nieuws

Controlebevoegdheid ABN Amro valt verkeerd bij het intermediair

Archief

ABN Amro heeft het intermediair een nieuwe bemiddelingsovereenkomst woninghypotheken voorgelegd, waarin de bank zich het recht voorbehoudt om onaangekondigd controles uit te voeren ten kantore van de tussenpersoon. Het intermediair is onaangenaam verrast.

In de nieuwe overeenkomst is een artikel opgenomen dat luidt: “De bank behoudt zich het recht voor om in het kader van risicoanalyse van de bank en eventuele fraudeonderzoeken onaangekondigd controles en onderzoeken uit te voeren bij of in de kantoren van intermediair waaronder begrepen controles ten aanzien van de op basis van een volmacht verrichte activiteiten terzake van de identificatie van cliënten.”
Het intermediair moet volgens het artikel volledige medewerking verlenen “door de bank toegang te verlenen tot de panden van intermediair en zo nodig faciliteiten, personeel, documentatie of andere benodigdheden voor de controle en onderzoekswerkzaamheden aan de bank ter beschikking stellen.”
Merkwaardige houding
NVA en NBVA wijzen de houding van ABN Amro af. De NBVA is zo’n bepaling ook bij een niet nader benoemde verzekeraar tegengekomen. “Daarmee zijn we in overleg. We onderzoeken nu of en in hoeverre dit gerechtvaardigd is en zullen indien nodig hierover prudentieel toezichthouder DNB bevragen”, zegt woordvoerder Joerie van Looij.
De standsorganisatie vindt de bevoegdheid veel te ver gaan. “Wij wijzen dergelijke bepalingen stringent van de hand, tenzij de wet dit noodzakelijk blijkt te maken.”
Volgens de NBVA is de WFD in elk geval niet de reden voor het opnemen van zo’n bepaling. “Wij vinden het dan ook een merkwaardige houding om het momentum van de WFD te gebruiken voor deze forse maatregel. Als het zo belangrijk was, had dit al veel eerder geïmplementeerd moeten zijn. Het kan sowieso niet de bedoeling zijn dat dit ertoe leidt dat het intermediair geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld tien toezichthoudende aanbieders.”
Ook de NVA vindt de samenwerkingsovereenkomst te ver gaan. “De financieel dienstverlener staat immers al onder toezicht van een strenge toezichthouder. Wij zijn verbaasd dat juist op dit moment, nu sprake is van een strenge AFM, een dergelijke bepaling opduikt.”
WID
ABN Amro-woordvoerder Hans van Zon verwijst naar de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) voor een verklaring van het nieuwe artikel. “De bank verstrekt aan het intermediair een volmacht identificatie uit te voeren van cliënten. Wij zijn gehouden cliënten te identificeren als gevolg van de WID. Het is dus een wettelijke verplichting. Onze ervaring tot nu toe is dat het geen zwaar punt is in de onderhandelingen met het intermediair . Het komt ter sprake en dan volstaat deze uitleg. Het intermediair begrijpt ook wel dat de bank zich moet houden aan wettelijke regelingen.”
Andere geldgevers bevestigen de uitleg van ABN Amro, maar vinden het wat overdreven om daaraan een artikel te wijden. “Wij nemen het zeker niet zo op in onze overeenkomsten”, zegt Erwin van der Wal van Woonfonds. “Op grond van de wet moet de adviseur zich vergewissen van de identiteit van de klant. Wij maken daar afspraken over en gaan ervan uit dat het intermediair die gewoon nakomt.”
Dual-pricing
De overeenkomst van ABN Amro kent nog andere bepalingen die het intermediair niet vrolijk stemmen. Zo wordt bepaald dat aan ABN Amro vooraf instemming moet worden gevraagd met de keuze van de taxateur. In artikel 6 wordt expliciet aangegeven dat ABN Amro voor elk kanaal eigen tarieven hanteert: “Indien een cliënt zowel via bemiddeling van intermediair als rechtstreeks een offerte bij de bank aanvraagt, kan het intermediair geen rechten ontlenen aan eventuele verschillen in de offertes.”
Wel staat zwart op wit dat de bank geen contact zoekt met de klant als via het intermediair een aanvraag is ingediend. Daar staat tegenover dat de tussenpersoon geen klant- of portefeuillerecht heeft. “Na het passeren van de hypotheekakte verlopen alle noodzakelijke contacten met betrekking tot de lopende financiering zonder tussenkomst van de intermediair.”

Reageer op dit artikel