nieuws

Britse verzekeraars komen met anti-fraudewebsite

Archief

Britse verzekeraars komen met anti-fraudewebsite

De organisatie van verzekeraars ABI en de overheid in Groot-Brittannië hebben in het kader van een in april gestarte campagne tegen verzekeringsfraude een website opgezet die onder meer toegang geeft tot de homepages van het Britse departement voor sociale zekerheid. Doel is het publiek bewust te maken van het fraudeprobleem en de hulp van het Britse volk in te roepen bij het opsporen van fraudeurs die steeds geraffineerder en georganiseerder te werk gaan. Voor deze klikmogelijkheid is een vertrouwelijke e-mailfaciliteit opgezet. De initiatiefnemers hopen dat de site ook een preventieve werking zal hebben op mensen die van plan zijn fraude te plegen. Onlangs is al een telefonische kliklijn geopend, die de eerste dagen tientallen reacties mocht ontvangen, hoewel er geen beloning tegenover staat. Tevens zullen er brochures onder verzekerden worden verspreid, waarin zij worden gewaarschuwd tegen frauduleuze claims. Databases van verzekeraars worden verbeterd om claims beter te kunnen verifiëren. Fraude kost de Britse economie jaarlijks ongeveer ,16 mld, waarvan ,645 mln valse claims betreft en ,2 mld ten onterechte verkregen sociale uitkeringen. (Insurance Day)
Brits intermediair richt makelaarsvereniging op
In Engeland heeft een nieuwe belangenorganisatie voor assurantiemakelaars het levenslicht gezien: the Institute of Individual Insurance Brokers (IIIB). De nieuwe organisatie is ontstaan uit onvrede over de manier waarop de Institute of Insurance Brokers (IIB) de belangen voor de aangesloten makelaarsleden behartigde. Deze zou volgens de nieuwe organisatie ondemocratisch te werk gaan, een slechte representant zijn voor de makelaars en alleen uit zijn op eigen gewin. Er was binnen de IIB al geruime tijd sprake van strubbelingen. Opmerkelijk is dat de makelaarsorganisatie IIIB nog geen beleidsplan heeft. De organisatie zegt eerst af te willen wachten welke leden er toetreden, vervolgens te gaan inventariseren wat hun wensen zijn en daarop het beleid af te stemmen. (Insurance Day)
Britse experts openen deuren voor niet-experts
De Britse organisatie van schade-experts CILA wil uitgroeien tot hét instituut voor iedereen die werkt met schadeclaims. Daartoe wil de organisatie, die uitsluitend schade-experts verenigde, haar deuren openzetten voor kaderfunctionarissen bij makelaars, verzekeraars, Lloyd’s, en zelfs contra-experts, die betrokken zijn bij het schadeafwikkelingsproces. Met name de toelating van contra-experts is opmerkelijk, omdat zij als natuurlijke vijanden van de schade-experts worden gezien. (Post Magazine)
Duitse toezichthouder wil Nederlands voorbeeld volgen
Om zijn taak beter te kunnen vervullen, moet de Duitse toezichthouder op het verzekeringsbedrijf BAV geprivatiseerd worden naar Nederlands model, aldus BAV-president dr. Helmut Müller. Volgens hem heeft het toezicht op verzekeraars in het verleden goed gefunctioneerd, maar is het de vraag of dat zo blijft. De huidige toezichtstructuren zouden niet meer van deze tijd zijn. Daarbij gaat zijn voorkeur niet uit naar een megatoezichthouder, waaronder banken, pensioenfondsen en verzekeraars vallen, maar naar een structuur waarbij er kleine, flexibele toezichtinstanties zijn. In elk geval zou volgens hem onderzocht moeten worden in hoeverre het toezicht in een publiekrechtelijke stichting kan worden ondergebracht, die net als nu door de bedrijfstak gefinancierd zou kunnen worden. Het stichtingsbestuur zou daarbij gevormd kunnen worden door zowel vertegenwoordigers van verzekeraars als van andere bedrijfstakken die raakvlakken vertonen met de verzekeringsbranche. Een model waarmee naar de mening van Müller in Nederland goede ervaringen zijn opgedaan. (Versicherungskaufmann)
AXA wil klant winnen via interactieve praatpaal
AXA heeft haar verkoopkanalen uitgebreid met een noviteit: een interactieve praatpaal uitgerust met telefoon, scherm, camera, scanner, en videoconference. Een geïnteresseerde klant ziet een AXA-medewerker op het scherm zo gauw hij de telefoonhoorn opneemt. Rijbewijs en inschrijvingsbewijs worden gekopieerd en via de scanner verstuurd. Betaling geschiedt eveneens via de paal. Voorlopig richt AXA zich op autoverzekeringen. De eerste vier proefpalen staan bij vier garages rond Parijs. (De Verzekeringswereld)
Bijna driekwart verzekeraars nog niet klaar voor de EMU
Bijna 75% van de Europese verzekeraars hebben zich nog niet of onvoldoende geprepareerd op de komst van de Europese Monetaire Unie. Dit blijkt uit onderzoek van IBM. In 2002 zullen de maatschappijen bij de invoering van de euro klaar moeten zijn. Het onderzoek wijst uit dat de Europese verzekeraars bereid zijn $3,6 mld te investeren voor de komst van de euro. Daarbij zal 79% van de maatschappijen van de mogelijkheid gebruik maken om de huidige systemen opnieuw op te bouwen. Van hen zal 28% het oude systeem geleidelijk opheffen. Tweederde zegt externe hulp in te roepen, terwijl 9% het hele project wil outsourcen. Toch had 40% nog geen IT-service partner voor de omzetting. (Insurance Day)
Groei Duitse levenbranche stemt tot tevredenheid
Duitse levenverzekeraars verwachten voor dit jaar een hogere groei dan vorig jaar. Ze houden rekening met een stijging van 5%, nadat de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar bekend zijn geworden. Vorig jaar groeide het premie-inkomen voor pensioenen en nabestaandenpensioenen nog met 4% naar DM 102,7 mld. Nieuwe verzekeringen groeiden met 6,4% van DM 19,5 mld in 1997 naar DM 20,8 mld vorig jaar. Vooral in de hervormingsplannen van het publieke pensioenstelsel zien de verzekeraars mogelijkheden. Eind vorig jaar liepen er in totaal 85,1 miljoen levensverzekeringen, iets minder (0,1%) dan het jaar daarvoor. (GDV en Insurance Day)
Frans pensioen onder de loep
De Franse socialistische regering wil het groeiende tekort bij het staatspensioen aanpakken. Behandeling van voorstellen tot wijziging van het staatspensioen worden niet voor volgend jaar verwacht. Reeds in 1995 probeerde een rechtse regering het pensioensysteem te reorganiseren. De pogingen liepen echter stuk. Meest gevoelige onderwerpen zijn de verschillen tussen private en publieke sector en de rol van de privaat beheerde pensioenfondsen. De staatspensioenen zullen tot hetzelfde niveau moeten worden teruggebracht als de private pensioenen. Een overheidsrapport wijst uit dat na 2005 het aantal 60-plussers sterk zal stijgen. Als er geen maatregelen worden genomen, komt het totale pensioentekort uit op 490 mld Franse francs in 2020. Om dat te financieren zou een extra bijdrage van 412 mld francs van werkgevers en werknemers nodig zijn. Daarvan zou 182 mld francs opgaan aan staatspensioenen. In 2040 zou het tekort zelfs zijn gegroeid tot 800 mld francs. (Financial Times)

Reageer op dit artikel