nieuws

Bedrijfstakpensioenfondsen bieden overleg aan over dispensatiebeleid

Archief

Bedrijfstakpensioenfondsen bieden overleg aan over dispensatiebeleid

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen heeft de meest betrokken partijen overleg aangeboden over het dispensatiebeleid van deze verplichtgestelde fondsen. Het overleg moet vóór het einde van dit jaar afgerond zijn, aldus voorzitter J. de Groot in de jaarvergadering vorige week.
De vereniging heeft naar aanleiding van kritiek een onderzoek laten doen naar het dispensatiebeleid. De besturen zouden verzoeken van werkgevers om dispensatie van de deelnemingsverplichting praktisch nooit inwilligen.
De voorlopige resultaten wijzen niet uit dat het dispensatiebeleid star genoemd kan worden, aldus de vereniging. “Desondanks is ons gebleken, dat er in de ondernemingen wensen terzake leven, die met dit beleid te maken hebben”.
Het rapport van het onderzoek is niet gepubliceerd.
Marktwerking
De vereniging heeft per brief geantwoord op de vraag van staatssecretaris R. Linschoten van sociale zaken en werkgelegenheid en minister drs G. Zalm van financiën, hoe de marktwerking in de pensioensector kan worden verbeterd. De slotconclusie in de brief van de vereniging luidt: De verplichte deelneming van werkgevers aan bedrijfstakpensioenfondsen is een adaequaat middel om te komen tot optimale pensioenuitkomsten. Deze verplichting past dus goed bij de doelstelling van de marktwerking in de pensioensector en dient de belangen van werkgevers en werknemers. Meer marktwerking zal niet leiden tot verlaging van kosten, maar eerder tot een verhoging.
Eerder hebben al het Verbond van Verzekeraars en de Stichting OPF (ondernemingspensioenfondsen) die vraag beantwoord.
De deelnemers zijn tevreden met de pensioenregelingen van bedrijfstakken en de verplichtstelling wordt niet ervaren als een maatregel die van bovenaf is opgelegd maar als een regeling die tot stand is gekomen op uitdrukkelijk verzoek van organisaties van werkgevers en werknemers, stelt de vereniging.
Kosten
De omvang van de netto pensioenpremie is in het algemeen gesproken niet afhankelijk van het feit of de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds of door een verzekeringmaatschappij, schrijft de vereniging. “De marktwerking heeft met name betrekking op de hoogte van de administratiekosten”. Een interne studie toont volgens de vereniging aan, dat in 1991 en 1992 de administratiekosten van bedrijfstakpensioenfondsen 8,6% resp. 8,3% bedroegen van het premie-inkomen. De kosten van de regelingen die zijn ondergebracht bij verzekeringmaatschappijen, liggen gemiddeld tussen de 10% (voor grotere contracten) en 15%, aldus de vereniging. “In die kosten van verzekeraars zijn bijvoorbeeld inbegrepen provisie en acquisitiekosten, die pensioenfondsen niet behoeven te maken”.
“In het algemeen kan worden gesteld”, aldus de organisatie, “dat de schaalgrootte die een verplichtgestelde pensioenregeling met zich brengt, een efficiënte en daardoor goedkope uitvoering mogelijk maakt. Vergroting van de marktwerking in de zin, dat individuele werkgevers vrij moeten zijn in hun keuze voor het uitvoeringsorgaan van de – inhoudelijk verplichtgestelde – bedrijfstakpensioenregeling leidt tot een nodeloze versnippering van die uitvoering en dus tot hogere kosten danwel premies. Verbrokkeling van de uitvoering leidt voorts tot een meer behoudend beleggingsbeleid, lagere rendementen en dus tot hogere premies”.
Ook de commerciële aanpak van verzekeraars en de sociale instelling van pensioenfondsen resulteert in verschillen in uitvoeringslasten, vindt de vereniging.
Als de verplichtstelling wordt afgeschaft, zouden ondernemingen met een gemiddeld jonger personeelsbestand tijdelijk kunnen kiezen voor een goedkopere pensioenregeling. Vertrek van zulke ondernemingen uit de collectiviteit van het fonds betekent dat de pensioenregeling voor de achtergebleven ondernemingen duurder wordt.
Witte vlekken
Afschaffing van de verplichtstelling zal tot gevolg hebben dat de zogenaamde witte vlekken (ondernemingen zonder pensioenregeling) op de pensioenkaart weer zullen toenemen en dat daarmee de druk toeneemt om een wettelijke pensioenplicht voor werknemers te introduceren, aldus de vereniging.
Het Verbond van Verzekeraars heeft al aan bewindslieden geschreven dat met het oog op een betere marktwerking de gedwongen winkelnering bij bedrijfstakpensioenfondsen dient te verdwijnen en werkgevers de vrijheid moeten hebben om de gewenste pensioenuitvoering in te kopen tegen de gunstigste voorwaarden. (Zie AM 5, pagina 6).
Bij de Stichting OPF (ondernemingspensioenfondsen) staat voorop dat voorwaarden worden geschapen “voor een optimale marktwerking ten behoeve van een efficiënte uitvoering van pensioenregelingen”, heeft ze geschreven aan bewindslieden. Een uitspraak over het principe van de verplichtstelling laat de OPF over aan de Stichting van de Arbeid omdat dit ligt op het gebied van arbeidsvoorwaarden. De OPF pleit voor een soepeler en uitgebreider dispensatieverlening.
Terreinafbakening
Bewindslieden hebben tevens hun voorstel voor een betere terreinafbakening tussen verzekeraars en pensioenfondsen voor commentaar voorgelegd aan de organisaties.
In het voorstel mogen fondsen alleen pensioentoezeggingen uitvoeren die voldoen aan een definitie van ‘pensioentoezegging’ die in de PSW moet worden opgenomen. In die definitie moet de toezegging voortvloeien uit de arbeidsrelatie en moet de financiering aan de pensioenuitvoerder lopen via de werkgever waardoor er geen directe relatie ontstaat tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer. De hoogte van de werkgeverspremiebijdrage (nu minimaal 50%) is in het voorstel niet meer relevant.
Het Verbond kan met dit afbakeningsvoorstel leven als er tussen verzekeraars en pensioenfondsen gelijke concurrentievoorwaarden komen en de gedwongen winkelnering wordt afgeschaft. Anders heeft het Verbond aanmerkingen op de regeling.
De beide organisaties van pensioenfondsen gaan accoord met het afbakeningsvoorstel, zij het dat ze ervoor pleiten dat fondsen ook individuele pensioenaanvullingen mogen verzorgen voor deelnemers (buiten de werkgever om): bijvoorbeeld pensioenbreuken helen, ‘vutters’ en arbeidsongeschikten in het fonds houden, evenals tijdelijk afwezige deelnemers (ouderschapsverlof, uitzending naar het buitenland).

Reageer op dit artikel