nieuws

Commercieel onderwijsinstituut zet OFA-opleiding in de markt

Archief

Een commercieel onderwijsinstituut wil de OFA-opleiding in de markt zetten. Deze ‘Opleiding Financieel Adviseur’ is door Ecabo in samenwerking met de NVA en NBVA ontwikkeld voor de ‘opscholing’ van de bestaande medewerkers tot WFD-niveau. Volgens de initiatiefnemers verkeren de gesprekken hieromtrent momenteel in een eindfase en verwacht men op korte termijn de naam van de organisatie bekend te maken.

Ecabo profileert zich als ‘het kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven’. “Wij vervullen tussen beide partijen als het ware een brugfunctie. Dat doen we onder meer door voor het mbo kwalificaties te ontwikkelen die door het ministerie van Onderwijs worden vastgesteld. Regionale Opleidings Centra (ROC’s) bieden op basis hiervan opleidingen aan die het ministerie betaalt. Onderdeel van zo’n opleiding is een stage waarbij wij zorgdragen voor voldoende stageplaatsen”, licht algemeen directeur Wim Streumer toe. Momenteel volgen zo’n kleine 95.000 scholieren verspreid over een vijftigtal ROC’s een vakgerichte opleiding. De sectoren ICT en Secretarieel hebben de meeste leerlingen; beide circa 20.000. De sector Bank- en Verzekeringswezen, waarvan de basisopleiding op veertig van de vijftig ROC’s wordt gegeven, blijft daar met 4.000 deelnemers beduidend achter. Accountmanager Gert Renting, die de contacten met het bank- en verzekeringswezen onderhoudt, heeft daar de volgende verklaring voor: “Het is een gegeven dat bij jongeren het verzekeringsvak geen roeping is zoals onderwijzer of verpleegkundige. En dat terwijl stagiairs na hun stage aanmerkelijk enthousiaster zijn over het werk en de mogelijkheden op een assurantiekantoor of bij een verzekeringsmaatschappij dan daarvoor.”
Focus
Streumer en Renting vinden dat de verzekeringsbranche veel meer gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden die het middelbaar beroepsonderwijs biedt. Streumer: “Uit onderzoeken blijkt dat de behoefte aan nieuw personeel bij verzekeraars en assurantiekantoren jaarlijks veel groter is dan de uitstroom aan geslaagde studenten van de richting Bank- en Verzekeringswezen. Dat komt onder meer doordat de verzekeringsbedrijfstak van oudsher altijd sterk gefocust is op de eigen opleidingen. Zij moeten er nog aan wennen dat er daarnaast ook in het bekostigd onderwijs andere, nieuwe leerlijnen zijn waarop zij een beroep kunnen doen.”
“Het grote voordeel daarvan is dat die nieuwe medewerkers niet direct na hun aanstelling een vakopleiding hoeven te volgen om goed te kunnen functioneren. Zij hebben immers een brede basisopleiding Bank- en Verzekeringswezen gevolgd, waarin vanaf 2006 drie WFD-modules verplicht zijn opgenomen: de basisopleiding, consumptief krediet en schadeverzekeringen. Hierdoor zijn ze direct inzetbaar”, vult Renting aan.
‘Opscholen’
Beide Ecabo-representanten zijn dan ook “bijzonder gelukkig” met de recente samenwerking met NBVA en NVA in het kader van het zogeheten OFA- en het EVC-project. ‘OFA’ staat voor Opleiding Financieel Adviseur, een nieuwe tweejarige opleiding voor de financiële sector, waarbij behalve eerdergenoemde organisaties ook het Koning Wilhelm I College en de School voor de Toekomst, beide gevestigd in Den Bosch, en de Fontys Hogescholen uit Eindhoven betrokken zijn.
“Hiermee wordt primair beoogd bestaande, ongediplomeerde medewerkers ‘op te scholen’ tot een hoger kennis- en vaardighedenniveau, zodat zij voldoen aan de aangescherpte eisen die de WFD stelt aan assurantiepersoneel die klanten adviseren. Hiermee vormt deze nieuwe opleidingsfaciliteit een belangrijk hulpmiddel in de onderlinge concurrentiestrijd, vooral ook met andere distributiekanalen, temeer omdat met het oog hierop de deskundigheid van het personeel steeds belangrijker wordt”, zegt Renting, volgens wie het unieke van het OFA-project is dat hierbij geavanceerde onderwijsmethoden worden ingezet, zoals e-learning.
“Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen de opleidingen, inclusief toetsing en leerlingvolgsysteem, via internet aanbieden. Dat bespaart tijd en geld.”
Alternatieve methode
