nieuws

‘DAK laat zich niet door verzekeraars gebruiken’

Archief

Met betrekking tot genoemde artikelen deel ik u mede het oneens te zijn met de inhoud hiervan, om niet te spreken van de toonzetting.

De teneur van beide artikelen geeft de indruk dat DAK zich door verzekeraars laat gebruiken om massaal agentschappen af te bouwen.
Door de Algemene Ledenvergadering van DAK (ALV) is als volgt besloten: tijdens de ALV in 1994 is het voorstel door het bestuur gedaan om mogelijkheden te onderzoeken of tot dienstverlening aan verzekeraars kon worden overgegaan. Hierop is door de ALV een commissie in het leven geroepen die aan het bestuur bepaalde aanbevelingen heeft gedaan, die o.a. moeten voorkomen dat DAK door verzekeraars zou worden gebruikt op een wijze die DAK onwaardig is. Op de ALV in 1995 is door de vergadering groen licht gegeven om onder voorwaarden met één maatschappij verder te gaan onderhandelen.
In hoeverre tussenpersonen nu door deze dienstverlening worden benadeeld zal blijken uit het feit dat de verzekeraar waarmee onderhandeld wordt 650 tussenpersonen wil saneren met een postentotaal van 5330 (dit is 8,2 posten per agentschap). Naar mijn mening is het zo dat deze sanering zeer wel verdedigbaar is: ook naar onze collega’s die dit betreft!
Het minpunt wat door dhr. Abrahamse wordt aangehaald is geheel niet van toepassing. DAK loopt geen risico voor onoirbare praktijken, omdat de verzekeraar bepaalt in welke agentschappen nog kan worden gesloten en in welke niet.
De schadefrequentie is een zaak tussen de verzekeraar en de betreffende tussenpersonen. DAK fungeert dus niet anders dan als administratief medium tussen genoemde partijen. Daarom is ook het risico in financiële zin uitgebannen: DAK ontvangt administratieve bescheiden van verzekeraars en stelt hieruit voor de betrokken tussenpersonen een rekening courant samen. De verantwoording voor het saldo blijft bij de betrokken tussenpersoon. Ik zie derhalve niet in dat het risico van faillissementen groter is dan ooit.
Om hele grootschalige sanering, waar dhr. Abrahamse gewag van maakt, uit te sluiten nog het volgende: niet de verzekeraar maakt uit of DVM voor haar mag werken, maar DVM maakt uit voor welke verzekeraars gewerkt wordt en tot op welke hoogte. Als bijvoorbeeld morgen een verzekeraar opstaat die meent via DVM 5.000 agentschappen te kunnen lozen, met een postendichtheid van 100 posten, dan hebben wij als DAK echt geen broeders hoeder nodig om ons van onze verantwoordelijkheid naar de markt bewust te maken.
Dit schrijven is vooral bedoeld om u erop te wijzen dat zonder volledige en juiste informatie het niet mogelijk is om een journalistiek verantwoord commentaar te schrijven. Na het lezen van de hier bedoelde stukken heb ik even gekeken of als uitgever die grote landelijke krant met die meneer die je maar beter kunt Vermeyden heeft opgetreden. (Als u begrijpt wat ik bedoel).
J. van der Kaa
Kaatsheuvel

Reageer op dit artikel