nieuws

Blanco volmacht en toezichthouders

Archief

De publiciteit rond de affaire GS verzekeringen en de Belgische verzekeraar AGF/De Schelde was aanleiding voor een hoofdredactioneel commentaar in Assurantie Magazine. Uiteraard deel ik de bezorgdheid die daarin is verwoord. De opmerkingen over de toepasselijke wetgeving, de soort volmacht en de daarbij behorende instructie en de wetsuitvoering zijn wel erg kort door de bocht. Tijd voor een update!

AM vindt dat de controle door de SER bij inschrijving geen zekerheid geeft op langere termijn, stelt vast dat de Verzekeringskamer geen toezicht uitoefent op buitenlandse risicodragers en constateert vervolgens dat een buitenlandse volmacht feitelijk een blanco volmacht is. Dit zou een lacune zijn die in het licht van de Europese integratie, snel moet worden opgevuld.
Blanco volmacht
Het hoofdstuk ‘De gevolmachtigde agent’ van de Wabb is in 1995 ingrijpend gewijzigd. Sindsdien bestaan er geen varia-, brand-, transport-, of levenvolmachten meer. De verzekeraar verleent volmacht tot de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in Nederland, met als enige beperking die welke volgt uit de eigen statuten; zo u wilt, een blanco volmacht dus.
Een voorbeeld: een verzekeraar die zich statutair beperkt tot rechtsbijstand kan uitsluitend dáárvoor een volmacht verlenen. Door die verwijzing naar de statuten kunnen op basis van een volmacht van een levensverzekeraar geen schadeverzekeringen worden geaccepteerd en omgekeerd. Natuurlijk zal een verzekeraar bij de volmacht een instructie afgeven. Daardoor kan de bevoegdheid van de gevolmachtigde worden beperkt tot de acceptatie in een bepaalde branche. Vóór de wetswijziging mocht een volmacht niet verdergaand worden beperkt dan tot een volledige tak van verzekering en moest de SER de instructie ook op andere punten, zoals de te tekenen bedragen, naast de maatlat leggen van de ‘Regeling beperking volmacht’. Die bestaat niet meer. In de wet is bepaald dat beperkingen van de volmacht niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. Dit betekent dat, anders dan is gesuggereerd, verzekerden er niets mee te maken hebben of GS al dan niet tegen de volmachtinstructie in heeft gehandeld. Wel heeft de verzekeraar uiteraard de mogelijkheid van verhaal op de gevolmachtigde die zijn privaatrechtelijke instructieboekje te buiten is gegaan.
‘Single licence control’
AM merkt op dat de Verzekeringskamer geen toezicht uitoefent op buitenlandse risicodragers. Dit heeft, zonder twijfel onbedoeld, een negatieve klank. Als zou de Verzekeringskamer hier te kort schieten. Maar deze opmerking is niet meer dan het intrappen van een open deur. Na vele jaren moeizaam onderhandelen is immers – in het licht van de Europese integratie – zeer bewust gekozen voor het stelsel van home country, of single licence control. De controle op de AGF/De Schelde is derhalve toevertrouwd aan de Belgische toezichthouder.
Inschrijving bij de SER
Het toezicht op gevolmachtigden laat volgens AM te wensen over. De controle door de SER bij inschrijving zou geen zekerheid op langere termijn geven. Met verwondering, om u mijn heftigere gevoelens maar te besparen, las ik dat. Waar stoelt dit op?
Laat ik volstaan met te wijzen op de inschrijvingsvereisten die bij de herziening van de wet in 1995 zeer nadrukkelijk zijn opgenomen ter waarborging van een vakkundige uitoefening van het gevolmachtigdenbedrijf. Na inschrijving gaat de SER periodiek na of de bij de registratie verstrekte gegevens nog actueel zijn. Tot de inschrijvingsvoorwaarden behoort ook het voldoen aan normen van integriteit en moraliteit. Die normen spelen ook een rol als doorhalingsgrond in het geval de gevolmachtigde in ernstige mate in strijd zou handelen met het belang van een of meer verzekeraars, verzekeringnemers, verzekerden of gerechtigden op uitkering op grond van een polis. Bij een stroom van negatieve berichten als in deze affaire, en minder mag ook, kunt u er op rekenen dat de SER niet passief zal zijn.
mr. H.J. de Meij, hoofd Afdeling Vestigingswetten van de SER
Naschrift: Het hoofdredactioneel commentaar over het conflict AGF/Schelde contra GS Verzekeringen is ingegeven door grote bezorgdheid over een nieuwe beschadiging van het toch al broze imago van het Nederlandse verzekeringsbedrijf. Ofschoon de volmachtafgevende risicodrager AGF contractueel is gebonden aan de autoverzekerden van haar gevolmachtigd-agent GS Verzekeringen, blijkt uit deze affaire dat dit niet geldt voor aankomende autoverzekerden (dus met voorlopige dekking). Ook bestaande verzekerden zijn gedupeerd: zij moeten in het uiterste geval per contractsvervaldatum overstappen op een andere en duurdere risicodrager.
Om onder meer zulke nadelige gevolgen te kunnen voorkomen, zal het toezicht op gevolmachtigden moeten worden aangescherpt. De SER controleert een volmachtbedrijf bij inschrijving van de volmacht. Hoe dit volmachtbedrijf vervolgens in de praktijk met de volmacht omgaat, onttrekt zich volledig aan de directe waarneming van de SER. Terecht heeft De Meij – in een toelichtend telefoongesprek met AM – aangegeven dat de SER op dit punt een ‘papieren tijger’ is die in belangrijke mate afhankelijk is van signalen uit de markt. Dat verzekeraars – ten onrechte – het incorrect optreden van hun gevolmachtigden “met de mantel der liefde bedekken” bemoeilijkt ook een adequaat toezicht. In dit conflict tussen AGF en GS kan de Verzekeringskamer niets worden verweten. In het kader van home country control valt de volmachtafgevende buitenlandse verzekeraar onder toezicht van de eigen toezichthouder. In de dagelijkse praktijk blijkt evenwel dat deze buitenlandse toezichthouder onvoldoende controle kan uitoefenen op activiteiten van verzekeraars die over de landsgrenzen werken, zeker niet als deze activiteiten via een gevolmachtigde in een ander land worden uitgeoefend. Het slepende conflict AFG/GS heeft dat ruimschoots aangetoond.
Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel