nieuws

Beroepscommissie: knie-operatie in Antwerpen niet verdedigbaar

Archief

Een vrouw had in april 1996 een noodzakelijke knie-operatie laten uitvoeren in Antwerpen in plaats van in een Nederlandse kliniek. De verzekeraar weigerde de kosten (f 20.000) te vergoeden. De vrouw, verzekerd op basis van een standaardpakketpolis, diende een klacht in bij de Beroepscommissie WTZ (Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen).

De vrouw was het niet eens met de afwijzing, omdat er in Nederland anno 1996 een wachttijd van vier tot vijf maanden zou hebben gegolden. Ook betoogde zij, dat in ons land een positief resultaat niet kon worden gegarandeerd.
De Beroepscommissie besloot een aantal vragen voor te leggen aan een onafhankelijk medisch deskundige. Vraag 1: Bestond er een medische noodzaak in de zin van de polisvoorwaarden voor de door eiseres te Antwerpen (België) ondergane behandeling? Antwoord van de deskundige: “Ja; feitelijk reeds sinds 1992.” Vraag 2: Had de betreffende ingreep ook in Nederland kunnen worden uitgevoerd? Antwoord: “Ja; in alle door mij bevraagde ziekenhuizen werd deze operatieve behandeling in het voorjaar van 1996 met regelmaat verricht.” Vraag 3: Mocht eiseres er, op grond van de haar van medische zijde gedane mededelingen, vanuit gaan dat de mogelijkheid hiertoe in Nederland niet bestond? Antwoord: “Neen, reeds in 1992 werd aan mevrouw door de behandelend orthopedisch chirurg de mogelijkheid tot (dezelfde) operatieve behandeling genoemd, waarbij de beslissing daartoe in handen werd gegeven van patiënte zelf in overleg met haar huisarts.” Vraag 4: In hoeverre was, gegeven de door de Belgische behandelaar gestelde urgentie, een spoediger behandeling noodzakelijk dan op dat moment in Nederland mogelijk was? Antwoord: “Niet; het eerste röntgenonderzoek in België vond plaats op 12 maart 1996, waarna operatieve behandeling geschiedde op 15 april 1996. Een zodanig spoedige behandeling was ook mogelijk geweest in Breda (De Baronie, Ignatius), Tilburg (St.Elisabeth), Dordrecht (Drechtsteden, locatie Refaja).”
Niet weersproken
Volgens de Beroepscommissie heeft eiseres de conclusies van de onafhankelijk deskundige niet weersproken. Wel heeft zij na kennisneming van de uitkomsten – in diverse brieven – aangegeven, dat zij na jarenlang pijn te hebben geleden, begin 1996 geen andere mogelijkheid zag dan zich tot de kliniek in Antwerpen te wenden.
De vrouw betoogt ook nog, dat zij in haar leven reeds meer dan f 100.000 heeft betaald voor de ziektekostenverzekering. Voorts zegt zij te hebben vernomen dat zij volgens de Europese Commissie recht zou hebben op behandeling in België.
Procedures
De Beroepscommissie neemt de bevindingen van de medisch deskundige over en stelt dat de verzekeraar niet gehouden is de kosten van de behandeling te vergoeden.
Met betrekking tot hetgeen eiseres heeft aangevoerd over het standpunt van de Europese Commissie, merkt de Beroepscommissie op dat eiseres kennelijk doelt op recente publicaties in de pers over twee nog lopende procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Deze zaken (nrs. C-120/95) en C-158.96) hebben overigens betrekking op de wettelijke stelsels van ziektekostenverzekering (zoals in Nederland de verzekering ingevolge de Ziekenfondswet), en niet op de particuliere verzekering tegen ziektekosten op basis van de standaardpakketpolis. De Beroepscommissie stelt de vrouw in het ongelijk. (Beroepscommissie WTZ, nummer 9801)

Reageer op dit artikel