nieuws

Consumentenbond noemt shopverbod absurd

Archief

De Consumentenbond noemt het verbod op pensioenshoppen “absurd”. De bond zegt dit in reactie op de uitspraak van staatssecretaris Hans Hoogervorst van Sociale Zaken, dat het wettelijke verbod op overdracht van pensioenkapitaal op pensioendatum “uitdrukkelijk is beoogd”.

Dat antwoord geeft de VVD-bewindsman op Kamervragen van Tweede-Kamerlid Arthie Schimmel (D66). “Met de aangescherpte formulering van artikel 32a van de PSW en artikel 16 van de Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW, is waardeoverdracht van pensioenaanspraken uitsluitend toegestaan als sprake is van een dienstverband.”
Hoogervorst herhaalt in zijn antwoorden nogmaals de doelstelling van de wetswijzigingen: voorkomen van pensioenvlucht naar België. De staatssecretaris zegt te beseffen dat de genomen maatregel ook geldt voor mensen die met hun pensioenkapitaal in Nederland willen blijven en geen intentie hebben tot afkoop. “Echter, er is als het gaat om het dichthouden van de België-route geen alternatief voor handen. Zoals uit de wetsbehandeling blijkt, is geprobeerd het gat te dichten door een verbod op te nemen van overdracht naar landen waar mag worden afgekocht. De Raad van State had echter grote bezwaren tegen dit verbod en meende dat het in strijd was met Europese regelgeving.”
Hoogervorst lijkt er vanuit te gaan dat de discussie rond pensioenshoppen is gesloten. “Ik ga er vanuit dat met de nodige publiciteit en discussie in de pers en met de beantwoording van bovengenoemde vragen de gewenste duidelijkheid is geschapen.”
Reparatie
Intermediairorganisatie NVA laat het er echter niet bij zitten. De NVA is “teleurgesteld” en zegt intensief te blijven overleggen met diverse Tweede-Kamerfracties om shoppen met pensioenkapitaal alsnog mogelijk te maken. In een brief aan Hoogervorst dringt de NVA aan op het alsnog ongedaan maken van het shopverbod, “zonodig via reparatie van de wet”.
“Teleurstellend”, is eveneens de eerste reactie van vragensteller Arthie Schimmel. Zij laat weten dat er – na het voorjaarsreces – zeker een vervolgactie gaat komen. “Absurd”, is de betiteling die de Consumentenbond geeft aan het verbod op pensioenshoppen. “Het kan niet zo zijn dat een verzekeraar nu al weet dat een consument over tien jaar verplicht is bij hem een pensioen te kopen. Concurrentie is noodzakelijk voor goede aanbiedingen.” De bond beraadt zich nog op de te nemen stappen richting de staatssecretaris.
Het Verbond van Verzekeraars onderneemt waarschijnlijk geen verdere stappen. “We zijn tevreden met de antwoorden van Hoogervorst, in zoverre dat de gevraagde duidelijkheid er nu is”, stelt woordvoerder Anky van Leeuwen.
Doorslaggevend kan nog de rol van de Verzekeringskamer (VK) worden. De toezichthouder onthoudt zich angstvallig van commentaar op de antwoorden van Hoogervorst. Wel zegt de VK “in overleg te zijn met het ministerie”, waaruit valt af te leiden dat de toezichthouder het niet eens met het standpunt van Sociale Zaken.
Onverantwoord
Na de antwoorden van Hoogervorst heeft Delta Lloyd besloten alsnog een verbod in te stellen op overdracht van expirerende kapitaalverzekeringen met pensioenclausule. “Bedrijfseconomisch nemen we anders een onverantwoord risico”, aldus Rob van Leeuwen, directievoorzitter van Delta Lloyd Leven. “Stel dat een rechter straks zegt dat het verbod rechtmatig is. De hoge boetes en fiscale claims kunnen wij ons niet permitteren.”
Delta Lloyd was de enige grote pensioenverzekeraar die tot vorige week nog medewerking verleende aan overdracht van pensioenkapitaal. Aegon, Amev, Centraal Beheer, Interpolis, Stad Rotterdam en Nationale-Nederlanden stonden al eerder geen overdrachten meer toe.
Lariekoek
Namens AXA, dat net als Delta Lloyd overdracht van pensioenkapitalen toestond, noemt jurist Nico Bink het besluit van Hoogervorst een gotspe. AXA neemt het verbod over “maar het is sterk de vraag of wij de wet overtreden als we aan overdracht mee zouden werken”, stelt Bink, die verontwaardigd vervolgt: “De PSW is er toch om bescherming te bieden aan werknemers?”
Pensioendeskundige Arjan van de Griend (Watson Wyatt) valt Bink bij. “Wat Hoogervorst stelt, is complete onzin, lariekoek. Nergens is in de Kamerstukken terug te vinden dat het verbod op pensioenshoppen uitdrukkelijk is beoogd. Deze man lijkt niet te begrijpen dat mensen hierdoor voor duizenden guldens worden gedupeerd.”
Alternatieven
Verzekeraars zinnen intussen op alternatieven om het shopverbod eventueel te kunnen omzeilen. “In individuele gevallen willen we toch tot overdracht over kunnen gaan”, aldus Bink van AXA. “Dat hangt ook af van de partij aan wie we moeten overdragen.”
Een alternatief zou kunnen zijn om een verzekerde tijdelijk in dienst te nemen. “Dat hoeft maar een heel korte periode te zijn, desnoods een dag. Dan zeggen wij als werkgever een pensioen toe en vragen vervolgens aan de oude pensioenuitvoerder om overdracht. Een andere optie is debiteuren-cessie: dan vragen wij aan bijvoorbeeld Delta Lloyd of zij namens ons het pensioen wil uitkeren.”
Hans Hoogervorst: “Verbod uitdrukkelijk bedoeld”.

Reageer op dit artikel