nieuws

Beursmakelaars NVA tegen claims-made in àlle avb’s

Archief

De Sectie Makelaars ter Beurze van het NVA uit in het jaarverslag over 1995 haar twijfels over de noodzaak tot invoering van een systeem van claims-made voor de totale branche aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Bij claims-made gaat het om een systeem waarbij de dekking is gelimiteerd tot schades die zich openbaren tijdens de looptijd van de verzekering.
De beursmakelaars-sectie van de NVA benadrukt dat ze niet tegen de toepassing van claims-made is in sectoren waar longtail- en sluimerende risico’s duidelijk worden onderkend (chemie, farmacie). Een standaard-invoering zal ze echter niet steunen, onder meer om te voorkomen dat Nederland als enige in Europa het claims-madedekkingssysteem gaat hanteren. Daarom pleit de sectie voor “een meer toegespitste acceptatieprocedure met daaropvolgende maatoplossing”. Ze prefereert een oplossing in de premiesfeer boven een beperking van de dekking.
De sectie neemt daarmee stelling tegen de conclusies die het Verbond van Verzekeraars eind vorig jaar in het project Herbezinning Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven naar buiten bracht. Het Verbond adviseerde om de dekkingssystematiek van de avb van een loss-occurrencesysteem om te zetten in een claims-madesysteem. Het loss occurrence-systeem dekt de schades die zijn ontstaan binnen de looptijd van de verzekering. De NVA-sectie is overigens nog in discussie met het Verbond van Verzekeraars over het dekkingssysteem claims-made.
Milieuschade
De makelaars reageren gematigd positief op het in het leven roepen van een afzonderlijke, geïntegreerde milieuschadeverzekering, die in de plaats komt van de bestaande versnipperde dekkingen.
De sectie steunt het advies van het Verbond om behandeling en betaling van asbestschaden te laten uitvoeren door de manifestatieverzekeraar, maar wijst erop dat toepassing van dit advies invloed kan hebben op het acceptatiebeleid van verzekeraars in de toekomst.

Reageer op dit artikel