nieuws

Cafetaria-cao voor bedrijfstak

Archief

Vakbonden en werkgevers in het verzekeringsbedrijf zijn akkoord over een nieuwe tweejarige cao voor de 20.000 medewerkers. Onder de oude cao waren dit er 38.000. De opvallendste resultaten zijn: een loonsverhoging van 7,5% over twee jaar en de invoering van een cafetaria-keuzesysteem voor alle arbeidsvoorwaarden.

De nieuwe cao, die loopt tot 1 april 2002, voorziet in een loonsverhoging van 7,5%, waarvan 2% uit te keren begin deze maand en nog eens 1,75% per 1 december dit jaar. Volgend jaar vinden op dezelfde tijdstippen identieke loonsverhogingen plaats.
Een ander belangrijk onderhandelingsresultaat is het arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem, aldus de vakbonden. CNV-bestuurder Ike Wiersinga spreekt van het bereiken van een mijlpaal. “Dit is de eerste bedrijfstak met een cao à la carte. Medewerkers zijn nu in staat flexibeler met hun tijd om te gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld langdurig verlof opnemen om arbeid en zorgtaken beter te combineren.” Het zogeheten cafetariasysteem van de Achmea-cao heeft volgens hem model gestaan voor de bedrijfstak.
Bron en doel
Het keuzesysteem, met 1 januari volgend jaar als mogelijke invoeringsdatum, maakt het mogelijk dat een werknemer bepaalde arbeidsvoorwaarden (deels) uitruilt tegen andere geldende arbeidsvoorwaarden. Het systeem benoemt de arbeidsvoorwaarden die als ‘bron’ en als ‘doel’ kunnen dienen.
De basis is de 38-urige werkweek (was 38,2 uur). Als er jaarlijks veertig uur per week gewerkt wordt, kan de extra 104 uur worden uitgekeerd in geld of worden gebruikt voor opbouw van een langdurig verlof of vervroegd pensioen. Het salaris kan als ‘bron’ worden benut om 104 uur per jaar minder te werken, waardoor de werkweek gemiddeld 36 uur bedraagt. De dertiende maand, de bovenwettelijke vakantiedagen, de winstdelingsregeling en/of andere geldelijke uitkeringen kunnen aangewend worden voor opbouw van langdurig verlof.
Het keuzesysteem moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moeten bronnen en doelen ontworpen zijn op basis van uurwaardeberekening. Verder vindt er maximering plaats van de omvang van de aangewezen bronnen en doelen. Binnen het systeem is er sprake van een volledige keuzevrijheid van de medewerker. Jaarlijks kan één keer een keuze gemaakt worden. De gevolgen van gemaakte keuzes moeten de medewerker duidelijk gemaakt worden. Met organisatorische en bedrijfseconomische omstandigheden zal rekening moeten worden gehouden, sociale voorzieningen (ook kinderopvang) vallen buiten dit systeem.
Arbeidstijden
Volgens Ike Wiersinga is over de arbeidstijden het langst gesproken. “Daar is een compromis uitgekomen, maar wel het maximaal haalbare.” Als basis geldt een ‘normale’ bedrijfstijd van 7.00 tot 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag met variabele arbeidstijden. Als de werkgever dit wil wijzigen, heeft hij de instemming van de ondernemingsraad (OR) nodig. Maatschappijen die geen variabele werktijden hanteren en dat ook niet willen, zullen moeten roosteren. Ook hier moet de OR instemming verlenen.
Naast dit kader is er de mogelijkheid van verlengde bedrijfstijd van 19.00 tot 21.00 uur doordeweeks en op zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Daarbinnen wordt gewerkt tegen toeslagen die afhangen van de normale werkweek van het betrokken personeelslid. Wel geldt dat de medewerker niet verplicht kan worden om binnen een periode van drie weken meer dan zes avonden en één zaterdag te werken. De verlengde arbeidstijden zijn duurder geworden. Ook zijn er afspraken gemaakt over het compenseren van overwerk.
