nieuws

Bezwaar tegen voorgenomen structuurwijziging Zwitserleven

Archief

Verzekeringnemer A. Hoogland heeft bij de Verzekeringskamer een bezwaarschrift ingediend tegen de voorgenomen structuurwijziging van de Zwitserse verzekeraar Rentenanstalt Swiss Life – en automatisch ook van zijn bijkantoor Zwitserleven – van onderlinge naar NV. Hoogland vreest als Nederlandse polishouder de dupe te worden van deze structuurwijziging.

Hoogland, tot zijn pensionering lid van de Raad van Bestuur van Pensioenfonds KLM, heeft er inmiddels een klein jaar opzitten aan uitvoerige correspondentie met Amsterdam, Zürich en Apeldoorn. Nu worstelt hij zich door de statuten – in diverse talen – en andere relevante stukken. “Gerustgesteld ben ik door dat alles geenszins.” De omzetting moet in de loop van dit jaar van kracht worden.
In september 1995 maakte Rentenanstalt/Swiss Life vanuit Zürich bekend dat zij de rechtsvorm van onderlinge wil verlaten en met het oog op toekomstige expansie een naamloze vennootschap wil worden. Swiss Life is gevestigd in negen Europese landen, waarvan in vier landen middels een bijkantoor: Nederland, België, Frankrijk en Duitsland.
Zwitserse polishouders hebben straks, als zijnde statutair lid van de Rentenanstalt, recht op aandelen van de nieuwe NV en daarmee op stemrecht. Een voorkeursbehandeling bij het verkrijgen van aandelen (en stemrecht) is niet voorbehouden aan de buitenlandse verzekeringnemers. Zij zijn namelijk geen lid van de Zwitserse Rentenanstalt.
Bezwaren
Tegen de voorgenomen omvorming van onderlinge tot NV heeft Hoogland, die diverse polissen heeft lopen bij Zwitserleven, grote bezwaren. “Omdat Zwitserleven een onderlinge was, heb ik voor Zwitserleven als verzekeraar gekozen. Het belangrijkste argument voor die keuze dreigt nu weg te vallen.” Hoogland vindt dat hij in het verleden is misleid, omdat Zwitserleven jarenlang de onderlinge-status, met alle positieve kenmerken die daarbij horen, heeft benadrukt.
Zo staat in een Zwitserleven-folder uit 1981 te lezen: “Reeds bij de oprichting van de maatschappij in 1857 stond als principieel doel voor ogen levensverzekering te bieden, niet op grond van commerciële overwegingen maar in sociale zin, terwille van de verzekerden zelf: verzekering tegen kostprijs. Deze overweging was bepalend voor de keuze van de rechtsvorm: een maatschappij op onderlinge grondslag, met als enige winstgerechtigden: de verzekerden. (…) met het statutair vastgelegde beding, dat alle overschotten uit alle winstbronnen van het bedrijf ten goede komen aan de verzekerden.”
Misleiding, vindt de polishouder. Daarbij komt volgens hem in geen enkele Zwitserleven-uiting naar voren dat er verschil bestaat tussen Zwitserse en Nederlandse polishouders. Hoogland: “Zwitserleven gaat met andere woorden spelregels hanteren, die ze nooit eerder heeft bekendgemaakt.”
Miljoenenroof
Erger dan het gevoel te zijn misleid vindt Hoogland de vrees om straks te worden benadeeld. “De reserves (exclusief de voorzieningen verzekeringsverplichtingen) van Rentenanstalt Swiss Life – en van Zwitserleven – worden straks eigendom van de NV. De aandeelhouders, de stemgerechtigden dus, kunnen die reserves gaan toevoegen aan de winst en als dividend laten uitkeren. Hierdoor zou een miljoenenroof plaatsvinden ten opzichte van de niet-Zwitserse polishouders, die geen aandeelhouder kunnen worden.”
“Daarnaast dreigt het gevaar dat eventuele Zwitserse verliezen worden gecompenseerd met buitenlandse resultaten, en dat Zwitserse kosten worden doorberekend naar de buitenlandse vestigingen. Dit alles met als doel de (Zwitserse) winst, die ten goede komt aan de aandeelhouders, zo hoog mogelijk te maken. De winstuitkering aan de niet-Zwitserse polishouders zullen dan weinig meer voorstellen.”
