nieuws

Bepaling resultaat volmachten blijft onderwerp van discussie

Archief

Combined ratio

Bij motorrijtuigenverzekeringen boeken de volmachten volgens berekeningen van het CVS een bruto combined ratio (schade en kosten gedeeld door premie-inkomsten) van 105, terwijl de eigen tekening van verzekeraars (inclusief direct-writers) uitkomt op 96.
In Brand komt hetzelfde verhoudingsgetal bij volmachtkantoren uit net onder de 90, terwijl deze bij de eigen tekening minder dan 75 bedraagt.
Het CVS wijt de slechtere resultaten in de volmacht aan hogere bedrijfskosten en noemt daarbij vooral de hogere provisie die verzekeraars betalen aan volmachten. Vergeleken met 2003 verbetert de volmachttekening volgens het CVS de resultaten in Motorrijtuigen met circa drie punten en in Brand met bijna vijftien punten.
 
Verkeerd beeld
Over de kostentoerekening verschillen NVGA en het Verbond al enige tijd van mening. De NVGA, die de hogere schadelast niet ter discussie stelt, vindt dat de CVS-cijfers een verkeerd beeld geven. Een van de twee hoofdbezwaren tegen het onderzoek is dat de combined ratio van de volmachttekening wordt vergeleken met de eigen tekening van de verzekeraars. "Die omvat alle posten van verzekeraars die niet via het volmachtkanaal zijn gesloten, dus posten gesloten via het gewone intermediair, maar ook via de beurs, loondienstagenten en direct-writing. Wij achten slechts een vergelijking met posten die via het intermediair bij de volmachtgevende verzekeraars zijn gesloten zuiver en eerlijk."
Daarnaast werpt de NVGA tegen dat het CVS in de bepaling van de combined ratio ook de interne bedrijfskosten meeneemt die verzekeraars toerekenen aan hun volmachtkanaal. "Daarop hebben de gevolmachtigden geen enkele invloed. Wij zijn van oordeel dat noch de gevolgen van een arbitraire kostentoerekening, noch de bovenmatige kosten van interne bedrijfsvoering door de verzekeraars voor rekening van de gevolmachtigden mogen komen."
 
Tevreden
De NVGA zegt tevreden te zijn met de schadecijfers, hoewel die ten opzichte van de eigen tekening van verzekeraars niet zijn verbeterd. "De schaderatio's zijn flink verbeterd en in lijn met die van de verzekeraars zelf."
Voorzitter Bas de Voogd legt zich erbij neer dat het Verbond steeds het schaderesultaat van direct-writers in de vergelijking blijft betrekken. "Wij hebben met het Verbond uitvoerig gesproken over de schadepercentages; die zijn de afgelopen drie jaar sterk verbeterd. Maar over de manier waarop kosten worden toegerekend, verschillen wij van mening."
Om een zuiverder beeld te krijgen van de prestaties van volmachtkantoren, gaat de NVGA dit najaar bij alle 171 leden de bedrijfsresultaten opvragen. In samenwerking met de VU zullen daaruit vervolgens conclusies worden getrokken over de resultaten van de volmachtkantoren. Die cijfers worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel