nieuws

Consumentenbond wenst geen zelfregulering retourprovisie

Archief

De Consumentenbond kan zich niet vinden in de plannen van de verzekeringsbranche om alvast een systeem van zelfregulering op te zetten in verband met de afschaffing van het verbod op retourprovisie (artikel 16 Wabb) per 1 januari 2000. Deze plannen zijn prematuur, meent de bond.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is in het gesprek met de ministers Zalm (Financiën) en Jorritsma (EZ) overeengekomen dat de verzekeringsbranche overleg zal voeren met de consumentenorganisatie over een vorm van zelfregulering bij de afschaffing van artikel 16.
“Wij willen pas praten over eventuele flankerende maatregelen bij afschaffing van artikel 16 als straks werkelijk blijkt dat er negatieve gevolgen ontstaan. Om nu vóór het wegvallen van het verbod op retourprovisie al te gaan praten over zelfregulering, lijkt ons voorbarig. Bovendien verwachten wij niet direct negatieve gevolgen.”, aldus Sicco Louw van de Consumentenbond.
Plafond
In de wandelgangen van de branche wordt al gesproken over het inbouwen van een plafond, oftewel een maximum bij het doorsluizen van provisie naar de consument. Dit is iets waarvan de Consumentenbond gruwelt: “Het lijkt ons niet dat minister Zalm daarop gedoeld heeft bij het noemen van flankerend beleid”.
In de verzekeringsbranche leeft de angst dat er excessen zullen ontstaan waarbij (dure) cadeaus worden gebruikt om de consument te verlokken een verzekeringsproduct aan te schaffen. “Aan alle kanten leeft het verlangen om de zaken niet uit de klauw te laten lopen”, zegt NBvA-secretaris Boudewijn van Uden. “De consument mag niet met lokkertjes worden verleid”, vult NVA-voorzitter Paula Swenker aan.
Controle onmogelijk
De branche zal niet alleen de Consumentenbond aantreffen op weg naar zelfregulering van retourprovisie. Ook het (ongeorganiseerde) intermediair zal zich ertegen verzetten, voorziet Jurjen Oosterbaan, directeur van het adviesbureau D&O. “De minst kwalitatieve tussenpersonen zullen geneigd zijn zich weinig aan te trekken van een vrijwillig plafond in de retourprovisie. Zij willen werken met een goedkoop product. Bovendien is controle op naleving van een eventuele code nagenoeg onmogelijk, tenzij je over de schouder van iedere tussenpersoon gaat meekijken.”
Oosterbaan deed deze uitspraken vorige week naar aanleiding van een lezing voor de Assurantieclub Merwedestreek over de invoering van éénjarige contracten per 1 januari 2000. Het samenvallen van de beperking van verzekeringscontracten en het wegvallen van artikel 16 noemde hij zeer ongelukkig en gevaarlijk voor het intermediair.
Ook de Consumentenbond voorziet dat de overgang naar éénjarige contracten in combinatie met het wegvallen van het verbod op retourprovisie zal leiden tot een nog hevigere concurrentie tussen het intermediair. “Dat wordt een ware uitdaging voor de branche. Tussenpersonen zullen zich hard moeten inzetten om hun portefeuille te behouden. Wij vinden dat een goede zaak, aangezien het volgens ons juist aan concurrentie ontbreekt”, aldus woordvoerder Sicco Louw.
Valse NVA-noot
In de dagen voorafgaand aan het Wabb-gesprek met beide ministers ontstond nog enige beroering over een opmerking van NVA-voorzitter Paula Swenker. Swenker had tijdens een lezing voor een assurantieclub laten weten dat naar haar idee de provisiemaximeringsafspraak tussen intermediair en verzekeraars geen ontheffing zal gaan krijgen van de mededingingsautoriteit NMa, waardoor er een eind zal moeten komen aan afspraken over de hoogte van provisie van schadeverzekeringen. “Mijn gevoel zegt dat deze er niet doorkomt”, meldde Swenker.
Deze uitlating schoot bij verzekeraars in het verkeerde keelgat. Cupo-voorzitter Johan van der Werf (Aegon) tikte de voorzitter op de vingers door haar namens het Verbond van Verzekeraars een brief te sturen waarin hij zijn ongenoegen uitte over deze onhandige opmerking. De ministers en Consumentenbond zouden namelijk aan de hand van deze uitlating weleens het idee kunnen krijgen dat de neuzen van de bedrijfstak niet één kant op wijzen. In de discussie over een Wabb-compromis had dat uitgespeeld kunnen worden.
Volgens Paula Swenker is er nooit sprake geweest van verschillende neuzenrichtingen. “De NVA is het nog steeds volledig eens met het Verbondsstandpunt inzake de Wabb en de provisiemaximering”, laat zij via een woordvoerster weten. Er zou sprake zijn van een storm in een glas water. “Die uitspraak over de NMa was een persoonlijke ontboezeming”, vergoelijkt de NVA-voorzitter.
De uitspraak van de NMa over de provisimaximeringsafspraak wordt binnen enkele weken verwacht.
Het Wabb-compromis
Het Verbond van Verzekeraars, de tussenpersonenorganisaties NVA en NBvA en de Consumentenbond hebben overeenstemming bereikt over de voorstellen die Financiën aan de Tweede Kamer zal doen. Volgens de verzekeringsbranche is er veel gewonnen door de gecombineerde behandeling van de beloningsartikelen in de Tweede Kamer en het inbouwen van een evaluatieronde. Het compromis houdt in:
* Artikel 16 (verbod op retourprovisie) ligt al bij de Tweede Kamer. Het verbod op retourprovisie wordt uiterlijk per 1 januari 2000 afgeschaft.
* De Consumentenbond en de verzekeringsbranche zullen overleg voeren over zelfregulering bij de afschaffing van het verbod op retourprovisie.
* Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 en 15 (wettelijke regeling van de provisie) wordt binnen enkele weken aan de Tweede Kamer aangeboden en gezamenlijk met het ingediende voorstel tot afschaffing van artikel 16 behandeld. Het al dan niet afschaffen van de artikelen 13 en 15 wordt afhankelijk gesteld van een evaluatie van de effecten van de afschaffing van artikel 16.
* De evaluatie van de marktwerking in het tussenpersonenkanaal vindt vóór 1 augustus 2001 plaats. In het najaar van 1999 wordt een onderzoek verricht naar de huidige situatie (nul-meting).

Reageer op dit artikel