nieuws

Buitenlanders zorgen voor groei verzekeraarsmarkt

Archief

Op de Nederlandse markt waren per 1 januari dit jaar 173 (147) levensverzekeraars en 682 (615) schadeverzekeraars toegelaten. In beide sectoren is de groei vrijwel geheel veroorzaakt door de toelating van maatschappijen die vanuit een ander EU-land naar Nederland diensten verrichten.

In de categorie levensverzekeraars steeg het aantal levensverzekeraars dat via een kennisgevingsprocedure diensten naar Nederland verricht in de loop van 1995 van 49 naar 74. Bij schadeverzekeraars is het gestegen van 221 naar 290, zo blijkt uit het jaarverslag 1995 van de Verzekeringskamer.
Opvangregeling
In het verslag wordt er op gewezen, dat de Verzekeringskamer samen met het Verbond werkt aan een opvangregeling, waarbij de verplichte overname van een levensverzekeringsportefeuille wordt geregeld zonder dat polishouders in hun aanspraken worden gekort.
“De macro-economische voordelen van meer marktwerking mogen naar het oordeel van de Verzekeringskamer nooit ten koste gaan van de belangen van individuele polishouders.”
‘Smurfenbepaling’
Bij de uitoefening van het toezicht constateert de Verzekeringskamer ook, dat ondernemingen die het verzekeringsbedrijf willen gaan uitoefenen, onder het verlichte regime van het toezicht op basis van het VOW-besluit willen komen.
“Daarbij worden de mogelijkheden afgetast om onder de zogenaamde ‘smurfenbepaling’ uit te komen. Deze bepaling houdt in, dat het niet is toegestaan de bestaande rechtspersoon in dermate kleine eenheden op te splitsen dat op elk van hen het verlichte toezichtssysteem van toepassing zou zijn.”
Financiële dienstverlening
De Verzekeringskamer staat er voorts bij stil, dat diverse verzekeraars zich behalve verzekeren ook steeds meer bezighouden met bemiddeling in financiële dienstverlening, zoals hypotheken, financieringen en spaarrekeningen.
“Hoewel er feitelijk sprake is van een andere activiteit dan verzekeren, is de Verzekeringskamer van mening dat deze activiteiten zo nauw gerelateerd zijn aan het verzekeringsbedrijf dat het geen bezwaar is dat een verzekeraar dergelijke activiteiten uitvoert. Voorwaarde is wel, dat een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gesloten”.
Zonder vergunning
In het jaarverslag wordt vermeld, dat “in een klein aantal gevallen is gebleken dat ondernemingen zonder vergunning van de Verzekeringskamer verzekeringen verkochten. Bij nader onderzoek bleek soms onachtzaamheid maar soms ook mogelijke opzet daaraan ten grondslag te liggen. Afhankelijk van de aard hiervan heeft de Verzekeringskamer alsnog de vergunning verleend of de activiteiten laten beëindigen”.
Ook vergunning bezittende verzekeraars blijven niet altijd braaf binnen de grenzen van wat op grond van de wetgeving verantwoord is. “In toenemende mate moet worden vastgesteld, dat sommige ondernemingen de grenzen van de regelgeving verkennen.” Desgevraag worden als voorbeelden genoemd: de ontwikkeling van produkten die naar de letter van de wet wèl, maar naar de geest géén verzekering zijn; het voeren van produkten in een andere branche dan waarvoor men vergunning heeft; het uitoefenen van een ongewenst nevenbedrijf.
Financiële herverzekering
In dit verband wijst de Verzekeringskamer ook op het feit, dat sommige ondernemingen door middel van financiële herverzekeringen de solvabiliteit hebben willen versterken. Dergelijke methoden zijn niet bij voorbaat te verwerpen, mits er duidelijk sprake is van risico-overdracht. “Is er feitelijk sprake van een – ingewikkelde – leningconstructie, dan kan een dergelijk contract niet in aanmerking komen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge. Gezien de vaak complexe aard van dergelijke contracten is het niet altijd even eenvoudig om deze te beoordelen in het solvabiliteitsperspectief van de onderneming. Het heeft bij de Verzekeringskamer zeker niet in alle gevallen geleid tot acceptatie van de desbetreffende contracten.”
Spreiding beleggingen
Het jaarverslag staat ditmaal in het teken van het belang van beleggen (voor zowel verzekeraars als pensioenfondsen). Behalve in het ‘themahoofdstuk’ wordt ook in het specifieke verzekeringsdeel ingegaan op de spreidingsregels voor beleggingen.
De per 1 juli ingevoerde regeling levert in de praktijk voor sommige verzekeraars problemen op. “Zo was het in de achterliggende jaren gebruikelijk en aanvaardbaar dat kleinere verzekeraars – in het bijzonder schadeverzekeraars – een nogal eenzijdige beleggingsportefeuille bezaten. Het merendeel van de middelen was ‘belegd’ in depositorekeningen bij één of meer plaatselijke banken.” Volgens de nieuwe beleggingsregels zou dit echter in vele gevallen een overtreding van deze regels inhouden. “Het nadeel van een (zeer) eenzijdige belegging weegt naar huidig inzicht zwaarder dan de kredietwaardigheid van banken, hoe goed de Nederlandse banken ook mogen zijn”, aldus de Verzekeringskamer, die hier tevens bij aantekent, dat de feitelijke betekenis van het probleem vanuit toezichtsoptiek niet erg groot is. Daarom is de volgende oplossing bedacht: ondernemingen die gezien de grote fluctuaties in de hoogte van de technische voorzieningen problemen ondervinden met het op elk moment voldoen aan de spreidingsregels, wordt de mogelijkheid gegeven om een ‘bandbreedte’ vast te stellen waarbinnen de technische voorzieningen zich vrijwel altijd bevinden. De op deze wijze bepaalde vaste kern zou dan kunnen worden belegd volgens de beleggingsregels of in beleggingen die niet aan beperkingen onderhevig zijn, zoals staatsobligaties. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet een ontheffingsverzoek worden gedaan voor de tijdelijke overschrijding van de beleggingsregels. “Deze ontheffing zal in het algemeen worden gegeven voor een periode van vijf jaar. Na deze periode wordt bezien of dit beleid zal worden gecontinueerd.”
Verzekeringskamer verwacht 100 naturaverzekeraars onder toezicht
De Verzekeringskamer verwacht per 1 juli a.s. ongeveer 100 natura-uitvaartverzekeraars onder toezicht te krijgen. Vóór die tijd moeten naturaverzekeraars die onder de normen van de wet vallen, een vergunning hebben aangevraagd. De betrokken instellingen kunnen overigens kiezen of zij een vergunning willen op grond van de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf(WTN) of op grond van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 (WTV). Voordeel van een WTV-vergunning is, dat daarmee toegang kan worden verkregen tot het grondgebied van andere lidstaten. Ook het sluiten van andere verzekeringen behoort dan tot de mogelijkheden. “Daar staat tegenover dat de verzekeraar in dat geval aan de zwaardere financiële eisen van de WTV 1993 moet voldoen.”

Reageer op dit artikel