nieuws

Consumentenbond: ‘Het gaat ons om de kwaliteit van de bemiddeling’

Archief

“Het lijkt wel alsof de assurantie-adviseur vandaag in het beklaagdenbankje zit”, zegt voorzitter Walter Etty van de Consumentenbond halverwege het debat van de Bondsraadvergadering over de afschaffing van het verbod op de retourprovisie. Daar heeft het deze vergadering inderdaad alle schijn van. Het intermediair ligt zwaar onder vuur, maar de vertegenwoordigers van de branche ondergaan de regen van granaten met een glimlach.

De bondsraad, het hoogste orgaan van de Consumentenbond bestaande uit honderd gekozen bondsleden, verkeert tijdens het debat in de Jaarbeurs nog overduidelijk in een soort overwinningsroes. Dit, terwijl er volgens de aanwezige vertegenwoordigers van de verzekeringsbranche op een enkele uitzondering na nog nauwelijks gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om provisie terug te geven aan de klant.
De bondsraadleden blijken er goed van doordrongen dat zij het geweest zijn die destijds de bijl in de stam van het retourprovisieverbod zetten. Ondanks deze aanpassing van de Wabb, valt er volgens een aantal van de leden nog een heleboel te verbeteren.
Deze negatieve houding van de bondsraad schiet met name bij Johan van der Schoot (Amev, aanwezig als voorzitter van de Commissie intermediaire zaken van het Verbond van Verzekeraars) in het verkeerde keelgat. Hij kiest in het debat daarom veelvuldig voor de aanval: “De vergelijkingen van verzekeringsproducten zoals gepubliceerd in uw gidsen zijn in de markt allang bekend. Op Internet kun je ze overal aantreffen.” Over de door de Consumentenbond zo gewenste transparantie zegt hij: “Het blijkt dat de consument helemaal niet zo veel interesse heeft voor die transparantie”.
Geen opleiding
“Er is sprake van een grote druk op het intermediaire aandeel in de verzekeringsdistributie”, meent een van de bondsraadsleden. Volgens hem is dat ook niet verwonderlijk “als je ziet dat buitendiensten van tussenpersonen die gespeend zijn van enige relevante opleiding op pad gaan om verzekeringen te slijten. Dat moeten jullie toch eens aanpakken”. Bovendien zouden verzekeraars volgens het bondsraadslid meer dan nu het geval is hun medewerking moeten verlenen aan de ontstane mogelijkheid tot het verstrekken van retourprovisie.
Een ander bondsraadslid zou graag een eenduidig keurmerk voor de kwaliteitsadviseur ingevoerd zien: “Want hoe weet ik nu of ik bij een goede adviseur aan tafel zit?”. NBVA-secretaris Boudewijn van Uden geeft aan dat het lidmaatschap van NVA of NBVA in principe een afdoende waarborg is voor kwaliteit. Hij wordt vervolgens echter fijntjes terechtgewezen door Van der Schoot: “Tussenpersonen die niet georganiseerd zijn, leveren niet per definitie slechte kwaliteit”.
Evaluatie
Tweede-Kamerlid Tineke Witteveen-Hevinga (PvdA) geeft in het debat aan dat er wat haar betreft tijdens de voorgenomen evaluatie van de dit jaar doorgevoerde wijziging van de Wabb nadrukkelijk gekeken zal worden naar de invloed op het huidige ‘redelijk goed functionerende distributiesysteem’. “We willen niet dat het huidige systeem door de aanpassingen in de Wabb volledig omvergegooid wordt. Wél dient het toezicht op het intermediair verbeterd te worden. Dit voorjaar komt er met dat oogpunt een nota uit over dit onderwerp”, aldus Witteveen. Ook is het Kamerlid van mening dat de ingewikkeldheid van verzekeringsproducten steeds verder toeneemt. “Wat mij betreft, dient de transparantie van verzekeringen verder toe te nemen. Ik zou daarom willen pleiten voor het invoeren van een standaardformulier waarmee het vergelijken van producten mogelijk wordt”.
Consumentenbond-directeur Felix Cohen vat aan het eind van de middag het debat van de Bondsraad als volgt samen: “De discussie leek vandaag vooral te gaan over de prijs van verzekeringen en het assurantie-advies. Het is ons echter niet te doen geweest om met de afschaffing van het retourprovisieverbod de prijzen te drukken. Wij willen er mee bewerkstelligen dat de kwaliteit van het advies verbetert. Een kwaliteitsadvies, daar mag wat ons betreft best goed voor betaald worden. Ook wil ik de gedachte wegnemen als zou de Consumentenbond iets tegen de beroepsgroep hebben. Ik werk zelf met een tussenpersoon en ben daar erg blij mee. Dankzij hem bespaar ik veel geld.”
NBVA-secretaris Boudewijn van Uden dient de bondsraad van de Consumentenbond van repliek. Ook aan tafel zitten respectievelijk Leo Zwijnenburg (NVA-lid en benutter retourprovisie), Tineke Witteveen-Hevinga (PvdA), Paula Swenker (NVA) en Johan van der Schoot (Amev en Verbond van Verzekeraars).

Reageer op dit artikel