nieuws

BCA-pool vernieuwt voorwaarden bestuurdersaansprakelijkheid

Archief

Het rechtsgebied van de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen van de Nederlandse BCA-pool is uitgebreid tot de gehele wereld. Dus ook de Verenigde Staten, Canada en Australië vallen nu onder de dekking. Dit is een van de nieuwe elementen in de algemene voorwaarden BCA98A, die in de plaats zijn gekomen van de vijf jaar geleden vastgestelde basisdekking.

De Nederlandse BCA-pool, beheerd door Bloemers & Co Assuradeuren, bestaat sinds 1981 en kent elf participerende verzekeraars: Aegon, Amev, Delta Lloyd, Elvia, Generali, Goudse, Interpolis, Nassau, Nationale-Nederlanden, NOG en Stad Rotterdam.
Met de nieuwe voorwaarden zegt de pool in te spelen op de wensen van het intermediair en verzekerden en op (inter)nationale ontwikkelingen.
Te vergoeden bedragen
Een belangrijke, uit de praktijk voortkomende aanpassing van de voorwaarden betreft artikel 4 (Te vergoeden bedragen). De gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden zullen in principe worden vergoed, totdat verzekeraars het standpunt hebben ingenomen dat de aanspraak niet gedekt is. Deze kosten zullen van verzekerde niet worden teruggevorderd.
Uit praktische overwegingen is een bepaling opgenomen die de samenhang tussen de kosten van verweer en de schadevergoeding weergeeft. Bovendien worden de kosten van verweer rechtstreeks door de verzekeraar aan de benoemde deskundige betaald. Dit om te voorkomen dat bij beslaglegging op de verzekeringspenningen van een verzekerde de verdediging wordt belemmerd. Er is geen specifieke uitsluiting meer opgenomen voor de Tweede (Anti-)Misbruikwet, voor aanspraken voortvloeiend uit de betalingsonmacht van de rechtspersoon voor belastingen, premies sociale verzekering en bijdragen van de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. Tevens is er geen specifieke uitsluiting meer voor het verzuim(en) van de zogenaamde boekhoud- en publicatieplicht.
Echtgenoten
In de dekking zijn nu ook expliciet de echtgenoten van bestuurders en commissarissen betrokken. Dit aspect is een voorbeeld van een in de praktijk reeds toegepast gebruik dat tot concrete vastlegging komt, aldus de BCA-pool.
Overigens wordt op steeds grotere schaal door bestuurders gebruik gemaakt van management-vennootschappen. Daarom is aan het begrip ‘bestuurders’ toegevoegd de natuurlijke persoon, die statutair benoemd bestuurder van de management-vennootschap is, uiteraard indien en voorzover deze BV de directie voert over verzekeringnemer en/of haar deelnemingen. Nieuw is de bepaling dat er voor aanspraken een nameldingstermijn van drie maanden na beëindiging van de verzekering geldt. Omdat het steeds gebruikelijker wordt dat bedrijven hun bestuurders en commissarissen een vrijwaring geven, is de dekking hiervoor specifiek uitgebreid.
Uitlooptermijn
Behalve een verlenging van de maximaal mogelijke uitlooptermijn in geval van faillissement van de verzekeringnemer (van drie naar vijf jaar) is er nu ook de mogelijkheid van een uitlooptermijn bij opzegging van de polis door verzekeraars of verzekeringnemer. Gedurende twee maanden na de contractsbeëindiging kan het uitlooprisico voor een termijn van maximaal drie jaar, afhankelijk van de (aaneengesloten) looptijd van de polis, worden verzekerd.

Reageer op dit artikel