nieuws

Confrontatie NVA en GUO over ziektewet- vervangende verzekering

Archief

Confrontatie NVA en GUO over ziektewet- vervangende verzekering

in agrarische sector
Begin deze week kon nog geen duidelijkheid worden verkregen in de confrontatie tussen de NVA en het in de agrarische sector werkzame Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan (GUO) over de ziektewetvervangende verzekeringen in deze sector. De NVA heeft contact gezocht met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid om aldaar haar standpunten en die van het GUO te toetsen.
De NVA gaf op 21 februari een persbericht uit, waarin zij haar bezorgdheid uitte over de activiteiten van uitvoeringsorganisaties in de ziektewetmarkt. “Gebleken is dat sommige van deze uitvoeringsorganisaties meer dan eens op oneigenlijke wijze werkgevers aan zich proberen te binden”, aldus de NVA.
Concreet mikpunt was vervolgens het GUO. Deze uitvoeringsorganisatie beheert het zogenaamde Sazas-fonds, een fonds voor de financiering van uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid in de agrarische sectoren. Hierbij zijn 26.000 werkgevers betrokken. Een werkgever kan slechts ontheffing van deelname aan het fonds verkrijgen, indien hij hiertoe vóór 16 maart a.s. een verzoek indient. De NVA verklaarde “grote bezwaren tegen het gebruik van deze negatieve optie-methode” te hebben, omdat de keuzevrijheid van een werkgever wordt beperkt.
Cao-regeling
Het GUO wees er in een reactie op, dat de Sazas-regeling is vastgelegd in de (algemeen verbindend verklaarde) cao. Met betrekking tot de procedure om ontheffing te verkrijgen, stelt GUO, dat het “op dit punt nooit méér heeft gedaan dan de keuzes van cao-partijen weergeven”.
Overigens heeft de minister van sociale zaken en werkgelegenheid bij het algemeen verbindend verklaren van de cao een onderdeel van de definitie “gelijkwaardige regeling” afgewezen, zoals het GUO heeft erkend in een brief aan de NVA. “In die definitie is onder andere opgenomen dat de werknemer, wil er sprake zijn van gelijkwaardigheid, aanspraak moet kunnen maken op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, ook als er onverhoopt geen premie is betaald.” Tegen deze voorwaarde is door de minister bezwaar gemaakt, omdat verzekeraars niet aan deze bepaling kunnen voldoen en daarmee hun belangen ongerechtvaardigd worden geschaad. GUO: “Het voorgaande betekent dat een kleine werkgever nog steeds een gelijkwaardige regeling voor zijn werknemers moet treffen waarbij de dekking gelijk is aan de Sazas-regeling, doch dat het element ‘recht op uitkering, ook zonder premiebetaling’ bij de beoordeling van die gelijkwaardigheid niet meetelt. Overigens is deze informatie inmiddels bekend bij de districtskantoren van het GUO”. In een brief d.d. 21 februari aan de NVA stelde GUO-directeur C. van der Pol: “De tot op heden door u aan uw leden en aan de pers verstrekte informatie omtrent Sazas en GUO berust op onjuiste gezichtspunten en onwaarheden en zou tot misverstanden kunnen leiden. Wij verzoeken u met klem deze onjuiste berichtgeving te herstellen. Mocht dat niet geschieden dan behouden wij ons alle rechten voor”.
Aegon biedt intermediair alternatief
Aegon stuurde op 29 februari aan intermediairs in agrarische gebieden een fax met de volgende aanhef. “De Ziektewet wordt morgen geprivatiseerd. Ondernemers weten nu waar ze aan toe zijn. Marktwerking dreigde aan de agrarische sector voorbij te gaan. Door cao-afspraken lijkt men aan GUO-Sazas gebonden, hetgeen Aegon overigens bestrijdt.” Aegon biedt het intermediair een gelijkwaardig produkt: – de premie is identiek aan GUO-Sazas (inschaling op basis van het jaaroverzicht ziekteverzuim); – de eigen-risicotermijn bedraagt 1 week; – de uitkering is 100% van het dagloon, 30% werkgeverslasten zijn medeverzekerd; – een aanvullende bovenwettelijke uitkering bij het eerste en het tweede jaar van de wao van 30% resp. 20%. Dit aanbod geldt voor kleine werkgevers (loonsom tot f 624.660), omdat de grote(re) werkgevers ook zonder gelijkwaardig produkt kunnen uittreden. Op basis van de model-ontheffing waaraan gehecht de Aegon-offerte verzoekt de betrokken werkgever om ontheffing bij GUO-Sazas. Een en ander dient uiterlijk op 15 maart vóór 16.00 uur bij GUO-Sazas ingediend te zijn. GUO-Sazas beoordeelt vervolgens of er sprake is van gelijkwaardigheid en stelt de werkgever vervolgens op de hoogte van die beoordeling.
ECD vindt dat GAK en SFB ‘keurig te werk zijn gegaan’
“Uit het door ons ingestelde onderzoek is gebleken, dat de handelwijze van beide instanties niet in strijd is met de bepalingen van de Wabb. Zowel het GAK als het SFB is keurig te werk gegaan, daarbij rekening houdend met de wettelijke bepalingen.” Dit stelt de Economische Controledienst (ECD) naar aanleiding van een verzoek van de NVA om de handelwijze van beide instanties te onderzoeken.
De door GAK/SFB gemailde administratiekantoren wijzen hun relaties uitsluitend op het bestaan van de onderhavige verzekeringen, zegt coördinator Ben Hilberts van het Assurantie Recherche Team van de ECD.
“De verzekeringnemer zelf vult het aanvraagformulier in en doet dit, in een reeds voorbedrukte en gefrankeerde enveloppe, toekomen aan het GAK/SFB. De administratiekantoren ontvangen geen beloning die gerelateerd is aan de te sluiten verzekeringen”, vervolgt Hilberts. “Deze kantoren is door beide instanties tevens meegedeeld, dat het niet is toegestaan actieve handelingen te verrichten ter zake van het het sluiten van de verzekeringen. Expliciet wordt gesteld, dat niet mag worden opgetreden als tussenpersoon of sub-agent, tenzij men beschikt over een SER-inschrijving. In het laatste geval wordt – zo mogelijk – een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.” Op grond van deze bevindingen zal geen nader (ordenings)onderzoek worden ingesteld, concludeert Hilberts.

Reageer op dit artikel