nieuws

Consumentenbond verlangt snelle aan- scherping Code Rendement en

Archief

Consumentenbond verlangt snelle aan- scherping Code Rendement en

Risico
De Consumentenbond wil dat de Code Rendement en Risico (voor levensverzekeringen en spaarkasovereenkomsten met beleggingsrisico) snel wordt aangescherpt. De bond wil één vergelijkingsrendement voor alle Code-producten. Bovendien zou, als dwangmiddel, per kwartaal een lijst van overtreders gepubliceerd moeten worden.
De Consumentenbond maakte zijn wensen kenbaar in een reactie op het jaarverslag van de Toetsingscommissie Code Rendement en Risico. De bond zet zijn wensen kracht bij met het dreigement: “Zo lang dat niet gebeurt, wijst de Consumentenbond consumenten erop niet zonder meer te geloven wat er in advertenties en offertes staat.”
In het kantoor van de Consumentenbond onderstreepte voorzitter Henk Neeleman van de Toetsingscommissie dat er in het eerste halfjaar nog zwaar gezondigd is tegen de Code. “Maar wij zijn keihard ingesprongen in de markt. Verzekeraars hebben ons verrekt serieus genomen. We hebben vorig jaar een Toetsingskader aangegeven en daarna is de situatie sterk verbeterd. Suggestieve, schreeuwerige krantenkoppen kom je niet meer tegen”.
De balans opmakend, stelt Neeleman, dat deze zelfregulering zich heeft bewezen, al is verdere aanscherping van de Code wel nodig. Hij ziet niets in de schandpaal van publicatie van de namen van overtredende maatschappijen. “En wanneer doe je dat dan?”, vroeg hij zich hardop af.
Ook directeur Erik Fischer van het Verbond van Verzekeraars zag een dergelijke publicatie niet scherp voor zich. “Wat moet de aard van de overtreding zijn? Als in het ‘Let op’-blokje het uitroepteken vergeten is…”
Fischer wees er ook op dat in het jaarverslag staat dat de Toetsingscommissie in de verslagperiode slechts zeven brieven van consumenten had ontvangen, waarvan er maar twee te maken hadden met overtreding van de Code. “Dat is geen aantal waarvan je op je stoel achteroverslaat.”
Algemeen directeur Felix Cohen van de Consumentenbond meende dat Fischer hiermee wel erg suggestief bezig was. “Die Code is nooit aan de consument voorgelegd en deze weet dus niet wat de inhoud is. Vandaar dat er slechts twee klachten zijn binnengekomen.”
Cohen bracht naar voren dat zijn organisatie veel overtredingen van de Code heeft geconstateerd. “De consumenten komen pas na 15, 20 jaar of langer erachter voor welk (verkeerd) product zij hebben gekozen. Dat is heel wat anders dan bij een tv-toestel, waarvan je direct kunt zien of deze goed werkt of niet”.
Hij vindt dat het wrang aandoet dat verzekeraars “die verzekerden keer op keer wijzen op hun spelregels (polisvoorwaarden) zelf niet voldoen aan spelregels die zij nota bene zelf hebben afgesproken”.
Zo zou volgens de Consumentenbond nimmer ten onrechte de suggestie mogen worden gewekt, dat de ‘volledige inleg’ wordt belegd. Ook zou bijvoorbeeld bij beleggingsgebonden producten gebruik van het begrip ‘sparen’ verboden moeten worden.
Verbond bezig met evaluatie van Code
Het Verbond van Verzekeraars komt na de zomer met voorstellen tot aanpassing van de Code Rendement en Risico. Niet alleen het jaarverslag van de Toetsingscommissie maar ook een eigen consumentenonderzoek vormen belangrijke bouwstenen voor de evaluatie die momenteel wordt gehouden.
Dat consumentenonderzoek is in de periode december 1999/januari 2000 gehouden. Het Centrum voor Marketing Analyses (CMA) ging met in totaal ruim driehonderd mensen in gesprek. Alle ondervraagden hadden in de voorgaande maanden een verzekering gesloten die onder de 1e module van de Code valt.
