nieuws

Bewindslieden vinden publicatie van alle fiscale arresten overdreven

Archief

Minister Kosto (justitie) en staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) zien geen aanleiding om te bevorderen dat àlle rechterlijke uitspraken inzake belastingen zo spoedig mogelijk na toezending aan de procespartijen worden vrijgegeven voor publikatie.

Dat heeft Kosto mede namens Van Amelsvoort desgevraagd geantwoord aan de Tweede Kamerleden Vermeend (PvdA), Ybema (D66) en Van Rey (VVD).
Rechterlijke uitspraken, waaronder die inzake belastingen, worden gedaan door de onafhankelijke rechterlijke macht. Het behoort tot de taak van de voorzitter van de belastingkamer om desgevraagd te beoordelen of ook aan hen die geen partij zijn geweest in het geding, een afschrift van de uitspraak mag worden verstrekt, aldus de minister.
Geen behoefte
Door op stapel staande maatregelen zullen in de toekomst meer uitspraken van de gerechtshoven sneller ter beschikking worden gesteld, verwacht de bewindsman, maar ook dan zal evenwel geen sprake zijn van vrijgeven van àlle uitspraken inzake belastingen. Volgens hem bestaat aan publikatie van alle uitspraken ook geen behoefte omdat uitspraken met een beleidsmatige en/of wetenschappelijke waarde in ruime mate publiciteit krijgen in de vakpers en in het voor iedereen toegankelijke Infobulletin van de Belastingdienst zelf. “Vrijgave van àlle uitspraken, ongeacht hun wetenschappelijk dan wel beleidsmatig belang, zou, vanwege de daaraan noodzakelijkerwijs verbonden anonimiseringswerkzaamheden, naar verhouding tot het ermee gediende belang, leiden tot een onevenredig beslag op menskracht en financiële middelen.
Voordeel
Volgens de minister speelt bij de selectie van de in het Infobulletin op te nemen samenvattingen van rechterlijke uitspraken geen rol of de uitspraak in het voordeel is uitgevallen van de Belastingdienst dan wel van de belanghebbende.
Is de staatssecretaris bereid de Tweede Kamer voortaan te informeren over arresten van de Hoge Raad inzake belastingen?, luidde een andere vraag.
Alle voor de praktijk of de rechtsontwikkeling van belang zijnde arresten van de Hoge Raad inzake belastingen worden opgenomen in het Infobulletin en dit wordt in ruime mate toegezonden aan de Tweede Kamer, aldus de bewindsman.
Desgewenst is de staatssecretaris bereid aanvullende informatie te verstrekken inzake de overige arresten. Gezien het geringe belang van die overige arresten zou hij in dat geval willen volstaan met het periodiek toezenden van een lijst waarop vermeld zijn de arresten die door de Hoge Raad op een bepaalde dag gewezen zijn, aldus Kosto.

Reageer op dit artikel