Het aantal ADV-dagen stijgt van 11,5 naar 13. Daar staat tegenover dat elk buitengewoon verlof, zoals verhuizing en 25-jarig jubileum, is geschrapt. Er komt wel een recht op calamatiteitenverlof. Dit calamiteitenverlof duurt niet langer dan één dag. De werkgever beoordeelt wanneer er sprake is van een calamiteit. Voorbeelden kunnen zijn: wateroverlast, brandend huis, of een ziek kind dat van school gehaald moet worden.
Het budget voor de kinderopvang wordt verhoogd van 0,25% naar 0,4% van de totale brutoloonsom.
Werkdruk
Op basis van de aanbevelingen in het Sant-rapport (zie AM 5, pag. 4) zal er per maatschappij een plan van aanpak komen om de negatieve gevolgen van werkdruk te voorkomen dan wel te beperken. Na verloop van tijd zullen deze plannen van aanpak worden geëvalueerd.
De medewerkers krijgen een brochure uitgereikt en er zullen werkconferenties plaatsvinden. De aanpak van de werkdruk maakt deel uit van het Arbo Convenant voor de bedrijfstak, en daarin worden tevens de bestrijding van RSI en reïntegratiebeleid genoemd. Ook deze aanpak zal worden geëvalueerd.
Buitendienst
Voor de buitendienst gelden in principe dezelfde afspraken als voor de binnendienst, behalve de afspraken met betrekking tot de arbeidstijden, arbeidsduur, compensatie en beloningssysteem. In de huidige buitendienst-cao zijn namelijk geen nadere bepalingen opgenomen die betrekking hebben op arbeidsduur en arbeidstijden, en er ook geen verwijzing naar het loongebouw is opgenomen.
Voor wat het keuzemenu betreft, bestaat voor de buitendienst geen mogelijkheid om 104 uur langer of korter te werken. De compensatie voor de versobering van het buitengewoon verlof (naar analogie met de binnendienst) wordt gerealiseerd door 1,5 dag extra vakantie. Kader
Overleg ING-cao definitief mislukt
Na negen onderhandelingsrondes is het overleg over de concern-cao van ING, waaronder NN, mislukt. Zowel vakbonden als ING hebben teleurgesteld gereageerd.
“Het eindbod van ING om een cao af te sluiten voor 22 maanden met een loonsverhoging van totaal 7,2% wordt door de vakbonden niet eens aan de leden voorgelegd”, zegt ING-directeur Personeelszaken en Organisatie en voormalig vakbondsman Bart Madlener.
De Dienstenbond CNV is eveneens kritisch. “Was het niet ING die als eerste riep dat een eigen concern-cao noodzakelijk was? De voor ING beschamende weg terug naar de bedrijfstak-cao is echter nu een feit. De prijs die ING vraagt aan medewerkers is te hoog.” Kader
Wél principe-akkoord concern-cao SNS Reaal
SNS Reaal Groep heeft een principe-akkoord bereikt met de vakorganisaties over een eigen cao. De nieuwe concern-cao loopt tot 1 juni 2001. De loonsverhoging per 1 juni dit jaar bedraagt 3,8%. De werkweek blijft 36 uur.
De concern-cao geldt voor vrijwel alle zesduizend bank- en verzekeringsmedewerkers die nu nog vallen onder de bedrijfstak-cao voor het bankbedrijf en de ondernemings-cao voor de verzekeringsbedrijven van SNS Reaal Groep.
Net als de bedrijfstak-cao kent deze concern-cao een keuzesysteem. Diverse inkomensbronnen mogen aangewend worden voor de opbouw van langdurig verlof. Ook zal een nieuw salarissysteem ingevoerd worden en krijgen de medewerkers de mogelijkheid te participeren in een optieregeling.

Reageer op dit artikel