nieuws

Bij ‘nieuwe’ AXA verslechterde resultaten in schade en zorg

Archief

Verslechterde resultaten in schade en zorg kenmerken het eerste jaarverslag van AXA Verzekeringen. Omzet en winst bleven ongeveer gelijk.

AXA Verzekeringen, dat vorig jaar ontstond uit een fusie tussen AXA en UAP-Nieuw-Rotterdam, omvat een schade-, een zorg- en een levenmaatschappij (de juridische fusie tussen de twee levenbedrijven vindt medio dit jaar plaats). Bij de schadeverzekeraar zakte het resultaat voor belastingen van f 13,5 mln naar -f 46,4 mln en bij de zorgverzekeraar van -f 8,8 mln naar -f 10,3 mln. Bij het levenbedrijf steeg dit resultaat van f 169,5 mln naar f 216,7 mln. De slechtere resultaten zijn mede veroorzaakt door f 38,7 mln kosten voor fusie en reorganisatie en een voorziening voor het millenniumvangnet van f 65 mln.
Leven
Het premie-inkomen in Leven bedroeg f 1.549 (1.571) mln. Hiervan had f 875,7 (810,6) mln betrekking op beleggingsverzekeringen. Het aantal rekeninghouders op de AXA Beleggingsrekening groeide vorig jaar, aldus het jaarverslag “onstuimig”. De belangstelling voor unit-linkedproducten en universal-lifeproducten bleef toenemen.
“Onze levensverzekeraar bleef overigens niet geheel onberoerd door de lage rentestand”, aldus het jaarverslag. “De bewuste politiek om winstgevendheid een hogere prioriteit toe te kennen dan omzet, was er de oorzaak van dat minder expiratiekapitalen werden omgezet in direct ingaande lijfrenten. Polisuitkeringen vloeiden hierdoor in de vorm van koopsommen naar verzekeraars die op dit punt minder stringente opvattingen hanteren.”
AXA bekent dat de service in de vestigingen Den Haag en Utrecht vorig jaar tekort schoot. Er zijn maatregelen genomen. Nieuwe aanvragen en eenvoudige mutaties worden nu vlot verwerkt. Bij de collectieve verzekeringen en moeilijke mutaties acht AXA zich “op de goede weg”.
Schade
Het premie-inkomen in aansprakelijkheidsverzekeringen daalde met f 2,3 mln tot f 64,6 mln. Volgens het jaarverslag heeft de daling te maken met de introductie van nieuwe bedrijfsverzekeringen op het claims-made-principe en met de uitsluiting op nieuwe bedrijfspolissen van millenniumschade.
“De eerder ingezette prijzenslag voor brandverzekeringen in de bedrijvensector heeft bedenkelijke vormen aangenomen”, aldus het jaarverslag. “Dit geldt in het bijzonder voor wat betreft de co-assurantiemarkt. Naast het premieniveau bleek in de laatste maanden van het verslagjaar bovendien het millenniumprobleem een rol te spelen als concurrentiefactor. Beslissend was niet alleen of al dan niet uitsluitings- c.q. zorgclausules in de polis werden opgenomen, respectievelijk dat een vangnetconstructie van toepassing werd verklaard. De daarmee gepaard gaande opzeggingen werden bovendien aangegrepen om alsnog premieverlagingen door te voeren.”
In de motorijtuigbranche handhaaft AXA het voorzichtige acceptatiebeleid. Er worden rendementsverbeterende maatregelen genomen.
Zorg
In de zorgsector bedroeg het premie-inkomen van f 444,0 mln. Hiervan had f 380,0 mln betrekking op ziektekostenverzekeringen. Dit was minder dan in 1997. AXA verloor namelijk enkele grote contracten. Het technisch resultaat in ziektekosten kwam uit op / 18 mln negatief.
In inkomensverzekeringen bedroeg het premie-inkomen / 64 mln. Zowel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als ziekteverzuimcontracten waren verliesgevend. Het technisch resultaat uit inkomensverzekeringen was f 6,7 mln negatief. AXA (in f mln) 1998 1997 groepsomzet 3.742,9 3.729,8 totale bruto premie 2.624,5 2.703,1 technisch resultaat 17,9 111,4 netto groepswinst 114,3 115,0 eigen vermogen 1.262,5 1.225,5 technische voorzieningen 14.965,0 13.873,0 Levensverzekering brutopremie 1.548,9 1.571,2 w.v. individueel 1.468,4 1.444,4 collectief 80,5 126,9 technisch resultaat 142,9 123,4 brutopremie Schade 1.075,6 1.131,8 w.v. WA-motorrijtuigen 109,3 109,5 motorrijtuigen 99,2 97,2 transport 95,1 95,7 brand 195,0 207,7 aansprakelijkheid 64,6 66,8 overige varia 68,4 63,3 zorgverzekering 444,0 491,5 technisch resultaat Schade -125,0 -12,0 w.v. (WA-)motorrijtuigen 1,2 -10,9 motorrijtuigen -6,3 16,6 transport -11,4 -5,3 brand -0,4 -1,9 aansprakelijkheid 5,5 4,9 overige varia -23,8 -0,4 zorgverzekering -24,8 -15,0 medewerkers 1.283 1.280

Reageer op dit artikel