nieuws

College van Advies Audalet op nieuwe leest geschoeid

Archief

Het College van Advies van Audalet, het marktbreed geaccepteerde programma voor de berekening van inkomstenderving bij personenschade, wordt op een nieuwe leest geschoeid. Om doelmatiger te kunnen opereren, wordt een Technische Adviescommissie geformeerd die voorbereidend werk zal verrichten. Verder gaat het voorzitterschap rouleren.

Audalet is in 1988 opgericht door zestien verzekeraars, maar in de loop van de tijd zijn ook andere partijen als aandeelhouder toegetreden, waaronder de ANWB en een aantal expertisebureaus.
In februari 1992 werd een College van Advies opgericht, waarin vertegenwoordigers van de uiteenlopende gebruikersgroepen zitting namen: WA-verzekeraars, ANWB, letseladvocaten, vakbonden (FNV en CNV), rechtsbijstandverzekeraars, expertisebureaus en zelfstandige letselschaderegelaars. Vanaf het begin heeft Jan Misana (Delta Lloyd) als voorzitter gefungeerd. Er was destijds geen termijn gesteld aan de duur van het voorzitterschap. In het kader van een evaluatie van de werkwijze van het College van Advies, is ook naar voren gekomen dat het voorzitterschap zou moeten gaan rouleren. Vanaf nu wordt een voorzitter voor een termijn van twee jaar benoemd, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging. Als opvolger van ‘WA-verzekeraar’ Misana is Berth Groot gekozen. De nieuwe voorzitter heeft sinds 1992 een eigen bedrijf, Groot Expertisebureau, en werkt uitsluitend voor slachtoffers. Groot maakt al vanaf de start deel uit van het College van Advies.
Neutraal
De doelstelling van Audalet is op marktconforme wijze een neutrale standaard voor de berekening van personenschade bieden.
In de kern van het model worden alleen die delen opgenomen waarover in de markt (= College van Advies) consensus bestaat. Sociale en fiscale wetgeving maken hier bijvoorbeeld onderdeel van uit. Beslissingen die deze kern betreffen, worden dan ook met unanimiteit genomen.
Behalve de kern bevat Audalet een ‘schil’ waarmee verschillende aansturing van het model mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is de vaststelling van het percentage rendement en inflatie waarmee de contante waarde wordt berekend. Groot hecht veel waarde aan een systeem dat voor alle partijen in gelijke mate beschikbaar is. “Die neutraliteit wordt naar mijn mening gewaarborgd door de vertegenwoordiging die er is binnen dat College van Advies. Elke grote of kleine partij heeft daarin een gelijke stem. In het College wordt gediscussieerd over aanpassingen in het systeem op grond van wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.” Hij vervolgt: “Er bestaat binnen het College overeenstemming over de methode waarmee een contante-waardeberekening wordt gemaakt. Maar over de hoogte van de factoren waarmee je dat doet, is nimmer overeenstemming bereikt. Men is het eens, dat ‘rendement’ en ‘inflatie’ als factor moeten worden betrokken, maar het percentage moet men zelf invullen; bij ‘rendement’ is worden percentages van 4 tot 8% genoemd en bij ‘inflatie’ van 0 tot 4%. Je kunt ook een schadeberekening maken mèt of zonder belastingcomponent. In elk geval kunnen partijen in zo’n zaak controleren welke invoergegevens gebruikt zijn. Je bereikt daarmee dat bij schadegevallen de discussie over uitgangspunten gaat en niet meer over de methodiek van rekenen.”
Belastingplan
Het College wordt geacht oog te hebben voor alle ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de personenschade.
Groot geeft desgevraagd een voorbeeld uit de jongste vergadering. “Daar kwam als vraag aan de orde: moeten we in het Audalet-systeem nu al het Belastingplan 21e eeuw als optie gaan betrekken? De conclusie was, dat het nu – nog voor de parlementaire behandeling – te prematuur is om die plannen al rekentechnisch te vertalen. Wel is aan de Audalet-organisatie gevraagd om oriënterend onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat de gegevens op tijd beschikbaar zijn.”
Slagvaardiger
Het College van Advies telt 26 deelnemers plus vier mensen vanuit de Audalet-uitvoeringsorganisatie. Het College vergadert twee keer per jaar. Vergaderen met dertig mensen doet denken aan een gemeenteraad of parlement.
Om slagvaardiger te kunnen werken en niet ‘plenair’ te veel tijd kwijt te zijn aan technische aspecten is nu besloten een Technische Adviescommissie in te stellen. Deze omvat zes personen (exclusief de voorzitter) en wel drie mensen uit de kring van WA-verzekeraars en drie uit de kring van de belangenbehartigers. Net als voor de leden van het College van Advies is de zittingsduur van de leden van de Technische Commissie op vier jaar bepaald, met de mogelijkheid voor een tweede termijn van vier jaar. De voorzitter van het College van Advies zal tevens voorzitter van de Technische Commissie zijn.
Kracht van Audalet
Wat de kracht van Audalet is? Groot: “Dat is de neutrale positie. Het is een ontmoetingsplaats en discussieplatform van representatieve marktpartijen. Het werken met een kwalitatief goed en objectief rekenmodel is een goed hulpmiddel in de schaderegeling. Iedereen is gebaat bij een min of meer snelle afwikkeling van de schade. Voor verzekeraars is het beter calculeerbaar en slachtoffers kunnen dan hun leven opnieuw inrichten.”
In een interview met Assurantie Magazine werd Audalet onlangs door Bert Pals nadrukkelijk gekwalificeerd als een systeem van verzekeraars. Er zal niet snel iets worden toegevoegd dat in het nadeel van verzekeraars is en ten gunste van slachtoffers, betoogde hij. Groot is het niet met die stelling van Pals eens. “Als één van de partijen zaken zou willen tegenhouden en daarbij onverdedigbare of onredelijke standpunten zou hanteren, blaast men daarmee het systeem op, omdat dan een of meer partijen kunnen besluiten eruit te stappen.”
Berth Groot: “Het is een ontmoetingsplaats en discussieplatform van representatieve marktpartijen”.

Reageer op dit artikel