nieuws

Chubb vernieuwt fraudeverzekering

Archief

Chubb vernieuwt fraudeverzekering

Een van de belangrijkste aspecten in de vernieuwde fraudepolis van Chubb is een onbeperkte inloopdekking, want in de oude verzekering moest de fraude niet alleen tijdens de looptijd zijn ontdekt, maar ook in die periode zijn ontstaan.
De nieuwe fraudepolis werd vorige week gepresenteerd door Bernard Goede, crime-specialist van Chubb Executive Risk, die door algemeen directeur Bert van der Vossen was bestempeld als de motor achter deze productvernieuwing. Over de wenselijkheid daarvan stelde Goede gekscherend: “Dat werd een keertje tijd, want elke komma werd een punt van discussie”.
Een ander nieuw element in de dekking is de vermogensschade die is geleden door een cliënt van het verzekerde bedrijf als gevolg van fraude door een werknemer van verzekeringnemer. Goede: “Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan werknemers die zijn gedetacheerd bij een cliënt, zoals bijvoorbeeld op grote schaal voorkomt in de IT-branche”. Deze dekking geldt overigens alleen “voor zover geen sprake is van samenspanning met een medewerker van de betreffende cliënt”.
Kosten
Behalve vermogensschade worden ook diverse kostensoorten vergoed. Hierbij is een nieuw, met name genoemde dekkingselement: de kosten die voortvloeien uit computercriminaliteit. Het gaat onder meer om manipulatie van systemen door bijvoorbeeld de inbreng van virussen.
Met het oog op de veelvuldig optredende bedrijfsovernames in sommige branches is er nu automatisch dekking voor nieuwe deelnemingen. Hierbij geldt overigens een optionele inloopdekking.
Indien een nieuwe deelneming leidt tot een groei van meer dan 10% van het meest recent beschikbare geconsolideerde balanstotaal van de verzekeringnemer, dan moet laatstgenoemde de maatschappij hiervan binnen 30 dagen in kennis stellen. Bovendien heeft Chubb het recht een aanvullende premie te verlangen.
Ook bedrijfspensioenfondsen en vut-regelingen zijn automatisch en zonder eigen risico meeverzekerd.
De praktijk
Tijdens de presentatie van de vernieuwde polis werd een met praktijkgevallen doorspekte inleiding gehouden door Guus Honig, directeur Financial Lines en Liability bij expertisebureau Crawford.
Honig wees erop, dat uit onderzoek van Ernst & Young naar voren is gekomen, dat in het afgelopen jaar 50% van alle bedrijven met fraude is geconfronteerd. In 84% procent van de gevallen is de fraude gepleegd door eigen werknemers, veelal mensen die een lange en goede staat van dienst hebben bij het bedrijf.
Ook is geconstateerd dat meer dan de helft van alle fraudegevallen bij toeval wordt ontdekt. Conclusie: er wordt nog veel meer gefraudeerd dan bekend wordt en het gaat vaak om kwesties die al tal van jaren aan de gang zijn.
Bedrijven die voor het eerst met een interne fraudeur worden geconfronteerd, hebben de neiging om de betrokkene(n) zo snel mogelijk te ontslaan. “Meestal is het beter om de aanwezigheid van de fraudeur zo lang mogelijk te handhaven, met het oog op het vaststellen van omvang en oorzaak van de fraude”, merkte Honig op.
Gunstig gesternte voor lancering beursgangpolis
Chubb Executive Risk had voor de Nederlandse introductie van haar beursgangpolis IPO bijna geen beter klimaat kunnen treffen dan het grootscheepse juridische rumoer dat is ontstaan na de beursgang van World Online.
De IPO (voluit: Initial Public Offering) is eigenlijk een toegespitste bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering voor de periode dat een bedrijf naar de beurs gaat.
Behalve financiële bescherming van onder anderen bestuurders, commissarissen en werknemers, biedt de polis ook dekking voor public-relationskosten, indien de vennootschap met negatieve beursgevoelige informatie naar buiten moet komen.
Ook is voorzien in vergoeding van kosten van (rechts)bijstand indien in verband met een officieel onderzoek verzekerde personen gehoord dienen te worden. Meestal is de bank die de beursintroductie begeleidt door de betrokken onderneming gevrijwaard tegen aanspraken door effectenhouders. Hiervoor biedt de polis ook dekking.
Looptijd
De polis dient te worden gesloten vóór publicatie van de beursprospectus. Omdat het gebruikelijk is, dat bij een beursgang de begeleidende bank gedurende drie jaar dienstverlening verricht, adviseert Clemens Nieuwenstein van Chubb de IPO gedurende drie jaar in stand te houden.
De premie kan naar keuze in een keer of jaarlijks worden betaald.
Tijdelijk omzetten
Toch is er in de aanpak ook een duidelijk cultuurverschil met de buitenlandse (vooral Londense) markt. Nieuwenstein: “Op het continent hanteren wij als gedragslijn dat we bij een beursgang tijdelijk de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering omzetten in een IPO”.
In Londen wordt de IPO veelal gesloten als projectpolis, naast de BCA-verzekering. Dat kan in ons land overigens ook het geval zijn, bijvoorbeeld als het BCA-risico door de onderneming al bij een andere verzekeraar is ondergebracht. “Dan wordt er eventueel een maatwerkpolis van gemaakt, want er bestaat natuurlijk kans op samenloop met de BCA-polis van de andere verzekeraar”, aldus Nieuwenstein.
Chubb ziet duidelijk een groeimarkt voor deze verzekering. Hoewel het gedoe rond World Online de emissiemachine even heeft doen haperen, wordt in de naaste toekomst een groot aantal beursintroducties voorzien.
Omdat in de (internationale) financiële wereld het Engels de voertaal is, is de IPO-polis niet in een Nederlandstalige versie op de markt gebracht; dit in tegenstelling tot de vernieuwde fraudepolis van Chubb.

Reageer op dit artikel