Het EVC-project – Erkennen van Verworven Competenties – is een alternatieve methode om de werkervaring van medewerkers in kaart te brengen en te toetsen. Aan de hand hiervan kunnen ondernemers en medewerkers van assurantiekantoren, die voor bepaalde modules wel over de benodigde praktijkervaring beschikken maar geen diploma’s hebben, bij bewezen geschiktheid alsnog een certificaat verkrijgen dat aangeeft dat zij voldoen aan de WFD-eisen voor die betreffende module (zie kader).
De ontwikkelingskosten, waaronder de testfase van het project bedragen _ 800.000, verspreid over drie jaar. De beide brancheverenigingen hebben circa 30% van de ontwikkeling gefinancierd (kennis- en tijdsinvestering). Voor het resterende bedrag wordt subsidie verkregen op grond van de scholingsimpulsregeling van de rijksoverheid. NVA en NBVA hopen met de verkoop van de OFA-opleiding aan een particuliere instelling (een deel van) hun investering terug te verdienen.
Vijftien afhakers
Medio 2004 is een proef gestart met de OFA-opleiding. Hieraan is deelgenomen door vijftig willekeurig geselecteerde medewerkers van assurantiekantoren die niet over de vereiste assurantiediploma’s beschikten. De opleiding is deels via internet op basis van e-learning te volgen. Daarnaast worden eens in de vijf à zes weken contactdagen georganiseerd bij het Koning Wilhelm I College in Den Bosch. De opleiding wordt na elke module afgesloten met een examen. In juli worden de herkansingen voor de eerste groep studenten afgerond.
Mede op grond daarvan willen de Ecabo-vertegenwoordigers nog niet het achterste van hun tong laten zien over de ervaringen en eventuele conclusies tot nu toe. “Daarvoor is het nog te vroeg. In september zullen we die aan de markt presenteren tijdens een speciaal symposium”, stelt Renting, die uiteindelijk toch twee tipjes van de sluier oplicht.
“Het huidige aantal persoonlijke contactmomenten tussen docent en studenten lijkt in de praktijk te weinig te zijn. Bovendien zullen we goed moeten analyseren hoe het komt dat vijftien van de vijftig deelnemers die in juli 2004 zijn gestart, inmiddels zijn afgehaakt.” “Dertig procent lijkt op zich veel, maar dat is relatief. Het percentage havo-geslaagden dat vervolgens een heao- of vwo-opleiding niet afmaakt, is veel groter. En wat te denken van de mensen die de studie bij LOI niet voltooien”, relativeert Streumer. “Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de vraag naar ‘opscholing’ van het zittende assurantiepersoneel als gevolg van de WFD zal toenemen. Zoals ook de belangstelling voor de EVC-procedure zal groeien zodra de erkenning van de overheid er is.”
Tevreden
NBVA en NVA zijn goed te spreken over zowel de samenwerking met Ecabo als over de voortgang van het ‘opscholingstraject’ voor bestaande assurantiemedewerkers. Bovendien verwachten zij dat de huidige aarzeling voor de ‘EVC-procedure hypotheken’ in de markt verdwijnt, zodra het ministerie van Financiën zijn officiële goedkeuring verleent aan deze alternatieve manier van kwaliteitstoetsing en erkenning.
In een reactie namens zowel zijn eigen organisatie als de NVA zegt NBVA-woordvoerder Joerie van Looij dankbaar gebruik te hebben gemaakt van de deskundigheid en contacten van Ecabo in opleidingsland om het OFA-project succesvol te laten verlopen en de ruime ervaring van Ecabo met EVC in andere bedrijfstakken. “In de proeffase wordt continu aandacht besteed aan het optimaliseren van de opleiding. Dat een commerciële partij hierin reeds interesse heeft getoond, is voor ons een bewijs dat OFA zich heeft gekwalificeerd als een in potentie volwaardige brancheopleiding. Ook de tests met de EVC-methodieken hebben inmiddels geleid tot een praktisch hanteerbaar model. Uiteindelijk gaat het vooral om de resultaten en daar zijn we zeer content over”, aldus Van Looij.
Inmiddels is volgens van Looij onderzoek verricht naar het aantal afhakers: vijftien van de vijftig niet-gediplomeerde assurantiemedewerkers die medio 2004 aan de OFA-pilot zijn begonnen, zijn inmiddels gestopt. “Daaruit zijn twee voorname redenen naar voren gekomen. Enerzijds is een deel van de afhakers tijdens het traject van baan gewisseld, anderzijds heeft een deel van de deelnemers de opleiding als te stevig ervaren. Dit laatste bevestigt slechts dat het een serieuze opleiding betreft.”
