nieuws

CNA introduceert persoonlijke polis voor bestuurders en commissarissen

Archief

De jonge Nederlandse tak van het Amerikaanse verzekeringsconcern CNA heeft een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen. CNA stelt dat deze polis de eerste persoonlijke verzekering voor bestuurders en commissarissen is, waarbij zij bijvoorbeeld niet overvallen kunnen worden door het opgezegd zijn van de polis door de rechtspersoon.

“De stelling dat de rechtspersoon die deelneemt aan het rechtsverkeer aansprakelijk is voor de schulden die daarbij ontstaan en niet zij die namens die rechtspersoon handelen, is de laatste jaren behoorlijk onderuit gehaald”, betoogt CNA. “De belangen van de rechtspersoon zijn totaal anders dan die van de bestuurders en commissarissen. Bij hen is er altijd sprake van persoonlijke aansprakelijkheid en is hun privé-vermogen in het geding”.
De maatschappij geeft de volgende analyse: “In Angelsaksische landen ligt het bestuur van de onderneming bij één Board of Directors and Officers. In beginsel is daar iedereen verantwoordelijk voor alles, maar hebben bepaalde leden van de Board een volmacht voor het dagelijks gebeuren en blijven anderen op de achtergrond. Terecht wordt daar als gevolg van die wetgeving één (D&O)polis afgegeven. Nederland – evenals andere Europese landen – kent het systeem waarbij de raad van commissarissen en de raad van bestuur twee afzonderlijke lichamen zijn met een duidelijke scheiding tussen management en toezicht”. Gezien de gescheiden verantwoordelijkheden kunnen er tegenstrijdige belangen ontstaan tussen bestuurders, commissarissen en de rechtspersoon, maar die moeten wel allemaal een beroep doen op dezelfde polis, terwijl het eigendomsrecht op de polis ook nog ter discussie kan worden gesteld.
Zelf voortzetten
De voorwaarden van de nieuwe polis van CNA houden in, dat iedere bestuurder of commissaris zowel verzekerde als verzekeringnemer is. “Derhalve is er geen discussie wie er de eigenaar van de polis is en wie er een beroep op de verzekering kan doen.”
De polis kan weliswaar worden gesloten door de betrokken rechtspersoon, maar de verzekering kan nooit worden gewijzigd of beëindigd zonder dat de verzekerde (de belanghebbende) daarvan in kennis wordt gesteld en de gelegenheid krijgt de verzekering voor zichzelf voort te zetten. “In de praktijk is het voorgekomen dat er een beroep op de polis werd gedaan, maar dat deze intussen door de rechtspersoon was beëindigd”, aldus CNA. De rechtspersoon betaalt wel de premie en is ook meeverzekerd als zij namens een verzekerde een schadeloosstelling heeft gedaan. Op die uitkering is dan ook geen eigen risico van toepassing.
Definitie ‘bestuurder’
Het begrip ‘bestuurder’ heeft in de CNA-polis een ruime definitie. Deze omvat namelijk ook degene die in opdracht van een verzekerde (dus niet alleen in opdracht van de rechtspersoon) daden van bestuur verricht, c.q. nalaat. Bestuursfuncties bij non-profit stichtingen en/of verenigingen kunnen worden meeverzekerd, evenals elders aanvaarde commissariaten.
Ten aanzien van het begrip ‘rechtspersoon/deelneming’ wordt opgemerkt, dat er automatische dekking is voor de bestuurders/commissarissen van een na de ingangsdatum verworven deelneming indien het balanstotaal van die deelneming niet meer bedraagt dan 10% van het geconsolideerde balanstotaal van de rechtspersoon. Ook wijst CNA er op, dat zij niet de vrijheid heeft de verzekering tegen het einde van de verzekeringstermijn op te zeggen. De verzekerden kunnen dat wel doen.
Dekking
Kosten die verzekerde maakt als hij CNA assistentie verleent bij een onderzoek of bij verweer als gevolg van een aanspraak, zijn verzekerd tot / 25.000 per geval. Indien nodig stelt de maatschappij een zekerheid van f 250.000.
De kosten van verweer met betrekking tot milieuverontreiniging zijn verzekerd tot een bedrag van f 500.000 per aanspraak. Een uitsluiting die uitsluitend aan één verzekerde kan worden tegengeworpen zal niet tegen andere verzekerden worden gebruikt. Er geldt alleen een uitsluiting voor personen- en/of zaakschade, milieuschade (de kosten van verweer zijn wel verzekerd), atoomkernreactie en molest, alsmede frauduleus handelen of nalaten.
Uitlooptermijn
Het melden van een aanspraak tegen een verzekerde is niet aan een termijn gebonden, mits een en ander maar tijdens de verzekeringsperiode respectievelijk de uitlooptermijn geschiedt. Het zogenaamde ‘inlooprisico’ is onbeperkt meeverzekerd.
Een uitlooptermijn in geval van beëindiging van de verzekering door bijvoorbeeld faillissement van de rechtspersoon, is standaard in de polis geregeld. De premie voor de uitlooptermijn bedraagt 25% van de laatst verschuldigde jaarpremie per twaalf maanden uitlooptermijn. Na een faillissement kan het uitlooprisico voor een termijn van maximaal drie jaar worden verzekerd. CNA vergoedt in geval van een gedekte schade, eventueel boven het verzekerde bedrag, de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. De verzekering, die nagenoeg altijd zonder eigen risico zal worden aangeboden, kent geen opzeggingsmogelijkheid in geval van schade. Het is een specifiek voor de Nederlandse markt geschreven polis. Voor dekking in de USA/Canada wordt eveneens een specifieke polis afgegeven.

Reageer op dit artikel