nieuws

CZ neemt technisch verlies voor lief

Archief

Het brutopremie-inkomen van het particuliere ziektekostenbedrijf van CZ is vorig jaar licht gedaald tot f 563,7 (565,6) mln. Het verzekeringsresultaat was / -39,8 (-27,4) mln.

Voor 1998 verwacht CZ een negatief verzekeringstechnisch resultaat in dezelfde orde van grootte als 1997. “Dit komt overeen met het resultaatniveau dat CZ-groep zich structureel ten doel heeft gesteld, uitgaande van een blijvend sterke vermogenspositie”, aldus het jaarverslag. Onder meer door verkoop van effecten steeg het beleggingsinkomen zeer fors en wel tot f 204,6 (45,7) mln. Een en ander resulteerde in een winst van f 164,8 (18,3) mln, die nagenoeg geheel is toegevoegd aan de statutaire reserve. Het eigen vermogen is daardoor gegroeid tot f 732,2 (567,4) mln.
Verzekerdenbestand
Het aantal verzekerden steeg per saldo met 500 naar gemiddeld 485.100. Dit ondanks de uitstroom van ruim 6.000 verzekerden van boven de 65 jaar naar het ziekenfonds als gevolg van het Van Otterloo-effect.
Behalve 485.100 particulier verzekerden kent de CZ-groep 1.153.300 ziekenfondsverzekerden. Eind 1997 telde CZ 1.479 (1.388) werknemers. Omgerekend naar fulltime-dienstverband waren het er 1.301 (1.215).
Automatisering
De in 1996 aangevangen strategische samenwerking met Interpolis had onder meer als effect dat CZ veel meer dan voorheen geconfronteerd werd met het fenomeen assurantietussenpersoon. Dit was een van de redenen voor de bouw (in eigen beheer) van een nieuw automatiseringssysteem: het Modern Assurantie en Relatie Systeem (Mars).
“In tegenstelling tot de oude systemen – helemaal toegespitst op de verzekeringssoort (ziekenfonds of particulier) en de van kracht zijnde wetgeving – staat in het nieuwe systeem de servicegerichtheid voorop. De vraag bijvoorbeeld of de verzekerde ziekenfonds- of particulier verzekerd is, is nauwelijks nog relevant: het systeem kent uitsluitend de klant (onder wie nadrukkelijk ook de werkgevers, de assurantietussenpersonen en de zorgaanbieders begrepen worden) en is gebouwd met de intentie volledig en eenduidig te voldoen aan diens hoge verwachtingen op het gebied van service en klantvriendelijkheid.” Momenteel wordt de hand gelegd aan de laatste deelsystemen. Naar verwachting is Mars binnen een jaar volledig operationeel. “Daarmee realiseert CZ een van haar belangrijkste beleidsmatige doelstellingen: de organisatie procesmatig zo inrichten dat politieke besluitvorming en maatschappelijke ontwikkelingen rond de structuur van het zorgstelsel niet leiden tot continuïteitsproblemen, administratieve chaos en dus tot een onduidelijke relatie met de klant.”

Reageer op dit artikel