nieuws

Convenant over WAO-regres nog in de ‘ballotagefase’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn leden verzocht om op de hoogte te worden gesteld van bepaalde gerechtelijke procedures over WAO-verhaalszaken.

Het gaat hierbij om procedures die zich toespitsen op geschilpunten zoals bruto/netto, de ‘dubbele’ AAW-fictie en de bepaling van het civiele plafond, zo stelt het Verbond in een circulaire aan de leden.
Er is door delegaties van het LISV (Landelijk instituut sociale verzekeringen) en van het Verbond overeenstemming bereikt over een convenant over het verhaalsrecht in de WAO. Dit zogenoemde ‘hoofdlijnenakkoord’ wordt evenwel pas van kracht na goedkeuring door het CTSV (College van toezicht sociale verzekeringen) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het akkoord op hoofdlijnen is overeengekomen, dat voor verhaalszaken WAO uit het verleden en de verhaalszaken ontstaan na de invoering van de wet Pemba, de vordering van het LISV wordt bepaald op 76% van de brutovordering. Het convenant loopt tot en met het jaar 2000. Tot het tijdstip dat het CTSV en het ministerie van Sociale Zaken definitief goedkeuring hebben verleend, wil het Verbond graag op de hoogte zijn van gerechtelijke procedures over het WAO-regresrecht die spelen tussen individuele leden en het LISV.
AWBZ
In de afgelopen maand is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Borst betreffende verhaalsrecht in het kader van de AWBZ.
Tevens wordt in dit wetsvoorstel aan de Ziekenfondsraad de mogelijkheid geboden het verhaalsrecht af te kopen bij de schadeverzekeraars. Op die manier kunnen de uitvoeringskosten van het verhaalsrecht worden beperkt. De verhaalsopbrengst bij de AWBZ zal naar verwachting circa f 15 mln per jaar bedragen; ten aanzien van de Ziekenfondswet gaat het om circa f 50 mln per jaar. Het is de bedoeling dat het voorstel wordt ingevoerd op 1 januari 1999. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State. Of 1 januari 1999 kan worden gehaald, is volgens het Verbond nog onzeker. Op het punt van het overgangsrecht zou in de (nog niet openbare) wettekst zijn opgenomen, dat het regres alleen van toepassing is op ongevallen die hebben plaatsgevonden na invoering van de wet.

Reageer op dit artikel