Deskundigheidsbevordering
Op de vraag waarom zij participeren in het OFA-/EVC-project, noemen NVA en NBVA deskundigheidsbevordering als primair doel. “Met OFA moeten opleidingen via maatwerk en nieuwe technieken, waaronder veel e-learning-faciliteiten, laagdrempeliger worden voor het intermediair, wat direct bijdraagt aan deskundigheidsbevordering. Bovendien hebben wij de ambitie hiermee bij te dragen aan de modernisering van de opleidingen voor onze branche”, aldus de beide intermediairorganisaties. “De lesstof sluit direct aan op de eindtermen in de WFD en past ook bij onze activiteiten in het kader van de permanente educatie”, zegt Van Looij.
“OFA is een modulaire opleiding in een moderne ICT-omgeving. Met name dat laatste zou ook ingericht kunnen worden voor toekomstige PE-eisen.”
Deelname EVC
De reden voor deelname aan het EVC ligt volgens NBVA en NVA iets anders. “Binnen de ontwikkeling van OFA deed zich de gelegenheid voor de examineringstechniek EVC voor hypotheken apart, als afgeleid project, beschikbaar te stellen aan het intermediair. Gegeven de opleidingseisen van de WFD was dit een buitenkans. Hiermee kunnen hypotheekadviseurs, die door hun jarenlange (praktijk)ervaring wel deskundig zijn op hypotheekgebied maar niet in het bezit zijn van het juiste diploma, op korte termijn hun ervaring objectief aantonen en daarvoor een goedgekeurd certificaat verdienen waarmee ze aan de WFD-eisen voldoen. Dat maakt een gang naar de schoolbanken – en daarmee een extra investering in tijd en geld – onnodig”, aldus Van Looij. Hij benadrukt dat de markt zich niet moet vergissen in de EVC-procedure. “Het is weliswaar een kortere, maar geen gemakkelijkere route.”
EVC-procedure hypotheken
Zo’n driehonderd kantoren van beide brancheverenigingen hebben tot dusver interesse getoond in de EVC-procedure hypotheken. Volgens de drie initiatiefnemers – Ecabo, NBVA en NVA – zal het aantal aanmeldingen snel toenemen zodra het ministerie van Financiën definitief zijn accreditatie heeft verleend aan het EVC-project en deze daarmee gelijk stelt aan andere erkende hypotheekopleidingen en -diploma’s.
Het EVC-project omvat vier onderdelen:
De competentiescan. Dit is een digitale zelftest aan de hand waarvan een adviseur voor zichzelf kan bepalen of zijn deskundigheid voldoende is om aan het gehele EVC-traject deel te nemen of dat het wellicht toch verstandiger is de reguliere (hypotheek)opleiding te volgen. Bij een positieve uitkomst kan aan het resterende EVC-traject worden deelgenomen.
Portfoliosamenstelling. Met behulp van een instructie beschrijft de adviseur zijn werkervaring zo uitgebreid mogelijk, onder meer door documenten en/of referenties te overleggen waaruit blijkt dat hij terzake kundig is. Een samenvatting hiervan wordt samen met een uitgebreid EVC naar de assessoren gezonden.
De praktijktoets. Het uitwerken van een casus, waarbij meer getoetst wordt op ervaring dan op strikte kennis.
Het assessmentgesprek. Een drie kwartier durend gesprek waarin de adviseur aan de hand van een door de branche goedgekeurd interviewprotocol door twee geselecteerde assessoren mede op grond van zijn portfolio en uitwerking van de casus grondig wordt getoetst op zijn kennis en vaardigheden in relatie tot de WFD-eindtermen.
De assessoren brengen vervolgens een advies uit over de werkervaring van de adviseur. Bij een positieve uitkomst zal een bevoegde exameninstelling dit in een diploma omzetten; bij gebleken onvoldoende deskundigheid geeft deze een nader scholings- en toetsingsadvies. De competentiescan wordt sinds vorig jaar december aangeboden. De leden van NVA en NBVA betalen hiervoor _ 50 (exclusief BTW). Dat is _ 15 minder dan de normale prijs. De EVC-procedure kan na de goedkeuring door het ministerie aan de markt worden aangeboden. Inschrijving is nu reeds mogelijk tegen de introductieprijs van _ 750 (exclusief BTW). NVA- en NBVA-leden betalen _ 650. Voor nadere informatie: www.wfd-competentiescan.nl.
hoe het komt dat vijftien van de vijftig deelnemers die in juli 2004 zijn gestart, inmiddels zijn afgehaakt.”

Reageer op dit artikel