nieuws

Borst uit op minimale speel- ruimte voor privéklinieken

Archief

Privéklinieken mogen niet de gelegenheid krijgen de krenten uit de pap te halen in de gezondheidszorg met als gevolg dat de ziekenhuizen opdraaien voor de complexe, dure zorg. Er zou alleen ruimte moeten zijn voor kleinschalige klinieken die aan strenge voorwaarden voldoen en nauw gaan samenwerken met een ziekenhuis.

Met woorden van deze strekking heeft minister Borst afgelopen week in de Eerste Kamer duidelijk gemaakt wat haar standpunt omtrent privéklinieken is. De positie van dergelijke klinieken is onlangs weer in het middelpunt van de belangstelling gekomen naar van een door Nuts afgedwongen vergoedingsregeling (zie AM nr. 7, pag. 25).
‘Kost veel meer’
Zorgverzekeraar VGZ stond afgelopen week tijdens de presentatie van de jaarcijfers ook stil bij de privéklinieken. De maatschappij is het niet eens met de her en der uitgesproken suggestie dat inschakeling van privéklinieken zonder meer positief bijdraagt aan de oplossing van wachtlijsten.
Volgens VGZ zou dat een gelegenheidsoplossing zijn die het echte probleem ontkent. “Als het COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg) gedwongen wordt tot tarifering van privéklinieken, dan ligt de weg open naar een tweede zorgstructuur, namelijk een private naast een publieke. Dit zal veel meer blijken te kosten dan het oplevert. Legalisering van privéklinieken brengt behalve kostenverhoging nog een ander ongewenst effect met zich mee: een tweedeling in de zorg”, vindt bestuursvoorzitter ir. B.F. Dessing.
Op grond van hun eigen verantwoordelijkheid voor beheersing van het ziekteverzuim zien werkgevers in de privéklinieken een mogelijkheid om kostbare wachttijden te bekorten. “Deze manier van denken en handelen is vanuit werkgeverskringen begrijpelijk maar zal niet-werkenden een andere plaats in de volgorde van behandeling geven”, zegt VGZ diplomatiek.
Eigen-bijdrageregeling
VGZ is als uitvoerder van de ziekenfondswet hoogst ongelukkig met de huidige eigen-bijdrageregeling. “De eigen-bijdrageregeling is een politiek compromis dat in zijn uitvoering ver van de praktijk staat. In het regeerakkoord was sprake van een eigen risico. Na politieke discussies heeft dit uiteindelijk geleid tot een algemene eigen-bijdrageregeling.”
Het ziet er volgens VGZ naar uit dat de door de minister verwachte besparingen als gevolg van verminderde consumptie volledig opgaan aan uitvoeringskosten, waardoor het alleen nog maar een verschuiving van collectieve lasten blijkt te zijn. “De regeling is zo ingewikkeld dat deze voor verzekerden niet meer te volgen is. Een eenvoudig alternatief zou invoering van een ‘eigen risico aan de voet’ kunnen zijn.”
Mededinging
VGZ heeft bedenkingen bij de Wet Economische Mededinging. Ook zorgverzekeraars vallen onder dit onlangs door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel met als argumentatie dat ook zorgaanbieders aan dit wettelijk regime worden onderworpen.
“Hoe sluiten de uitgangspunten van deze wet aan bij het beheersbaar houden van zorgkosten? Het één staat haaks op het ander. Om tot goede zorgkostenbeheersing, een doelstelling van dit kabinet, te komen is het juist noodzakelijk om met de diverse categorieën zorgaanbieders collectieve afspraken te maken. Als de wet zorgverzekeraars dwingt met iedere zorgaanbieder individuele afspraken te maken, ondermijnt dit de onderhandelingspositie.” Minister Wijers heeft toegezegd het toekomstig kartelbureau een aanwijzing te geven om bij de beoordeling van afspraken de sociale functie, zoals het garanderen van toegankelijkheid, betaalbaarheid en solidariteit, mee te wegen. “VGZ blijft bezorgd en wacht concrete invulling van de toezegging af”.
VGZ-topman ir. B.F. Dessing: tweedeling in de gezondheidszorg voorkomen.
VGZ: minder winst, meer verzekerden
Bij zorgverzekeraar VGZ is vorig jaar de omzet gegroeid tot / 5,47 (5,10) miljard. De winst daalde met / 19 mln tot / 56 mln. Het totaal aantal verzekerden steeg in 1996 met ruim 40.000 tot 1.625.539. Deze groei is met name te danken aan de collectieve sector. Het aantal particulier verzekerden nam toe van 435.731 naar 453.259. Uit deze markt had VGZ vorig jaar een premie-inkomen van f 724 (565) mln. Deze groei van ruim 28% is voor het overgrote deel het gevolg van de terugheveling van AWBZ-verstrekkingen naar de particuliere verzekering per 1 januari 1996. Het resultaat daalde tot f 19 (32) mln, vooral onder invloed van de premiedruk op de collectieve contracten.

Reageer op dit artikel