nieuws

CVZ bezorgd over daling van ziekenfondsvermogens

Archief

Het aansprakelijk vermogen van ziekenfondsen is nog voldoende, maar het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vraagt zich af of dat nog het geval zal zijn wanneer zij de basisverzekering moeten gaan uitvoeren.

Het totale aansprakelijk vermogen van de ziekenfondsen is gedaald van 35,1% ultimo 2001 naar 27,8% eind vorig jaar. Het CVZ stelt dat het aansprakelijk vermogen voldoende is voor de uitvoering van de Ziekenfondswet, maar dat het wellicht niet meer voldoende is wanneer de ziekenfondsen op private grondslag de basisverzekering moeten gaan uitvoeren. De eisen die de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) nu aan de private zorgverzekeraars stelt, zijn namelijk een stuk zwaarder dan de eisen die nu aan de ziekenfondsen worden gesteld. Die nieuwe eisen zouden dan ook vroegtijdig bekend moeten worden, opdat ziekenfondsen daarop kunnen anticiperen.
Het CVZ, coördinator van de uitvoering en de financiering van de publieke zorgverzekeringen, concludeert bovenstaande in het rapport ‘Vermogensrapportage ziekenfondsen 2001-2003’. Uit de opmerkingen van het CVZ kan worden opgemaakt dat in het wetsvoorstel ter invoering van de basisverzekering, dat nu bij de Raad van State ligt, niets is vastgelegd omtrent de reserves. Het is dus de vraag of straks, als het onderscheid tussen de particuliere markt en ziekenfondsmarkt vervalt, de zorgverzekeringsconcerns hun verschillende reserves bij elkaar mogen voegen en welke vermogenseisen dan op hen van toepassing zijn.
Solvabiliteit
“Het totale eigen vermogen in de ziekenfondsmarkt is in 2003 stabiel gebleven ten opzichte van 2002”, schrijft het CVZ. “Door de toename in zorgkosten moesten de ziekenfondsen samen e 80 mln meer vermogen creëren om aan de vereiste solvabiliteit te voldoen.” Dit werd voornamelijk gerealiseerd door de nominale premies te verhogen.
Het CVZ vindt de financiële positie van de gezamenlijke en van enkele individuele ziekenfondsen in 2003 “opnieuw minder evenwichtig”. De solvabiliteitsmarge daalde in de afgelopen jaren van 226% in 2001 naar 157% in 2002 en vervolgens naar 146% in 2003. Het aantal ziekenfondsen met een dekkingspercentage van minder dan 150% steeg in deze periode van zeven naar twaalf. Twee ziekenfondsen hadden eind vorig jaar een solvabiliteitstekort. “De ontwikkeling van het dekkingspercentage over de periode 2001-2003 is zorgelijk”, zo luidt het commentaar. Toezichthouder CTZ (het College van Toezicht op de Zorgverzekeringen) heeft die twee ziekenfondsen gesommeerd om uiterlijk medio 2004 te zorgen voor een positieve solvabiliteitsmarge.
Gunstig
Nadat de ziekenfondsen op 1 maart 2003 bij het CVZ hun financiële verslagen hadden ingeleverd, besloot minister De Geus alsnog een bedrag van e 167 mln aan het Macroverstrekkingenbudget 2003 toe te voegen. In genoemde cijfers heeft het CVZ nog niet de gunstige gevolgen verwerkt van deze ‘Maatregel De Geus’, omdat het college nog moet bekijken hoe het geld over de diverse ziekenfondsen moet worden verdeeld. “Deze compensatie heeft een positief vermogenseffect op de wettelijke reserves.”
Over de manier waarop de ziekenfondsen hun reserves beleggen is het CVZ tevreden. Sinds 2001 moeten de ziekenfondsen zich houden aan beleggingsvoorschriften en -beleidsregels. “In 2003 hebben zij de beleggingsportefeuilles grotendeels in overeenstemming gebracht met de regelgeving.” Vermogen ziekenfondsen 2003 2002 2001 wettelijke reserves 861.700 816.259 1.040.024 niet-wettelijke reserves 317.347 355.095 404.489 achtergestelde leningen 80.725 50.765 33.810 aansprakelijk vermogen 1.259.773 1.222.119 1.479.005 vereiste solvabiliteit 860.575 780.946 640.999 aanwezige solvabiliteit 1.257.189 1.227.958 1.448.323 solvabiliteitsmarge 146% 157% 226% (X e 1.000)

Reageer op dit artikel