Risico’s
Ruim vier van de vijf consumenten zijn zich ervan bewust dat er risico’s aan de beleggingsproducten van verzekeraars verbonden zijn. Dit wil niet zeggen dat de consument ook alles begrijpt wat hij leest, zo blijkt uit het CMA-onderzoek.
Zo blijkt dat het technisch begrip van diverse termen (historisch fondsrendement, standaardfondsrendement, productrendement) bij de consument soms nauwelijks aanwezig is. “We moeten er evenmin de ogen voor sluiten dat bijna 15% van de consumenten geen benul heeft van enig risico en dat onder de lager opgeleiden deze groep zelfs twee keer zo groot is. De kennis van de aard van het product laat dus nog steeds enigszins te wensen over”, aldus het CMA.
Terminologie
Daarom wil het Verbond dat bij de komende herziening van de Code veel aandacht aan een betere terminologie gegeven wordt. Verzekeraars zouden in hun uitingen de terminologie conform de Code moeten hanteren en geen eigen terminologie. Datzelfde geldt ten aanzien van het ‘creatief’ omgaan het zogenoemde ‘Let Op!’-blok.
Voor de Consumentenbond, die nauw betrokken is bij de evaluatie, is aanscherping van de Code een hard uitgangspunt. “Mocht dat niet haalbaar zijn, dan zal de Bond de minister van Financiën vragen om wettelijke regels op te stellen”.
Toetsingscommissie maakt tweedeling in verslagperiode
Het verslag van de Toetsingscommissie Code Rendement en Risico bestrijkt de periode van 27 oktober 1998 tot eind 1999. De commissie heeft in deze periode de publieksuitingen van 44 maatschappijen, waaronder alle grote, systematisch onderzocht. De commissie maakt een onderscheid naar de bevindingen in de eerste acht maanden van de verslagperiode (tot 1 juli 1999) en de periode daarna. In het eerste tijdvak stelde zij vast “dat nagenoeg alle beoordeelde publieksuitingen in de massamedia in meerder of mindere mate niet voldeden aan de eisen van de Code”. In diplomatieke bewoordingen wordt in het jaarverslag gesteld: “De commissie heeft zich niet aan de indruk kunnen onttrekken dat het bij de implementatie van de Code binnen de maatschappijen in veel gevallen geschort heeft aan een goede communicatie tussen de beleidsbepalende functionarissen en de tekstschrijvers van advertenties, brochures en dergelijke”.
Discussies
De Toetsingscommissie benaderde alle maatschappijen om duidelijk te maken, hoe ze over de schreef waren gegaan. Die contacten, soms stevige discussies, leidden tot verbeteringen in de periode na 1 juli 1999. Een belangrijk hulpmiddel hierbij vormde het door de commissie opgestelde Toetsingskader dat dateert van 21 juni 1999. Dit document geeft inzicht in de standpunten van de Toetsingscommissie en in de bij toetsing gehanteerde criteria.
Verbazing
Een groot aantal afwijkingen heeft tot verbazing van de commissie te maken met een onjuiste weergave van volstrekt eenduidige en simpele voorschriften van de code, zoals de ‘Let op’-tekst, aldus het jaarverslag. “Het ontgaat de commisssie waarom deze verzekeringsmaatschappijen die uit de aard van hun werk gewend zijn aan precieze formuleringen niet in staat zijn met dezelfde nauwkeurigheid deze voorschriften van de Code toe te passen.” Het hanteren van eigen terminologie in afwijking van het voorgeschrevene in de Code zet de klant op een verkeerd spoor. “De informatie over de fiscale aspecten is vaak niet of slechts voor een deel aanwezig.” Als het gaat om transparantie, wijst de commissie erop, dat bij de verschillende rendementen die gebruikt moeten worden vaak een toelichting ontbreekt, zodat de consument niet weet wat deze inhouden en waarom ze gebruikt worden.

Reageer op dit artikel