nieuws

Betere resultaten bij VGZ

Archief

Betere resultaten bij VGZ

Zorgverzekeraar VGZ – sinds begin dit jaar de grootste zorgverzekeraar in ons land – is vorig jaar in de particuliere en in de ziekenfondssector uit de rode cijfers gekomen. Ook de technische resultaten verbeterden.
Het particuliere en aanvullende bedrijf van VGZ had vorig jaar een brutopremie-inkomen van # 840,1 (646,1) mln. Het totaal aan verdiende premies eigen rekening en bijdragen voor pooling (van standaardpakketpolissen) bedroeg # 962,4(736,0) mln.
Met schades eigen rekening was een bedrag gemoeid van # 910,8 (716,2) mln. De totale bedrijfskosten – waarvan # 15,0 (13,1) mln voor acquisitiekosten – bedroegen # 81,5 (63,6) mln.
Inclusief een toegerekende opbrengst uit beleggingen van # 7,9 (7,4) mln, kwam het verzekeringstechnisch resultaat uit op # -23,6 (-37,3) mln. Uit overige beleggingen en deelnemingen was er een opbrengst, minus betreffende lasten, van # 34,0 (38,7) mln. Het nettoresultaat steeg van # -0,7 mln naar # 1,9 mln.
Het eigen vermogen van het particuliere bedrijf steeg van # 302,4 mln naar # 369,3 mln.
Ziekenfonds
Het ziekenfonds had vorig jaar een omzet van # 2,13 (1,98) mld. Hiervan had # 382,8 (184,4) mln betrekking op nominale premies. Met schades was # 2,04 (1,95) mld gemoeid en met bedrijfskosten # 86,7 (80,8) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat steeg van # -42,0 mln naar # 4,8 mln. Het nettoresultaat steeg van # -44,0 mln naar # 9,3 mln. Het eigen vermogen van het ziekenfonds steeg van # 115,9 mln naar # 132,2 mln.
Grootste verzekeraar
VGZ had eind vorig jaar 2,07 (1,95) miljoen verzekerden. Het aantal ziekenfondsverzekerden steeg met 4.300 naar 1,29 miljoen en het aantal particulier verzekerden met 117.000 naar 777.413.
Begin dit jaar is VGZ gefuseerd met ambtenarenverzekeraar IZA. Eind maart had VGZ 2.142.276 verzekerden en IZA 749.017 verzekerden. Dit is inclusief een dubbeltelling van bepaalde IZA-verzekerden die een aanvullende verzekering hebben bij VGZ. Exclusief deze dubbeltelling heeft het concern 2.803.418 verzekerden. Hiermee is VGZ nu Achmea voorbijgestreefd die jarenlang de grootste zorgverzekeraar in ons land was. Achmea had eind maart 2.666.487 verzekerden, van wie 1.026.275 particulier verzekerd en 1.640.212 ziekenfondsverzekerd.
VGZ is verder uitvoerder voor de ziektekostenverzekering van anderen. Het gaat hierbij om in totaal 87.842 verzekerden op de ziektekostenregeling voor asielzoekers (60.000 verzekerden) en de regeling voor gedetineerden/pupillen en tbs’ers van het ministerie van Justitie (17.000 verzekerden).
Concern
De VGZ-groep had vorig jaar een totaal aan premies en bijdragen van # 3,09 (2,72) mld. Aan schades werd # 2,95 (2,66) mld uitgekeerd. De bedrijfskosten bedroegen # 168,2 (144,5) mld. Het verzekeringstechnisch resultaat steeg – inclusief # 15,5 (7,4) mln aan toegerekende opbrengsten uit beleggingen – van # -79,3 mln naar # 18,8 mln. De overige opbrengsten uit beleggingen, minus kosten, stegen van # 37,1 mln naar # 46,7 mln. Er waren geen overige baten (2002: # 5,7 mln). Het nettoresultaat steeg van # -44,5 mln naar # 11,2 mln. Het groepsvermogen van VGZ steeg van # 531,6 mln naar # 586,1 mln.
Visie topman Dessing op basisverzekering
“Bij de toekomstige basisverzekering moet er een koppeling komen tussen basispakket en aanvullende pakketten.” Dit zei topman Boudewijn Dessing bij de presentatie van de jaarcijfers van VGZ. “Het is niet de bedoeling dat de verzekerde bij twee verzekeraars is verzekerd.”
Dessing is er voorstander van dat de basisverzekering een naturaverzekering wordt. “Verzekeraars kunnen uitsluitend in een naturastelsel hun wettelijke zorgplicht waarmaken, en hun inkoopkracht namens de verzekerden laten gelden.” Hij stelde aan de orde, dat bij de start van het nieuwe stelsel de particuliere verzekeraars “een beter financieel vertrekpunt” hebben. “De ziekenfondsen hebben immers nog geen decennium de wettelijke mogelijkheid om reserves op te bouwen. Onduidelijk is nog hoe de overheid zal omgaan met de historisch bereikte vermogensposities. Enerzijds heeft de wetgever te maken met juridische eigendomsposities, anderzijds met het totstandbrengen van een gelijke startpositie voor alle zorgverzekeraars.”
VGZ kan zich vinden in de invoering van eigen risico’s en een no-claimkorting. “Het heeft mijn voorkeur dat dit gecombineerd wordt met de invoering van eigen bijdragen voor bijvoorbeeld huisarts en fysiotherapeut. Hierdoor ontstaat interactie tussen verzekerde en zorgaanbieder over nut en noodzaak van concrete consumptie van zorg.”

Reageer op dit artikel