nieuws

Claimbeoordeling WAO wordt geen private taak

Archief

De overheid wil de ‘claimbeoordeling’ van de WAO niet in handen leggen van (private) uvi’s, maar van (publieke) Centra voor Werk en Inkomen. De claimbeoordeling blijft dus – als het aan het kabinet ligt – een publieke zaak. Daardoor wordt het voor verzekeraars minder aantrekkelijk om een eigen uvi te hebben.

De ‘claimbeoordeling’ – dat wil zeggen de beoordeling of iemand recht heeft op een gehele of een gedeeltelijke WAO-uitkering – is hét hete hangijzer in de WAO-plannen. Verzekeraars die de geprivatiseerde WAO uitvoeren, hebben er belang bij om grip te krijgen op de claimbeoordeling. Vooral met het oog op de mogelijkheid dat de claimbeoordeling in handen zou worden gelegd van de, in de toekomst private, uvi’s (uitvoeringsinstellingen) hebben verzekeraars plannen om een uvi te kopen of op te richten.
Drs. Jacques van Ek, directievoorzitter van de Amersfoortse zegt er over: “De verzekeraars hebben er voor gepleit dat de claimbeoordeling bij de uvi’s zou worden ondergebracht. Het is erg jammer, dat het kabinet heeft besloten om de reïntegratie en de claimbeoordeling te scheiden. De kans is nu inderdaad groot, dat de verzekeraars niet meer zo hard lopen om een uvi te verkrijgen. Desondanks blijft het interessant om een uvi te hebben. De verzekeraar beschikt dan immers over één loket waar de private en de publieke zaken van de werkgever worden afgehandeld.”
Voor Van Ek staat nog niet vast dat het kabinet zijn zin krijgt. “Er wordt nog over gediscussieerd. Het is nog geen gelopen race.”
Claimbeoordeling
Het Verbond van Verzekeraars kon bij het ter perse gaan van deze AM nog geen reactie geven. De werkgeversorganisatie VNO-NCW – waarin ook verzekeraars zijn vertegenwoordigd – heeft laten weten niet blij te zijn met het plan. De werkgevers zijn er voorstander van dat WAO-keuringen door de private sector worden uitgevoerd, en voelen dus niet voor ‘publieke keuringen’. Doordat er geen integrale aanpak komt, achten de werkgevers de kans op een doelmatige aanpak van het WAO-probleem verkeken.
Ook de CNV vindt het niks. “Doordat de claimbeoordeling niet in handen komt van de uvi’s zal de bureaucratie welig gaan tieren. Dat een CWI-medewerker de keuringen uitvoert bij de uvi, is slechts een doekje voor het bloeden.” Het CNV vindt het “onbegrijpelijk, dat het kabinet willens en wetens een unaniem advies hieromtrent van werknemers en werkgevers aan de laars heeft gelapt”. Ook FNV heeft grote twijfels over de doelmatigheid van de CWI’s. De reacties hebben ook betrekking op de werkzaamheden voor de WW (zie kader).
Geen pré
Het kabinet benadrukt, dat de aandelen van de huidige uvi’s zullen worden ‘geveild’, maar dat verzekeraars die banden met uvi’s hebben, daarbij geen pré hebben.
Zoals bekend moeten de uvi’s private ondernemingen worden – die private plus publieke taken uitvoeren – en dus moeten er, omwille van de concurrentie, meer uvi’s komen. Er mogen nieuwe uvi’s worden opgericht en de huidige mogen worden verkocht. “De aandelen van de uvi’s worden”, aldus het kabinet “verkocht zonder bevoordeling van de huidige samenwerkingspartners van de uvi’s of holdings waartoe de uvi’s behoren.” Echt nieuws is dat niet. In antwoorden op Kamervragen had staatssecretaris Hoogervorst al laten doorschemeren dat verzekeraars geen voorkeursbehandeling krijgen en dat een uvi bovendien niet in zijn geheel hoeft te worden verkocht, maar kan worden opgesplitst. En in het maartnummer van Welwezen, het opinieblad van verzekeraars, zei hij: “Geen van de bestaande verzekeraars die nu een relatie met een uvi hebben, kan er automatisch vanuit gaan, dat zij ook eigenaar van zo’n uvi worden.”
Reacties
MKB-Nederland (midden- en kleinbedrijf) is blij met de aankondigde verkoop van uvi’s. “Het is een stap in de goede richting om tot een level-playing-field te komen.” De organisatie vindt dat de branches en sectoren wel steun moeten krijgen om in 2002 daadwerkelijk (zie kader) te kunnen functioneren als opdrachtgevers van de uvi.
VNO-CNV is er op tegen dat het ‘opdrachtgeversschap’ aan de uvi’s gefaseerd wordt ingevoerd en pleit er voor, dat de opdrachtgever niet via de uvi, maar zelfstandig, een reïntegratiebedrijf kan kiezen.
Nieuwe structuur
Het kabinet heeft vorige week zijn standpunt naar buiten gebracht omtrent SUWI (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen). Het kabinet staat onder meer het volgende voor ogen.
Er moeten in ons land circa 200 CWI’s (Centra voor Werk en Inkomen) komen, publieke instanties waar mensen terecht kunnen voor het zoeken naar werk en voor het aanvragen van een uitkering. De arbeidsbemiddeling (er komt een vacature- en een sollicitatiebank) wordt een private taak.
De CWI’s gaan ook bepalen of iemand in aanmerking komt voor een WAO-(of WW-)-uitkering. Deze taak wordt publiek uitgevoerd.
Bij aanvang van het nieuwe systeem zullen de WAO-keuringen (en WW-beoordelingen) voorlopig plaatsvinden op het kantoor van de uvi (die desondanks dus geen vinger in de pap heeft). Het is de bedoeling, dat na een een paar jaar de keuringen bij een beperkt aantal (circa 17) CWI’s worden uitgevoerd.
De CWI’s worden aangestuurd door het (nog op te richten) LIWI, het Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen, dat een aantal taken gaat overnemen van het Lisv (Landelijk instituut sociale verzekeringen).
Uvi’s
De uvi’s – die vanaf 1 januari 2002 geprivatiseerd zijn – krijgen hun opdrachten, voor het uitvoeren van private en publieke taken, rechtstreeks van sectoren, bedrijfstakken en – na een overgangsperiode – van bedrijven met meer dan honderd werknemers. De opdrachten wordt gezamenlijk gegeven door werkgevers en werknemers.

Reageer op dit artikel