nieuws

‘Bij twijfel provisie- maximering handhaven’

Archief

Verzekeraars en assurantie-adviseurs, samenwerkend in de Commissie van Uitvoering Privaatrechtelijk Overleg (Cupo) hebben afgelopen week voor de Commissie Economische Mededinging (CEM) gepleit voor het in stand houden van de provisiemaximeringsregeling. De CEM zal over twee maanden een advies uitbrengen aan de minister van economische zaken.

Tijdens de hoorzitting heeft de Cupo gewezen op de zekerheid van het huidige functioneren van de markt, waar niemand – ook de minister van EZ niet – iets op aan te merken heeft. Die zekerheid moet volgens Cupo-voorzitter J.G. van der Werf (Aegon) zwaarder wegen dan de twijfel over het functioneren van de markt na afschaffing van de provisiemaximering.
Van der Werf wijst in een toelichting na de (besloten) hoorzitting op het feit dat ook EZ niet zeker weet wat er na afschaffing van de provisiemaximering zal gebeuren. “In de adviesaanvraag aan de CEM komt hier en daar duidelijk naar voren, dat de minister zelf ook twijfels heeft over de gevolgen van de afschaffing van de maximering. Hij zegt in feite: ‘bij twijfel inhalen’. Wij zijn van mening dat zoiets buitengewoon onverstandig is”, aldus Van der Werf.
Het toekomstbeeld dat de Cupo schetst bij afschaffing van de provisiemaximering, is weinig rooskleurig. Enerzijds bestaat de mogelijkheid dat de premies zullen stijgen. Van der Werf noemt dit echter, gezien de concurrentie met andere distributiekanalen, niet erg aannemelijk. Volgens de Cupo is het veel aannemelijker dat de provisies zullen stijgen, terwijl de premies gelijk blijven. Voor verzekeraars zou dat een druk op de solvabiliteit betekenen (De Cupo wordt in deze verwachting gesteund door de Verzekeringskamer, die de CEM op eigen inititatief een brief stuurde, waarin zij wijst op de mogelijk negatieve gevolgen voor de solvabiliteit). Anderzijds zouden verzekeraars gedwongen kunnen zijn de krappere marges te vertalen in aangescherpte acceptatienormen, waardoor de verzekerbaarheid onder druk komt te staan. Daarnaast zou verhoging van de provisie de onafhankelijkheid van assurantie-tussenpersonen kunnen aantasten.
De procedure
De CEM, een onafhankelijk adviesorgaan, brengt over twee maanden advies uit aan de minister van EZ over het ontheffingsverzoek van de Cupo inzake de provisiemaximering. De minister heeft overigens al laten weten van plan te zijn de ontheffing niet te verlenen. De kans dat de ontheffing verleend wordt, is dan ook zeer klein. Ter indicatie: van de dertig verzoeken om ontheffing die door verschillende Nederlandse organisaties zijn ingediend, is er pas één verleend (die van Fleurop-bloemisten), de rest is afgewezen.
Voordat hij een definitieve beslissing neemt, zal de minister eerst nog met de Cupo overleg plegen. Vervolgens heeft de Cupo de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De opheffing van de provisiemaximering zou daarmee nog zo’n anderhalf jaar uitgesteld kunnen worden.

Reageer op dit artikel