Als bovenstaand scenario werkelijkheid wordt, dan betekent dat volgens Hoogland dat de verzwegen spelregels in het voordeel gaan werken van een speciale groep polishouders. “Discriminatie, met zowel juridische als economische gevolgen.”
Garanties
In zijn correspondentie met Zwitserleven Amsterdam, Swiss Life Zürich en de Verzekeringskamer vraagt Hoogland om garanties dat het door hem geschetste scenario louter gebaseerd is op doemdenken. Garanties dat aan zijn rechten niet wordt getornd. Die krijgt hij vooralsnog niet.
Volgens algemeen directeur J. Rus van Zwitserleven betreft de voorgenomen omzetting van onderlinge naar NV het moederbedrijf in Zwitserland. Over de rechtsvorm van Zwitserleven stelt hij in een brief aan Hoogland: “De mogelijkheid van wijziging blijft in principe bestaan.” De toekomstige rechtsvorm van Zwitserleven is voor Rus dus nog onduidelijk. Vreemd, want volgens de Verzekeringskamer is Zwitserleven als bijkantoor geen zelfstandige juridische entiteit en dus zal het altijd dezelfde rechtsvorm aannemen als het moederbedrijf in Zürich.
Opvallender nog is de toevoeging van Rus dat “een eventuele structuurwijziging niet per definitie een nadelige situatie hoeft te betekenen.” Hoogland: “Een wijziging hoeft dus niet altíjd tot nadeel te leiden. Nou, als ik nog niet ongerust was, dan word ik het wel van zo’n formulering.” Swiss Life antwoordt slechts dat de conversie naar NV in het belang is van alle verzekerden.
Statuten
Volgens Hoogland moeten, bij een eventuele rechtsvormwijziging, de Nederlandse polishouders op gelijke wijze worden behandeld als de Zwitserse. Volgens de statuten zijn alleen de Zwitserse polishouders lid van de Rentenanstalt, maar is een voorkeursbehandeling bij het verkrijgen van aandelen hiermee niet gerechtvaardigd.
Volgens zowel de Nederlandse als Zwitserse statuten heeft een lid van de maatschappij jegens haar geen andere op geld waardeerbare rechten dan die welke uit zijn verzekering voortvloeien. In de Zwitserse statuten – van november 1995 – staat echter dat leden (en houders van participatiebewijzen) bij de omzetting converteerbare obligaties krijgen aangeboden, waarmee aandelen tegen betaling van vijftig Zwitserse franken kunnen worden verkregen. In de Nederlandse statuten – van november 1987 – is dit artikel niet opgenomen.
Volgens Hoogland zijn de artikelen uit de Zwitserse statuten met elkaar in tegenspraak. “Bij de omzetting verwerven de leden namelijk wel op geld waardeerbare rechten, die niet uit hun polis voortvloeien. Converteerbare obligaties hebben namelijk een marktwaarde. Swiss Life stelt in een brief alleen dat ik terecht aan dat artikel refereer. Maar ze gaan daar vervolgens niet op in.”
Belangenvereniging
Hoogland is momenteel in afwachting van een tweede brief uit Zürich. Bij de Verzekeringskamer, die geen aanleiding ziet tot het nemen van maatregelen, heeft hij bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen structuurwijziging van Zwitserleven. De toezichthouder heeft dat bezwaarschrift in behandeling genomen. “Wij zullen, na ontvangst van een eventuele statutenwijziging van Zwitserleven, de nieuwe statuten toetsen aan de eisen van Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993.”
Belangrijk wordt de binnenkort te houden ledenvergadering, waar de Zwitserse polishouders zich gaan uitspreken over het plan van Swiss Life. De omvorming tot NV gaat niet door, als meer dan eenderde van de leden tegenstemt. Hoogland heeft daar nog goede hoop op. “Zwitsers stemmen wel vaker plannen van hogerhand weg.”
Mocht dat niet gebeuren, dan moet Hoogland zich beraden op verdere stappen. “Ik moet dan op zoek naar medestanders. Wellicht richt ik een Stichting Polishouders Zwitserleven op. Maar dat wordt een hele klus, die veel geld en energie zal vragen. Dat heb ik van de Stichting Vie d’Or wel begrepen.”
A. Hoogland:”Misleiding en discriminatie”.

Reageer op dit artikel