden ‘binnengehaald’, maar ondernemers laten het er vaak bij zitten. Vanwege de kosten, of omdat ze bevreesd zijn dat ze, door een incassobureau in de arm te nemen, hun relatie met de debiteur op het spel zetten. Al met al een reden om aan ons bedrijfsproduct standaard een dekking voor buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso toe te voegen. Het imago van de verzekeraar is beter dan dat van het incassobureau. De verzekerde bepaalt trouwens zelf hoe ver wij moeten gaan. Het kan zijn dat hij het wil laten bij buitengerechtelijke stappen, of bij het inschakelen van een deurwaarder. Hij kan ons zo nodig vragen een gerechtelijke procedure aan te spannen, maar kan ons ook vragen de zaak te volgen tot een gerechtelijk vonnis ten uitvoer is gebracht of tot er een faillissementsaanvraag is ingediend. De verzekerde krijgt van ons elke maand een ‘voortgangsbericht’. Een voorwaarde voor de dekking is, dat de verzekerde zijn leveringsvoorwaarden door ons laat screenen en zo nodig aanpast.”
Voorwaarden
De incassobijstand geldt standaard voor het uitgebreide bedrijfsproduct, de Optimaal-dekking. De dekking geldt voor geldvorderingen van minimaal f 1.000 inclusief wettelijke rente en incassokosten.
Voor de externe, gerechtelijke, kosten gelden maxima en eigen-risicobedragen. Per vordering geldt een maximumvergoeding voor verhaalsonderzoek van f 1.050. Voor beslaglegging geldt een maximumvergoeding van f 5.200 en een eigen-risicobedrag van f 1.000. Voor overige gerechtelijke incasso is de maximumvergoeding f 5.200 en geldt een eigen-risicobedrag (uitsluitend als de vordering wordt geïncasseerd) van f 250. Per verzekeringsjaar wordt maximaal f 52.000 aan gerechtelijke incasso vergoed.
Voor bijstand bij beslaglegging of faillissementsaanvraag moet de vordering minstens f 25.000 bedragen.
Verzekerden
Voor de inacssobijstand heeft DAS een intern team van zes mensen klaar staan. Tegenover deze kosten staat dat de incassokosten en de eventuele proceskosten die de wanbetaler moet betalen, voor DAS zijn.
DAS heeft met de verzekerde een rekening-courant-verhouding. De geïnde vorderingen worden door DAS ontvangen. DAS rekent direct af als de gehele vordering ineens is geïnd, en rekent voor het overige eens per maand af (mits het saldo ten minste f 1.000 bedraagt).
Premieverhoging
De Optimaal-dekking is op nog enkele punten uitgebreid. Er is nu bijvoorbeeld dekking voor kwesties omtrent handelsnamen en domeinnamen (Internet) en een verhaalsdekking voor schade aan uitgaande goederen. Deze uitbreidingen gelden ook voor de Compact-polis, het minder uitgebreide bedrijfsproduct. Mede door de uitbreidigen gaat op 1 april de premie voor de Optimaal-dekking 3,5% omhoog en gaat de premie voor de Compact-dekking 2,3% omhoog.
Acceptatie
Niet alle bedrijven worden geaccepteerd voor de Optimaal-dekking. Bijvoorbeeld taxibedrijven, autosloperijen, geldwisselkantoren, detectivebureaus en dakdekkersbedrijven zijn aangewezen op de Compact-dekking. In beginsel zijn ook startende ondernemers aangewezen op de Compact-variant. In bepaalde gevallen en bepaalde branches kunnen starters wel met premie-opslag een Optimaal-dekking sluiten.
Campagne
Begin april ontvangen de circa 3.500 tussenpersonen een informatieset met cd-rom, waarin de nieuwe dekking wordt uitgelegd. Voor de 750 kernrelaties houdt DAS in de periode van 8 tot 16 mei ontbijtsessies waarin ook genoemd onderzoek ter sprake zal komen. Het publiek wordt ingelicht via spots op radio 1 en 3.
Eric Pouw: “Het imago van verzekeraars is beter dan dat van incassobureaus”.

Reageer op dit artikel