nieuws

Boetes en dwangsommen voor te laat indienen verslagstaten

Archief

De Verzekeringskamer (VK) wil nog dit jaar een nieuw sanctiesysteem invoeren om verzekeraars te straffen die hun verslagstaten te laat in Apeldoorn afleveren. Daarvoor zou in de wet de mogelijkheid tot het heffen van bestuurlijke boetes en dwangsommen moeten worden opgenomen.

Dat bericht de toezichthouder in zijn jongste jaarverslag. Het overzicht over 1996 is een nauwelijks onderbroken opsomming van positieve geluiden. De sterke economische ontwikkelingen en de uitstekende beleggingsresultaten hebben verzekeraars en pensioenfondsen geen windeieren gelegd. Geen enkele verzekeraar heeft vorig jaar een acuut solvabiliteitsprobleem gekend.
Bij de pensioenfondsen leidde het gunstige klimaat soms tot euforisch handelen. De VK maakt melding van vijftien ingrepen bij pensioenfondsen, wegens onverantwoord beleggingsgedrag. De oorzaak daarvoor ligt bij een gebrek aan kennis en belangstelling van fondsbestuurders over de beleggingsactiviteiten van de (externe) vermogensbeheerders.
Mede om die reden werkt de toezichthouder samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een vorm van toetsing van management en bestuur van pensioenfondsen op deskundigheid, betrouwbaarheid én belangenverstrengeling. De VK constateert steeds vaker de neiging van werkgevers om de vette pensioenpot van het ondernemingspensioenfonds te pas en te onpas wat af te romen. Zo’n bestuurderstoets bestaat al voor verzekeraars.
Verzekeraars
In het verslagjaar ontvingen zes maatschappijen een vergunning voor de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf: RoZeker, Elvia Leven, ABP Leven, Levob Uitvaart (inmiddels NVG-dochter), Olma en Universal Leven. Deze laatste maatschappij is een stille NV van Royal Nederland, die met het oog op de toekomst een vergunning heeft aangevraagd.
Het aantal in Nederland actieve levensverzekeraars is daarmee – ultimo 1996 – op 200 gekomen, waarvan 96 met een zetel in ons land en zes vanuit een bijkantoor. De overige 98 maatschappijen verrichten alleen diensten naar Nederland en staan onder toezicht van de toezichthouder in het land van herkomst (home country control).
Het aantal toegelaten schadeverzekeraars nam verder toe tot 729 (682), waarvan 266 met een zetel in ons land en 135 vanuit een bijkantoor. De VK maakt in het jaarverslag gewag van problemen met de zogenoemde vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen (VOW). Deze schadeverzekeraars zijn op grond van hun omvang en de specifieke branche vrijgesteld van enkele bepalingen, waarvan de solvabiliteitseis de belangrijkste is. Uit een VK-onderzoek blijkt dat nieuwe verzekeraars steeds vaker de route van VOW gebruiken om onder de zwaardere eisen van een vergunninghoudende verzekeraar uit te komen.
Aangezien dat in strijd is met de opzet van de regeling – ontzien van kleine, plaatselijke onderlingen – studeert de VK nu op aanpassing van de regeling. In 1995 ging het om ruim 250 van dergelijke onderlinge maatschappijen, goed voor een premie-inkomen van f 51 mln.
WTN
Naast de nieuwe opvangregeling voor levensverzekeraars heeft de vorig jaar in werking getreden Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN) veel aandacht gevraagd van de toezichthouder. De VK is druk in gesprek met de verschillende maatschappijen en kwam pas drie weken geleden met de eerste zestien vergunningverleningen. Van de zeven uitvaartverzekeraars die een WTV-vergunning hebben aangevraagd, zijn er nu twee (Levob en Dela) toegekend.
“Vijftig WTN-aanvragen zijn aangehouden, acht zitten in de pijplijn”, aldus VK-bestuurslid Piet Keizer. Het einde van die pijplijn is volgens hem binnen enkele weken in zicht. “Van die vijftig aangehouden aanvragen verwachten we dat een flink aantal niet verleend zal worden.”
“Zij mogen geen afdwingbare verzekeringsdiensten meer verrichten. De activiteiten moeten van ideële aard zijn, natura-diensten dus. Daarmee wordt een afbakening tussen uitvaartverzorgen en -verzekeren bereikt.” Daarnaast leidt de WTN tot een concentratie van uitvaartverzekeraars. “Er zullen nog wel een aantal overnames en fusies gaan volgen”, aldus Keizer.
Bij één natura-uitvaartverzekeraar heeft de VK in 1996 een stille curator aangesteld. De reden daarvoor was bestuurlijk van aard. Gewoontegetrouw houdt de toezichthouder de naam van de betreffende verzekeraar angstvallig geheim. “Ik kan alleen zeggen dat die stille curator nu nog altijd actief is”, aldus woordvoerder Cees Verhagen.
Mede door de komst van de WTN is het aantal toezichtstaken verder uitgebreid. De VK wil daarom het personeelsbestand gaan uitbreiden van 115 nu tot ongeveer 165 in het jaar 2001.
Wabb
Aan het slot van de presentatie van het jaarverslag stond bestuurslid Ton Kool nog even stil bij de kabinetsplannen tot deregulering van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). “Het ziet er sterk naar uit dat de provisiebepalingen uit de wet gaan verdwijnen en dat het intermediair met eigen adviesprijzen gaat werken, bovenop de nettopremie van de verzekeraar.”
“In principe staan wij onverschillig tegenover deze ontwikkeling, ware het niet dat de solvabiliteit van verzekeraars in het gedrang kan komen.” Kool baseerde zich daarvoor op een scenario met “een hoog waarschijnlijkheidsgehalte”. In dat scenario declareert de tussenpersoon straks minder adviesvergoeding bij de consument dan hij voorheen aan provisie van de verzekeraar kreeg.
Kool: “Vanwege die mindere inkomsten zal hij bij verzekeraars aankloppen. Die willen wel financieel bijspringen, in ruil voor meer productie. Verzekeraars gaan elkaar vervolgens beconcurreren om de gunst van het intermediair. Dat leidt tot hogere beloningen voor het intermediair en als gevolg daarvan tot hogere premies danwel kleinere marges voor verzekeraars.”
“Premieverhoging dient het belang van de consument niet. Daarbij denk ik dat dat vanwege de sterke concurrentie met banken, pensioenfondsen en direct-writers ook geen optie is. Dus worden de marges in de verzekeringspremies kleiner. Die grotere druk op de solvabiliteit zal voor een aantal maatschappijen het einde gaan betekenen.”
En omdat de maatschappij wel faillissementen van bijvoorbeeld garagehouders accepteert, maar niet van verzekeringsmaatschappijen, is de VK – die na het Vie d’Or-debacle forse kritiek heeft gekregen – tegen afschaffing van de provisieregeling in de Wabb. “Vooralsnog wel”, aldus bestuursvoorzitter Arend Vermaat, die bij het ministerie van Economische Zaken aandringt op meer inzicht in de gevolgen van de deregulering. “Ik vind dat eerst een grondige scenario-analyse nodig is.”
Het bestuur van de Verzekeringskamer: Piet Keizer (l), Arend Vermaat (m) en Ton Kool (r).

Reageer op dit artikel