nieuws

Consumentenbond: stop met afsluitprovisie op aov!

Archief

In reactie op de introductie van afsluitprovisie op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Klaverblad en Reaal heeft de Consumentenbond de directie van beide verzekeraars een brief geschreven. De bond eist daarin stopzetting op korte termijn en dreigt via de politiek extra maatregelen te gaan eisen. De brief staat hieronder integraal.

“Met verbazing hebben wij het bericht gelezen in de vakpers, waaruit blijkt dat u voortaan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (ook) aan gaat bieden met een vorm van afsluitprovisie. Wij vragen u dringend om af te zien van het aanbieden van deze producten met afsluitprovisie.
Het zal u wellicht bekend zijn dat wij tijdens de parlementaire behandeling van de Wet financiële dienstverlening (WFD) gepleit hebben voor afschaffing van het systeem van afsluitprovisie en alleen een systeem van doorlopende provisie wensten. Dat vinden wij in het belang van de consument. Het systeem van afsluitprovisie werkt provisiegedreven verkoop in de hand. Dit is meerdere malen door onderzoek aangetoond. In het onderzoek van het Ministerie van Financiën ‘Marktwerking op de markt voor hypothecaire kredietverlening’ van mei 2004 werd zelfs gemeld dat het systeem van afsluitprovisie tot ‘perverse (verkoop-)prikkels’ leidt.
Vooralsnog is er – na overleg door het ministerie van Financiën met branchevertegenwoordigers en ons – besloten om daar waar het systeem van afsluitprovisie bestaat dit ‘om te bouwen’ tot een systeem met minder afsluitprovisie en meer doorlopende provisie. Wij beseffen dat u niet in strijd handelt met letterlijke regels van de WFD. Maar in ieder geval handelt u tegen de geest van deze wet. Overigens ontgaat ons de noodzaak dat u juist nu met het systeem van afsluitprovisie gaat werken, terwijl dit soort producten al jarenlang onder het systeem van doorlopende provisie worden afgezet.
Stappen zetten
Als u niet bereid bent om aan ons verzoek te voldoen, gaan wij de volgende stappen in gang zetten. Wij zullen:

  • 1 De Autoriteit Financiële Markten vragen er extra goed op toe te zien of uw producten door u en het intermediair wel met de nodige – door de WFD voorgeschreven – zorg aan consumenten worden aangeboden, dan wel dat sprake is van provisiegedreven verkoop. @OPS1 = 2 Het Verbond van Verzekeraars vragen uit te spreken of u handelt in strijd met de Gedragscode Verzekeraars.

2009 transparantie over de beloning van intermediair komt. Dan kan de consument mee beoordelen met welke reden een intermediair hem een product aanbiedt.
het systeem van afsluitprovisie helemaal wordt afgeschaft.
Graag horen wij van u of en hoe u aan onze wensen gaat voldoen.”

Reageer op dit artikel